حدیث
کلمات کلیدی مطالب

 

 

 

1- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: به راستی کامل ترین مومنان در ایمان خوش خلق ترین آنها است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 303

2- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: در روز قیامت، در ترازوی کارهای مومن بهتر از حسن خلق نگذارند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 303

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: چهار مورد است که هر که آنها را دارد ،ایمانش کامل است و اگر از فرق سر تا پایش پر از گناه باشد، او را نکاهد، فرمودند: آنها راستگویی و رد امانت و حیا و حسن خلق است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 305

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: به راستی برای صاحب خلق خوش اجری چون اجر روزه دار شب زنده دار است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 305

5- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: بیشتر وسیله ای که بدان امتم در بهشت درآیند تقوی وحسن خلق است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 305

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: خلق خوش، گناه را آب کند چنانچه خورشید یخ را.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 305

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: نیکوکاری و خلق خوش، خانه ها را آباد کنند و عمرها را بیفزایند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 307

8- اسحاق بن عمار گوید حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: به راستی خلق خوب بخشش خدا است، خدا عزوجل آن را به خلق خود بخشش می کند، برخی از آن منش است و برخی به تصمیم و کسب است، من گفتم: کدام از این دو بهتر است، فرمودند: آنکه طبع و منش او است بر آن واداشته است نمی تواند جز آن کند و آنکه به قصد و کسب خوش خلقی کند باید به خوبی بر طاعت صبر کند و رنج کشد، پس او بهتر این دو است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 307

9- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: به راستی خدا تبارک و تعالی همان ثواب را به بنده ی خوش خلق می دهد که به مجاهد در راه خدا می دهد در بامداد و پسین (یعنی مجاهدی که همیشه در جهاد است.)

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 309

10- حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) فرمودند: مومن اهل معاشرت است و خیری نیست در کسی که الفت نگیرد و با او الفت نگیرند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 313


11- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تلخ روئی و گرفتگی رخسار باعث جلب دشمنی مردم و دوری از پروردگار است.

منبع : بحار 17، ص 164

12- حضرت امام محمدباقر (علیه السّلام) فرموده اند: بشاشت و گشاده روئی در برخوردهای اجتماعی، مایه ی جلب محبت مردم و قرب به خداوند است.

منبع : بحار 17،ص624

13- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که در برخورد با مردم از در الفت و محبت وارد شود، مردم دوستدار وی خواهند شد.

منبع : غررالحکم ،ص622

14- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: خوشروئی و بشاشت ،ریسمان مهر و مودّت است.

منبع : مجموعه ی ورّام 1، ص31

15- از حضرت سجاد (علیه السّلام) حدیث شده  که رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در آخر خطبه ی خود فرمودند: خیر و سعادت برای کسی است که اخلاقش پسندیده و خویش پاک باشد، باطنش نیکو و ظاهرش خوب باشد، مازاد اموال خود را انفاق کند و از ادا سخنان زائد امساک نماید و با همه ی مردم به عدل و انصاف رفتار کند.

منبع: کافی2،ص144

16- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: سه چیز است که هر که یکی از آنها را برای خدا آرد، خدا بهشت را بر او واجب کند، از خود کم گزارد و خرج راه خیر کند، با همه ی مردم جهان خوش رویی کند، و نسبت به خود انصاف دهد و به حق قضاوت کند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 315

17- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: مردی نزد رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آمد و گفت یا رسول الله، به من سفارشی کن، در ضمن سفارش خود به او فرمودند : با برادرت با روی باز برخورد کن.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 315

18- یکی از اصحاب گفت: به حضرت امام صادق (علیه السّلام) گفتم: اندازه ی خوش خلقی چیست؟ فرمودند: نرمش کنی و سخن شیرین بگویی و با برادرت با خوش رویی برخورد کنی.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 315

19- فضیل که فرمود ( یعنی از امام باقر(علیه السّلام) یا امام صادق (علیه السّلام) و گویا نام امام از قلم نسخه نویسان یا راویان افتاده – از مجلسی ره ) :کارهای خیر و خوش رویی به بهشت می برند و بخل و بدرویی و عبوس از خدا دور کنند و به دوزخ برند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 315

20- حضرت امام کاظم (علیه السّلام) فرمودند: که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند : خوش رویی کینه را ببرد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 315

21- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: ای فرزندان عبدالمطلب شما که نمی توانید با اموال خود به همه ی مردم گشایش دهید پس با چهره ی باز و رویی خوش با آن ها برخورد کنید.

منبع : اصول کافی، ج٢/ص١٠٣، حدیث١

 

22- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: چه بسا عزیزی که خلق ناپسند به ذلت و خواریش افکنده و چه بسا ذلیلی که حسن خلق محبوب و عزیزش ساخته است.

منبع : بحار 15 ، ص211

نرمش و رفق

23- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: راستی برای هر چیزی قفلی است، و قفل ایمان نرمش است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 357

24- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: هر که را نرمش بهره دادند، ایمانش بهره دادند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 357

25- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: نرمش میمنت دارد و سختگیری شوم است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص359

26- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: به راستی خدا عزوجل نرمش کن است و نرمش را دوست دارد به نرمش عوض و اثری می دهد که به سختگیری ندهد.

منبع : 359 اصول کافی جلد 4،

27- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: به راستی در نرمش فزونی و برکت است، هر که از نرمش محروم است از خیر محروم است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 361

28- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: هر خاندانی که بهره شان را از نرمش به آنها داده اند، خدا به روزی آنها وسعت داده، و نرمش در اندازه گیری زندگانی از فراوانی مال بهتر است با نرمش در چیز درماندگی نیست و با تبذیر و ولخرجی چیزی به جا نماند، به راستی خدا عزوجل نرمش کن است و نرمش کن را دوست دارد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 361

29- هشام بن احمر ، از حضرت ابی الحسن (علیه السّلام) گوید: (در حالی که میان من و مردی از قوم سخنی رفته بود) به من فرمودند: با آنها نرمش کن زیرا هر کدامشان به محض اینکه خشم گیرند به کفر گرایند و خیری نباشد در کسی که کفر او در خشم او است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 361

30- حضرت امام کاظم (علیه السّلام) فرمودند : نرمی و لطف، نیمی از زندگی است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 361

31- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: اگر رفق و نرمش به چشم دیده می شد، آفریده ای از آن زیباتر و نیکو تر نبود.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 363

32- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: دو کس با هم مصاحبت نکنند جز آنکه مزد بیشتر و محبوب تر نزد خدا عزوجل آن کس باشد که به یار خود نرمش و لطف بیشتر دارد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 363

33- حضرت فضیل بن عثمان گوید، شنیدم امام صادق (علیه السّلام) می فرمودند: هر که در کار خود نرمش کند، بدانچه از مردم خواهد برسد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 365

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۳ ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا
کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت