حدیث
کلمات کلیدی مطالب

 


آئین استوار

1- زراره از حضرت امام صادق (علیه السّلام) پرسید: دین حنیف چیست؟ فرمودند: فطرت است، فطرتی که خداوند مردم را با آن آفریده است، فطرت مردم بر معرفت الهی است.

منبع : بحار 2، ص87

2- حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) فرموده اند: از ما نیست و با ما بستگی روحانی ندارد آنکس که دنیای خود را برای دینش یا دین خود را برای دنیای خویش ترک گوید.

منبع : بحار ،جلد 17، ص 208

3- حضرت امام باقر (علیه السّلام) از حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) حدیث کرده که فرموده اند: اسلام دین محکم و قوی خداوند است، راه مستقیم آن را با مدارا بپیمائید و تندروی ننمائید. سپس در ذیل حدیث، رفتار تند مردم افراط کار را به مسافری تشبیه کرده که در پیمودن راه، زیاده روی نموده وبه مرکب سواری خود بیش از حد فشار آورده است و در نتیجه مرکبش از کار افتاده و خودش از پیمودن راه باز مانده و سرانجام به منزل  مقصود نرسیده است .

منبع : کافی 2، ص86

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: ای گروه جوانان، شرف انسانی و سجایای اخلاقی خود را با ادب آموزی و تربیت محافظت نمائید و سرمایه ی گرانبهای دین خویشتن را با نیروی علم و دانش از دستبرد ناپاکان و خطرات گوناگون بر کنار نگاه دارید.

منبع : تاریخ یعقوبی ،ص152

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هیچ یک از اصحاب رسول خدا ازدواج نمی کرد مگر آنکه نبیّ اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) درباره ی او می فرمود دینش کامل شد.

منبع : مستدرک 2،جلد2،ص530

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: عقل برای بشر دین داخلی است، چنانکه دین برای عقل خارجی است.

منبع : مجمع البحرین ،(عقل)

7- مردی به حضرت امام حسین (علیه السّلام) گفت: بنشینید تا با هم در موضوع دین مناظره و بحث کنیم، حضرت فرمودند: من به دین خود بینا هستم و هدایت الهی بر من آشکار است، اگر شما از دین بی اطّلاعید خود در طلب آن بروید و بیاموزید. سپس فرمودند: مرا با مِراء (جنگ) و خصومت (دشمنی) چکار؟ این شیطان است که در ضمیر آدمی وسوسه میکند و می گوید با مردم در امر دین مناظره کن و بحث نما تا درباره ات گمان ناتوانی و نادانی نبرند.

منبع : مستدرک، جلد2، ص 98


تفقه در دین

8- حضرت امام محمدباقر (علیه السّلام) فرموده اند: اگر جوان شیعه ای را نزد من بیاورند که تفقّه در دین نمی کند او را به مجازات درد ناکی کیفر خواهم کرد.

منبع : بحار ، جلد 1، ص66

9- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: اگر یکی از جوانان شیعه را نزدم بیاورند که وظیفه ی خود را در شناخت دین انجام نمیدهد او را تأدیب می کنم.

منبع : بحار ،جلد 1، ص66

10- حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) فرموده اند: اگر یکی از جوانان شیعه را بیابم که تفقه نمی کند و درصدد دین شناسی نیست او را بیست تازیانه خواهم زد.

منبع : بحار ،جلد 17،ص208

11- ابی مالک از حضرت امام سجاد (علیه السّلام) درخواست کرد که او را از جمیع طرق و مناهج دین آگاه سازد. حضرت در پاسخ او به عنوان قدر جامع تمام روش های اسلامی سه مسئله انسانی و اخلاقی نام برد: سخن حق، حکم به عدل، و وفای به عهد.

منبع : مستدرک ،جلد 2 ،ص309

12- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه در پیروی مکتب من یکی از صفات پسندیده را در وجود خود پایدار و محکم سازد او را با آن یک خصلت خوب می پذیرم و از اینکه فاقد سایر صفات خوب است چشم می پوشم. ولی بی خردی و بی دینی برای من قابل گذشت نیست و از آن چشم پوشی نخواهم کرد چه آنکه بی دینی مایه ی ناامنی است و زندگی بدون امنیت، تلخ و ناگوار است و بی خردی از دست دادن حیات انسانی است و انسان بی خرد، جز با مردگان قابل مقایسه و سنجش نیست.

منبع : کافی 1 ،ص27

دین و فقر

13- حضرت امیرالمؤمنین (علیه السّلام) به فرزند خود محمد حنیفه فرموده اند: فقر و بی چیزی، زمینه ی مساعدی برای شکست دین و حیرت زدگی خرد و جلب عداوت و دشمنی است.

منبع : نهج البلاغه ،کلمه 311

دین و وفای به عهد

14- حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) روایت کرده اند که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: مسلمان نیست آنکس که به عهد و پیمان وفادار نباشد.

منبع : بحار جلد 16ص144

دین و محبت

15- حضرت امام صادق (علیه السّلام) در ضمن حدیثی فرموده اند: آیا حقیقت دین، جز محبت و دوستی چیز دیگری است؟

منبع : بحار جلد 23 ص 122

دین و شناخت خدا

16- حضرت امام علی (علیه السّلام) می فرمایند: سرآغاز دین، خداشناسی است؛ و کمال شناخت خدا، باور داشتن او، و کمال باور داشتن خدا، شهادت به یگانگی اوست؛ و کمال توحید(شهادت بر یگانگی خدا) اخلاص؛ و کمال اخلاص، خدا را از صفات مخلوقات جدا کردن است؛ زیرا هر صفتی نشان می دهد که غیر از موصوف، و هر موصوفی گواهی می دهد که غیر از صفت است؛ پس کسی که خدا را با صفت مخلوقات تعریف کند او را به چیزی نزدیک کرده، و با نزدیک کردن خدا به چیزی، دو خدا مطرح شده؛ و با طرح شدن دو خدا، اجزایی برای او تصور نموده؛ و با تصور اجزا برای خدا، او را نشناخته است. و کسی خدا را نشناسد به سوی او اشاره می کند و هر کس به سوی خدا اشاره کند، او را محدود کرده، به شمارش آوَرَد. و آن کس که بگوید (( خدا در چیست؟)) او را در چیز دیگری پنداشته است، و کسی که بپرسد (( خدا بر روی چه چیزی قرار دارد؟)) به تحقیق جایی را خالی از او در نظر گرفته است، در صورتی که خدا همواره بوده، و از چیزی به وجود نیامده است. با همه چیز هست، نه این که همنشین آنان باشد؛ و با همه چیز فرق دارد نه این که از آنان جدا و بیگانه باشد. انجام دهنده ی همه ی کارهاست، بدون حرکت و ابزار و وسیله؛ بیناست حتی در آن هنگام که پدیده ای وجود نداشت، یگانه و تنهاست، زیرا کسی نبوده تا با او انس گیرد، و یا از فقدانش وحشت کند.

منبع: نهج البلاغه،خطبه ی 1

17- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که با دین خدا مخالفت کند، از او بیزاری بجوی؛ آن شخص هر که می خواهد باشد!

منبع: مسند،ج1،ص232

18- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرمودند: از نشانه های فهم در دین بردباری و دانش و خاموشی است، به راستی خاموشی دری است از درهای حکمت، به راستی خاموشی دوستی آورد، به راستی که آن دلیل هر خوبی است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 343

خدا دین را به کسی دهد که او را دوست دارد

19- مالک بن اعین جهنی، گفت: شنیدم حضرت امام باقر(علیه السّلام) می فرمودند: ای مالک، راستی که خدا دنیا را به دوست و دشمن خود بدهد و دین خود را جز به دوست ندهد.

منبع: اصول کافی جلد 4، ص635

20- حضرت امام باقر(علیه السّلام) فرمودند: به راستی که این دنیا را خدا به خوب و بد می دهد و ایمان را جز به برگزیده ی خلقش ندهد.

منبع: اصول کافی جلد 4، ص635

21- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: دنیا را خدا عزوجل به هرکه دوست دارد یا دشمن می دهد و راستی که ایمان را ندهد جز به کسی که دوستش دارد.

منبع: اصول کافی جلد 4، ص635

سلامت دین

22- حضرت امام علی (علیه السّلام) در ضمن سفارش به اصحاب خود فرموده اند: بدانید که قرآن در شب و روز وسیله ی راهنمایی است و در شب تار با هر سختی و نیازی روشنی بخش است، چون بلایی رخ داد، مال خود را فدای جان کنید و چون ناگواری در رسد،جان خود را فدای دین خود کنید و بدانید هلاک شده کسی است که دینش از دستش برود وغارت زده کسی است که دینش را برده اند، هلا پس از داشتن بهشت، فقری متصوّر نیست،هلا راستش این است که با دوزخ رفتن توانگری معنی ندارد که گرفتار بدان رهائی ندارد و نابینای بدان بهبود نگردد.

منبع: اصول کافی،ج4، ص637

23- حضرت امام باقر(علیه السّلام) فرمودند: سلامتی دین  و تندرستی از مال بهترند و مال هم زیور خوبی است در دنیا.

منبع: اصول کافی،ج4، ص639

24- مردی از اصحاب حضرت امام صادق(علیه السّلام) هر سال خدمت آن حضرت می رسید و دیر زمانی گذشت که به حج نرفت (و خدمت امام نرسید) و یکی از آشنایان او خدمت آن حضرت رفت و امام به او فرمودند: فلانی چه کار می کند؟(راوی ) گوید: در پاسخ سخن را پیچیده و شکسته ادا کرد و به گمانش که مقصود امام وضع داریی و مالی او است، حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: دین او چگونه است؟ در پاسخ گفت: چنانچه شما دوست دارید، فرمودند: به خدا که او توانگر و بی نیاز است.

منبع: اصول کافی،ج4، ص639

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤ ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا
کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت