حدیث
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٥

 


شیفته نفس اماره

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: در کشاکش انگیزه های شهوت و غضب، عقل بشر تیره و تار می شود و فروغ خود را از دست می دهد.

منبع : مستدرک 2، ص287

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه مالک شهوت خود نباشد مالک عقل خود نخواهد بود.

منبع : مستدرک 2، ص287

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: دورترین فاصله از خداوند برای آدمی موقعی است که همانند حیوان جز پر کردن شکم و ارضاء شهوت، همّت و هدفی نداشته باشد.

     منبع : کافی، جلد دوم، ص319

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: مرد با ایمان هرگز مغلوب شهوت خود نمی شود و شکمش باعث رسوایی او نمی گردد.

منبع : تحف العقول ، صفحه 358

مایه اصلی شهوات

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: دارایی و ثروت مایه ی اصلی شهوات بشر است.

منبع : نهج البلاغه، کلمه ی 55

9- حضرت امام علی (علیه السّلام) درباره ی بعضی از مردم راه گم کرده و منحرف با کمیل بن زیاد سخن گفته و در ضمن فرموده اند: آنکس که علاقه ی شدید به لذت دارد و مطیع شهوت خویشتن است یا آنکس که دچار حرص شده و عاشق جمع مال و ثروت است، این دو مراعات عواطف دینی و اوامر مذهبی را در هیچ مورد نمی نمایند. شبیه ترین موجود به این دو طبقه ی منحرف چهارپایان چراگاهست.

منبع : نهج ابلاغه ملا فتح الله ص550

مغلوب شهوت

10- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که نفس خود را در شهوات ناروایش اطاعت نماید عملا به تباهی و هلاکت خویش کمک کرده است .

منبع : غررالحکم ، ص 683

11- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بنده ی شهوت اسیری است که هرگز از بند اسارت رهایی نمی یابد.

منبع : غررالحکمریا، ص498


خطرات شهوت نفسانی

12- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: غلبه و فرمانروایی شهوت، مصونیت اخلاقی را از میان می برد و آدمی را به وادی هلاکت و تباهی می کشاند.

منبع : غررالحکم،ص507

13- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: لذت هایی که باعث ندامت و پشیمانی می شوند و شهوت هایی که درد و رنج به بار می آورند فاقد خیر و خوبی هستند.

منبع : فهرست غرر،ص358

14- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: چه بسا یک ساعت کامروایی و شهوت، اندوه طولانی به بار می آورد و غم و غصه فراوان در پی دارد.

منبع : وسائل،جلد4، باب و جوب غلبه ی عقل، ص29

15- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: خیر و خوبی یافت نمی شود در لذتی که پشیمانی به بار می آورد و شهوتی که درد و ناراحتی در پی دارد.

منبع : فهرست غرر، ص358

16- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که در شهوات، تند روی کند آفات و بلایا نیز با سرعت به سوی او می شتابد.

منبع : فهرست غرر، ص188

17- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که خاطرات شخصی خود را از دل نزداید، و از خطرات نفسانی و شهوی خویش فارغ نشود، افکار شیطانی را از خود نراند، و در پناه خداوند بزرگ نرود، شایسته نیست مردم را امر به معروف و نهی از منکر نماید.

منبع : محجة البیضاء جلد 4 ص109

18- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: طبیعت بشر با شهوت و میل و حرص و ترس و خشم و لذت آمیخته شده است جز آنکه در بین مردم کسانی هستند که این پیوند و کشش طبیعی را با نیروی تقوی و حیا و تنزّه مهار کرده اند. موقعیکه نفس متجاوزت، تو را به گناه می خواند به آسمان با عظمت و کیهان حیرت زا نگاه کن و از خداوند بزرگی که جهان را آفریده و بر آن حکومت می کند بترس و از گناه خودداری کن، اگر از خداوند توانا خوف نداری به زمین نظر افکن شاید از حکومت بشری و افکار عمومی شرم کنی و مرتکب معصیت نشوی، اگر جرأت و جسارتت به جایی رسیده که نه از حکومت الهی می ترسی و نه از مردم زمین شرم داری خود را از صف انسان ها خارج بدان و در عداد بهائم و حیوانات به حساب آور.

منبع :مستدرک2،ص287

19- حضرت امام جواد (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه بر مرکب شهوات خویش سوار است و خودسرانه می تازد از لغزش و سقوط رهایی نخواهد داشت.

منبع : بحار 17،ص214

تسلط بر نفس اماره

20- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بر شهوت خویش مسلط شو پیش از آنکه قدرت تجّری پیدا کند و به تندروی عادت نماید. چه آنکه اگر شهوت در خودسری و تجاوز نیرومند گردد مالک و فرمانروای تو می شود و به هر سو که بخواهد می کشاندت و تو در مقابل نیروی آن، تاب مقاومت نخواهی داشت.

منبع : غررالحکم، ص510

21- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه شهوات خویش را محدود نماید ارزش انسانی و شخصیت معنوی خود را محافظت کرده است.

منبع : تحف العقول، ص97

22- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: دشمن ترین دشمنان آدمی غضب و شهوت او است. آنکس که بتواند این دو غریزه ی سرکش را مهار کند و آنها را به فرمان خود درآورد، مقام عظیمی دارد و می تواند به اوج انسانیت برسد.

منبع : غررالحکم ص203

23- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه شرافت باطنی و گوهر انسانی خود را بشناسد، این شناسایی او را از پستی های شهوت و آرزو های باطل مصون خواهد داشت.

منبع : غررالحکم، ص710

24- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه بر نفس سرکش خود حاکم باشد، شأن و منزلتش بالا می گیرد، و برعکس کسیکه نفس شهوانیش مالک  و فرمانروای وی باشد، به ذلت و خواری دچار می شود و قدر و قیمتش پست می گردد.

منبع : مستدرک2، ص186

25- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: از تمایلات ناروای خود اعراض کنید و شهوات نفسانی را ترک گویید که شما را به وادی گناهکاران می کشاند و به طور غافلگیر در آغوش ناپاکی و سیئاتتان می افکند.

منبع : فهرست غرر،ص186

26- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که بر تمایل جنسی خود غلبه کند و عنان شهوت را در اختیار بگیرد قدر و شرف خود را حفظ کرده است.

منبع : مستدرک2، ص287

27- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: خویشتن را از آلودگی لذات پلید و عوارض بد شهوات منزّه و پاک نگاهدارید.

منبع : غررالحکم، ص775

28- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: عجب دارم از آنکس که عواقب بد لذت های مضر را می داند چگونه از آنها دست نمی کشد.

منبع : غررالحکم، ص494

29- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: انسان آزاد اگر به بردگی بندگان خود تن در دهد بهتر از آن است که بنده ی شهوات خویش گردد.

منبع: شرح ابن ابی الحدید،ج20،ص334،کلمه ی832

دشمن ترین دشمنان

30- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: دشمن ترین دشمنان آدمی غضب و شهوت او است. آنکس که بتواند این دو غریزه ی سرکش را مهار کند و آنها را به فرمان خود درآورد، مقام عظیمی دارد و می تواند به اوج انسانیت برسد.

منبع : غررالحکم ،ص 203

31- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بنده شهوت، اسیری است که هرگز آزادی نخواهد داشت.

منبع : غرر الحکم ،ص499و765

32- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه مغلوب شهوت خویشتن است ذلّت و خواریش بیش از برده ی زر خرید است.

منبع : غرر الحکم ،ص499و765

33- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آزاد کسی است که بتواند شهوات ناروا را ترک گوید.

منبع: تحف العقول ص 89

34- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: چه بسا لذت کوتاه و شهوت زود گذری غصه های درازی به دنبال می آورد و اندوه فراوانی در بر دارد.

منبع: .سائل4،ص29

35- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: عقل آدمی در زمینه ی کششهای هوای نفس و شهوات از میان می رود.

منبع: فهرست غرر،ص 427 و 426

 

36- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:از تمایلات ناروای خود اعراض کنید و شهوات نفسانی را ترک گویید که شما را به وادی گناهکاری می کشاند و بطور غافلگیر در آغوش ناپاکی و سیئاتتان می افکند.

منبع: فهرست غرر،ص186

37- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: جان خود را از شهوات پلید منزه سازید تا به مدارج عالی انسانی دست یابید.

منبع: غررالحکم،ص472

38- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: دشمن ترین دشمنان آدمی غضب و شهوت او است. آنکس که بتواند این دو غریزه ی سرکش را مهار کند و آنها را به فرمان خود درآورد، مقام عظیمی دارد و می تواند به اوج انسانیت برسد.

منبع : غررالحکم ،ص 203

39- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که شرافت باطنی و گوهر انسانی خود را بشناسد، این شناسایی او را از پستی های شهوت و آروزهای باطل مصون خواهد داشت.

منبع: غررالحکم ص 800- 184

40- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: خدای تعالی به وجود جوان عبادت پیشه بر فرشتگان می نازد و می فرماید: بنگرید این بنده ی مرا! به خاطر من از شهوت دست کشیده است.

منبع : کنزالعمال١۵/٧٢۶

41- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: پیروی شهوت از تمام گناهان نیرومندتر است. به اطاعتش تن در ندهید که فکر شما را از خدا باز می دارد.

منبع: فهرت غرر،ص187

42- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بنده شهوت از بنده مالک و ارباب ذلیل تر است.

منبع: غررالحکم و دررالکلم،ص304

43- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که بر شهوتش غالب  شود، عقلش آشکار می شود.

منبع: غررالحکم و دررالکلم، ج2،فصل 77،ص164،حدیث308

44- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بردگی شهوت بدترین بردگی ها و خوارترین اسارت هاست. کسی که در چنگال های بی رحم و سیری ناپذیر شهوت گرفتار شود راهی برای نجات و رهایی ندارد.

منبع: غررالحکم و دررالکلم، ج2،فصل 55،ص40،حدیث15

45- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که در میدان مبارزه با شهوت مغلوب و زمینگیر شود، از بردگان و اسیران خوارتر و فرمایه تر است.

منبع: غررالحکم و دررالکلم، ج2،فصل 55،ص40،حدیث13

46- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: شهوت و غضب، دشمن ترین دشمنان انسان اند؛ کسی که بر این دو دشمن غلبه کند و آنها را تحت تسلط خود درآورد، به هدف خواهد رسید.

منبع: غررالحکم و دررالکلم، ج1،فصل 8،ص204،حدیث443

47- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: اگر می خواهی از آفات در امان باشی، خویشتن را از تسلیم شدن در برابر شهوات بازدار.

منبع: غررالحکم و دررالکلم، ج2،فصل 77،ص224،حدیث1268

48- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: ترک شهوات ها برترین عبادت و زیباترین عادت است.

منبع: غررالحکم و دررالکلم، ج1،فصل 23،ص314،حدیث65

49- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: از شهوات سرکش بپرهیزید که شما را به ارتکاب انواع گناهان و هجوم بر معاصی می کشاند.

منبع: غررالحکم و دررالکلم، ج1،فصل 3،ص146،حدیث28

50- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: پیروی از شهوات، دین را به نابودی می کشاند.

منبع: غررالحکم و دررالکلم، ج2،فصل 47،ص10،حدیث 3

51- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: انسان نادان، برده شهوت است.

منبع: غررالحکم و دررالکلم، ج1،فصل 17،ص28،حدیث 504

52- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: انسان عاقل، دشمن شهوت است.

منبع: غررالحکم و دررالکلم، ج1،فصل 17،ص28،حدیث 504

53- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: شیرینی شهوت را ننگ رسوایی از میان می برد.

منبع: غررالحکم و دررالکلم، ج1،فصل 28،ص343،حدیث 19

54- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که شهوت او فزونی یابد جوانمردی او کم می شود.

منبع: غررالحکم و دررالکلم، ج2،فصل 77،ص168،حدیث 377

55- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که مشتاق بهشت باشد باید شهت پرستی را فراموش کند.

منبع: غررالحکم و دررالکلم، ج2،فصل 77،ص201،حدیث 936

56- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حکمت و دانش در قلبی که جای شهوت پرستی است ساکن نمی شود.

منبع: غررالحکم و دررالکلم، ج2،فصل 86،ص369،حدیث 479

57- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هنگامی که چشم، مظاهر شهوت را ببیند، عقل از مشاهده ی عاقبت کار باز می ماند.

منبع: غررالحکم و دررالکلم، ج1،فصل 16،ص279،حدیث 89

الگوی عملی

58- جوانک شاگرد بزاز، بی خبر بود که چه دامی در راهش گسترده شده. او نمی دانست که این زن زیبا و متشخص که به بهانه ی خرید پارچه به مغازه ی آنان رفت و آمد می کند، دلباخته ی اوست و در قلبش طوفانی از هوس برپاست.

یک روز همان زن، به در مغازه آمد و دستور داد مقدار زیادی جنس بزازی جدا کردند. آنگاه، به عذر اینکه قادر به حمل اینها نیستم، به علاوه، پول همراه ندارم، گفت: « پارچه ها را بدهید این جوان بیاورد و در خانه به من تحویل دهید و پول بگیرد.»

زن مقدمات کار را قبلا فراهم کرده بود. خانه از اغیار خالی بود. جز چند اهل سرّ کسی در خانه نبود. محمدابن سیرین که عنفوان جوانی را طی می کرد و از زیبایی بی بهره نبود، پارچه ها را به دوش گرفت و همراه آن زن آمد. تا به درون خانه داخل شد، در از پشت بسته شد. ابن سیرین به داخل اتاقی مجلل راهنمایی گشت. او منتظر بود که خانم هر چه زودتر بیاید، جنس را تحویل بگیرد و پول را بپردازد. انتظار به طول انجامید. پس از مدتی پرده بالا رفت. خانم در حالی که خود را هفت قلم آراسته بود، با هزار عشوه پا به درون اتاق گذاشت. ابن سیرین در یک لحظه ی کوتاه فهمید که دامی برایش گسترده شده است. فکر کرد با موعظه و نصیحت یا با خواهش و التماس خانم را منصرف کند؛ دید خشت بر دریا زدن و بی حاصل است. خانم، دلباختگی خود را برای او شرح داد. به او گفت: « من خریدار اجناس شما نبودم، خریدار تو بودم.» ابن سیرین، زبان به نصیحت و موعظه گشود و از خدا و قیامت سخن گفت؛ در دل زن اثر نکرد. التماس و خواهش کرد، فایده نبخشید. گفت چاره ای نیست، باید کام مرا برآوری. و همین که دید ابن سیرین در عقیده ی خود پافشاری می کند، او را تهدید کرد، گفت: « اگر مرا برآوری. و همین که دید ابن سیرین در عقیده ی خود پافشاری می کند، او را تهدید کرد، گفت: « اگر مرا کامیاب نسازی، الآن فریاد می کشم و می گویم این جوان نسبت به من قصد سوء دارد. آنگاه معلوم است که چه بر سر تو خواهد آمد.»

موی بر بدن ابن سیرین راست شد. از طرفی، ایمان و عقیده و تقوا به او فرمان می داد که پاکدامنی خود را حفظ کن. از سوی دیگر سرباز زدن از تمنای آن زن به قیمت جان و آبرو و همه چیزش تمام می شد. چاره ای جز اظهار تسلیم ندید، اما فکری مثل برق از خاطرش گذشت. فکر کرد یک راه باقی است؛ کاری کنم که میل این زن تبدیل به نفرت شود و خودش از من دست بردارد. اگر بخواهم دامن تقوا را از آلودگی حفظ کنم، باید یک لحظه آلودگی ظاهر را تحمل کنم. به بهانه ی قضای حاجت از اتاق بیرون رفت، با وضع و لباس آلوده برگشت و به طرف زن آمد. تا چشم آن زن به او افتاد، روی درهم کشید و فورا او را از منزل خارج کرد.

منبع: مجموعه آثار، ج18،ص386 و387

 

 

کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت