نیایش امام سجاد ع در هنگام سختی

 

نیایش آن حضرت در هنگام سختی

1 خدایا، مرا در اصلاح نفس ِ خویش به کاری فرمان داده ای که خود در انجام دادن آن از من تواناتری، و قدرت تو بر آن کار و بر من، از قدرت من افزون تر است. پس مرا چنان نیرویی ده که با آن به کاری  مشغول شوم که تو را از من خشنود می سازد، و خشنودی خود را در حال تن درستی [نه در گرفتاری وسختی] از من بخواه.

2 خدایا مرا طاقت رنج نباشد، و بر بلا شکیبایی نتوانم، و تاب تحمّل درویشی ندارم. پس روزی ام را از من مگیر و مرا به آفریدگانت  وامگذار. تو خود حاجتم را برآور و خود مرا کفایت کن.

3 به چشم رحمت خود نگاهم کن  و در همه کارها مرا مدد فرما، که اگر مرا به خود واگذاری، در کار خود فرومانم  و به آنچه مصلحت خود در آن است نپردازم، و اگر به آفریدگانت مرا واگذاری، چهره خویش در هم کشند، و اگر مرا به نزدیکانم حوالت دهی، ناامیدم سازند، و اگر چیزی بخشند، اندک  و بی خیر باشد و بسیار برمن منّت نهند و مرا سرزنش ها کنند.

4 پس خدایا، به فضل خود مرا توانگر ساز، و به عظمت خود مرا بلند مرتبه گردان، و به توانمندی خود مرا گشاده دستی عنایت کن، و با آنچه نزد توست، بی نیازم فرما.

5 خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست و مرا از بند حسد رهایی بخش، و از گناهان در پناه آور، و از حرام ها بپرهیزان، و مرا بر آنچه نافرمانی توست گستاخ مفرما  و خواهشم را به سوی خود گردان،  و مرا به آنچه از تو به من می رسد دلخوش ساز، و به آنچه روزی ام کرده ای  و آنچه به من بخشیده ای  و آن نعمت که ارزانی داشته ای برکت ده ، و مرا در هر حالی، در امان دار، و از نافرمانی نگاه دار، و از چشم بد بپوشان، و ازدست دشمنان دور ساز، و در پناه خویش آور و ایمن گردان.

6. خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست و توفیقم ده که هر چه را برمن لازم گردانده ای  و در پیوند با خودت یا آفریدگانت بر من واجب کرده ای، به جای آورم، اگر چه تنم از انجام دادن آن ناتوان باشد و نیرویم به سستی گراید و وُسع من بدان نرسد و مال و دارایی ام تحمّل آن نتواند؛ خواه آن وظیفه را به یاد داشته باشم یا فراموشم شده باشد.

7 ای پروردگار من، آن وظیفه را توبرعهده ام گذاشته ای و من به اختیار خود از آن غفلت ورزیده ام. اینک تو آن را، از جانب من، از بخشش بی پایان و احسان ِ فراوان خویش ادا فرما، که تو بس بی نیاز و بخشنده ای، تا چیزی از آن بر گردن ِ من باقی نماند که بخواهی در روز دیدارت-  ای پروردگار من- به جای آن از نیکی هایم بکاهی یا بر بدی های من بیفزایی.

8  خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست و مرا به کاری برانگیز که در راه تو برای آخرت ِ خود بدان پردازم، تا آنجا که صدق آن رغبت را در دل خویش احساس کنم  و زهد ورزی در کار دنیا خلق وخوی من گردد  و از سر ِ اشتیاق به نیکی ها مبادرت ورزم و از روی هراس از بدی ها بپرهیزم، و مرا چنان روشنایی ده که با آن در میان مردم راه بسپرم  و در تاریکی ها به راه راست روم و تیرگی شکّ  و شبهه را بزدایم.

9 خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست و ترس اندوه عذاب  و شوق پاداش موعود را روزی ام کن، تا لذّت چیزی را که تو را برای آن می خوانم، و غصّه چیزی را که از آن به توپناه می برم، دریابم.

10 خدایا، تو خود می دانی که سامان ِ کارِ این جهان  و آن جهان ِ من در چیست. پس با مهربانی بزرگ ِ خود به خواسته های من توجّه فرما.

11  خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست  و چون از شکر نعمت هایی که در آسودگی  و سختی و تن درستی و بیماری به من عطا کرده ای، کوتاهی ورزم، حق را روزی ِ من فرما  تا در هنگامه های بیم و امنیّت و خرسندی و خشم و زیان و سود، حقیقت خشنودی  و آرامش جان خود را در عمل به آنچه در برابر تو وظیفه من است، بدانم.

12  خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست  و سینه مرا از رشک  و حسد تهی گردان، تا بر هیچ یک از بندگانت، به سبب احسان تو به ایشان، حسد نبرم؛ آن گونه که اگر ببینم به یکی از بندگان خود در کار دین و تن درستی و پرهیزگاری و توانگری و آسودگی، نعمتی داده ای، من نیز از تو و به یاری تو برای خود برتر از آن را آرزو کنم؛ ای آن که یکتا و بی همتایی.

13  خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست  و مرا در این جهان  و آن جهان، در حال خشنودی و خشم، از خطاها به دور دار، و از لغزش ها بپرهیزان، تاخشنودی  و خشم برای من یکسان باشد، و از تو فرمانبرداری کنم، و خشنودی تو در حقّ ِ دوستان و دشمنان را بر خشم  و خشنودی خویش ترجیح دهم؛ آن گونه که دشمنم از جور من در امان مانَد و دوستم از هواخواهی ناحقّ من ناامید شود.

14 و مرا از کسانی قرار ده که هنگام آسودگی، تو را مخلصانه می خوانند، آن سان که بیچارگانت هنگام درماندگی. آری تو ستوده وبزرگواری.

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 8 بازدید