حدیث هایی در مورد حسادت

 

 

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: عجب است که حسودان از سلامتی بدنهای خویش غافلند.

منبع: نهج البلاغه، کلمه ی 216

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حسد بدن حسود را مثل موم در برابر حرارت آب می کند.

منبع: غرر،ص 33-32

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حسد بدن را فانی می کند.

منبع: غرر،ص 33-32

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حسود پیوسته مریض است.

منبع: غرر،ص85-28

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حسود برای همیشه ناخوش و علیل است.

منبع: غرر،ص85-28

6- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: حسد ایمان را می خورد و نابود می کند همانطور که آتش هیزم را.

منبع: کافی2، ص 306

7- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: ثنا گفتن و تمجید دیگران، بیش از حد شایستگی و لیاقت ، تملق و چاپلوسی است، و کمتر از آنچه سزاوارند یا ناشی از عجز تمجیدکننده است یا منشا روانی آن بیماری حسد است.

منبع: نهج البلاغه فیض ص 1239

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حسد جسم را فرتوت و فانی می کند و کینه توزی آدمی را افسرده می کند و سرانجام همه چیزش را بر باد می دهد.

منبع: غررالحکم، ص 6

9- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تملق گفتن و حسد بردن از خلقیات مردان با ایمان نیست مگر در راه فرا گرفتن علم و دانش.

منبع: تحف العقول ص 207

10- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: قلبهای خود را از کینه های نهانی پاک کنید، چه آن یک بیماری مهلکی همانند وبا است.

منبع: فهرست غرر،ص73

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 3 نظر / 121 بازدید
عرفان

سپاس فراوان

مهسا

عاللللللللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بببببببببببببببببببببببببببببووووووووووووووووووووووووووووووددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ناشناس

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي