حدیث هایی در مورد نفس

7- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هوای نفست دشمن ترین  دشمنان تو است. کوشش کن که بر آن غالب و پیروز گردی وگرنه هلاکت خواهد کرد.

منبع : غررالحکم ،ص797

8- حضرت امام جواد(علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که از هوای نفس خود اطاعت و فرمانبرداری نماید، با این عمل آرزوهای دشمن خویش را برآورده است.

منبع : سفینه ی 2 ((هوری))،ص728

9- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند تعالی می فرماید:((هنگامی که بنده ی من خواهش های نفسانی خویش را بر طاعت من ترجیح دهد، کمترین کاری که در حق او روا می دارم آن است که او را از لذت مناجات با خود محروم می سازم.))

منبع : جامع السعادات٬ ج٣ /ص۴٨.

10- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هر آنکس که خود را در اصلاح نفس خویش به مشقّت و زحمت وادارد و سعی بلیغ نماید به سعادت و خوشبختی نائل می گردد.

منبع : غررالحکم، ص 718 و 644

11- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه عقل خود را بر هوای نفس خویش مقدّم بدارد اعمال و کوشش های او همواره نیکو و پسندیده خواهد بود.

منبع : غررالحکم ، ص645

12- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هرگز از مجاهده و کوشش در اصلاح نفس خویش باز نایست زیرا چیزی سعی و کوشش تو را در این کار یاری نخواهد کرد.

منبع : غررالحکم ،ص818

13- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هر قدر دانش آدمی افزایش یابد توجه انسان به روان خود بیشتر می شود و سعی و کوشش خویش را در راه تهذیب اخلاق و اصلاح نفس خود به کار می بندد.

منبع : مستدرک ،جلد2، ص310

14- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: نفس خود را از آن چه برایش مضر است  بازدار قبل از آن که بمیری  و در آزادی جانت کوشش کن همانطور که در طلب روزیت کوشش می کنی زیرا که جانت در گرو اعمال تو است و جز با کوشش تو آزاد نخواهد شد.

منبع : وسائل 4 ، ص40

15- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که واجد بزرگواری و کرامت نفس باشد تمایلات شهوانیش در نظر او خوار می آید.

منع : نهج البلاغه فیض ، ص 1283

16- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که به شرف معنوی و کرامت نفس خود عقیده دارد با پلیدی گناه ، خوارش نخواهد ساخت.

منبع : غررالحکم ، ص 677

17- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که به حساب نفس خود رسیدگی کند بر عیوب و نقائص خویش آگاه می شود و از گناهان خود مطلع می گردد، در آن موقع است که می تواند خویشتن را درمان کند، گناهان را ترک گوید، و عیوب خود را اصلاح نماید.

منبع : غررالحکم ص 696

18- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که به حساب نفس خود رسیدگی کند سود می برد و آنکه در این کار غفلت نماید زیان می کند.

منبع : نهج البلاغه فیض ص 1170

19- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: لازم است انسان عاقل، به حساب خود رسیدگی دقیق کند و تمام نقائص و عیوب خویش را در امور دینی خود، در نظرها و آرای خود، در خلقیات و ملکات خود، در آداب و طرز معاشرت خود، با شمارش صحیح احصاء نماید و تمام آنها را به ذهن خود بسپارد، یا آنکه بر صفحه ی کاغذی بنویسد و برای برطرف نمودن آن عیوب، فعّالیّت نماید. (احصاء: ضبط کردن، حفظ کردن)

منبع : بحار جلد 17 ص 116

20- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه نفس خویش را در عرصه ی لذاتش آزاد بگذارد و به صلاح و فسادش توجّه ننماید بدبخت و دور افتاده از فیض الهی خواهد شد.

منبع : غررالحکم ،ص644

21- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: نفس خود را از تمایلات مضرّش بازدار پیش از آن که مرگت فرا رسد و جان از تنت مفارقت نماید، و در راه آزادی نفس خویش کوشش کن همانطور که در طلب معاش خود مجاهده می کنی که نفس تو در گرو اعمال تو خواهد بود.

منبع: مستدرک 2 ص 310

22- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که به کرامت نفس و شرف آدمی علاقه دارد حتما باید از گناه بپرهیزد.

منبع: ارشاد مفید ص 141

23- حضرت امام صادق (علیه السّلام) که در تفسیر قول خدا عزوجل ((و برای هر که از مقام پروردگار خود ترسد دو بهشت است.)) ( رحمن 60) فرمودند: هر که بداند که خدا عزوجل او را بیند، و بشنود هر چه گوید و کند، از خوب و بد، و این دانش او را از کردار زشت بازدارد، هم او است که از مقام پروردگارش ترسیده و خود را از هوای نفس بازداشته.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 245

24- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هرکس عنان نفس خویشتن را رها کند و درِ اعمال تمنیّات مضرّش آزاد بگذارد نفس متجاوز و سرکش، او را به راه های تاریک و خطرناک می برد و موجبات تباهی و سقوطش را فراهم می سازد.

منبع: غررالحکم،ص705

هوی و هوس

25- حضرت امام جواد (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که از هوی نفس خود اطاعت و فرمانبرداری نماید، با این عمل آرزوهای دشمن خویش را برآورده است.

منبع: سفینه2،هوی،ص728

26- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که تمایلات نفسانی بر عقلش غالب باشد، رسوایی هایش آشکار خواهد شد.

منبع: غررالحکم،ص675

27- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: به راستی اگر هوی نفس را فرمانروای خود سازید و بی قید و شرط اطاعتش نمایید شما را کور و کر می کند و سرانجام مایه ی سقوط و هلاکت شما خواهد شد.

منبع: غررالحکم،ص292

28حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هوای نفست دشمن ترین دشمنان تو است کوشش کن که بر آن غالب و پیروز گردی و گرنه هلاکت خواهد کرد.

منبع: غررالحکم،ص797

29- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: عقل آدمی در زمینه ی کششهای هوای نفس و شهوات از میان می رود.

منبع: فهرست غرر،ص 427 و 426

30- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: موقعیکه هوای نفس بر وجودتان حاکم و غالب گردد شما را به پرتگاه تباهی می کشاند و هلاکتان می سازد.

منبع: فهرست غرر،ص 427 و 426

31- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: هیچ فضیلتی به قدر جهاد ارزش معنوی ندارد و هیچ جهادی همانند مجاهده در راه غلبه بر هوی نفس نیست.

منبع: مستدرک،ج2،ص271

32- حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) ضمن حدیث مفصلی به هشام بن حکم فرموده اند: با نفس خود جهاد کن تا آن را از هوی و تمایلات ناروایش بازداری. چه مجاهده ی با نفس، مانند پیکار با دشمن بر تو واجب و لازم است.

منبع: تحف العقول،ص399

33- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بر خواهشهای نفسانی خود غلبه کنید و از محیط خطرش بگریزید، چه اگر هوای نفس شما را بدام خود بیفکند وارد محیط هلاکتان می کند و به نهایت درجه ی سقوط و تباهی گرفتارتان می سازد.

منبع: فهرست غرر، ص 425

34- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: اگر از هوای نفست اطاعت نمایی کور و کرت می کند.

منبع: غغرالحکم،ص287

35- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بدی و بدخواهی که ناشی از هوای نفس و حس درنده خویی بشر است همواره در نهاد همه ی انسانها به طور پنهانی وجود دارد. اگر آدمی با نیروی ایمان و صفات انسانی بر آن غلبه کند تمایل بدی به ضمیر باطن رانده می شود و همچنان پنهان می ماند. و اگر نتوانست بر کشش حیوانی خود پیروز گردد تمایل بدی بروز می کند و از پس پرده ی اختفاء بیرون می آید.

منبع: فهرست غرر،ص173

36- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تمایل نفس اماره به رفتار ناپسند است، ولی انسان موظف به حسن رفتار است. نفس آدمی به طبع خود در راه بدی و مخالفت قدم بر می دارد و انسان شایسته کسی است که مجاهده کند و خواهشهای نادرست نفس خویش را مردود و مطرود سازد. زمانیکه آدمی عنان نفس سرکش را از دست بدهد و آن را در ارضاء تمنّیاتش آزاد گذارد او خود شریک تباهی و فساد خویشتن است، و اگر نفس خود را در تمنیات نادرستش یاری و کمک نماید خودش شریک نفس خود در کشتن خویشتن شده است.

منبع:مستدرک2،ص270

37- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: هیچ فضیلتی به قدر جهاد ارزش معنوی ندارد و هیچ جهادی همانند مجاهده در راه غلبه بر هوای نفس نیست.

منبع: مستدرک،ج2،ص271

38- حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) ضمن حدیث مفصلی به هشام بن حکم فرموده اند: با نفس خود جهاد کن تا آن را از هوی و تمایلات ناروایش بازداری. چه مجاهده ی با نفس، مانند پیکار با دشمن بر تو واجب و لازم است.

منبع: تحف العقول،ص399

39- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به سربازانی که از جبهه ی جنگ بر گشته بودند فرموده اند: در گشایش و رحمت باشند مردمی که جهاد اصغر را انجام داده و جهاداکبر به عهده ی آنان باقی مانده است. عرض شد یا رسول الله جهاد اکبر کدام است، فرمودند: جهاد با نفس.

منبع: معانی الاخبار،ص160

40- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند، رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در رهگذر با یکی از اصحاب خود که از جبهه ی جنگ برمی گشت مواجه شد، او ژولیده  غبار آلوده و مسلح به طرف منزل خود می رفت. حضرت به وی فرمودند: از جهاد اصغر برگشته ای و به جهاد اکبر باز می گردی. عرض کرد: مگر جهادی بالاتر از جنگ و شمشیر هست؟ فرمودند: بلی، جهاد آدمی با نفس خود.

منبع: مستدرک، ج2،ص270

41- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: هر کس از آتش به خدا پناه برد، امّا خواهش های دنیوی را وانگذارد خویشتن را به باد ریشخند گرفته است.

منبع : البحار 78/356

42- حضرت امام علی (علیه السّلام)فرمودند: آنکس که تمایلات نفسانی بر عقلش غالب باشد، رسوائیهایش آشکار خواهد شد.

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 461 بازدید