نیایش امام سجاد ع در روز عید قربان و جمعه

 

نیایش آن حضرت در روز عید قربان و جمعه

1 خئایا، امروز روز مبارک و فرخنده است و مسلمانان در هر گوشه و کنار زمین، گرد هم آمده اند؛ گروهی به نیازخواهی از تو، عدّه ای در طلب نعمت هایت، جمعی امیدوار، و دسته ای با ترس و لرز، و تو نیازهای ایشان را می بینی. حال از تو می خواهم که به لطف و کرم خود ، و به آسان بودن خواهش من نزد تو، بر محمّد وخاندانش درود فرستی.

2 خدایا، ای پروردگار ما، از آن جا که فرمانرواییِ هستی از آن ِ تو، و حمد وستایش برای توست، و جز تو هیچ خدایی نیست، و تویی آن خداوند بردبارِ بزرگوارِ مهربانِ بخشنده ی نعمت و صاحب شکوه و بزرگی و پدیدآورنده ی آسمان ها و زمین، از تو می خواهم که هرگاه میان بندگانِ، مومن خود نیکی و تن درستی و برکت و هدایت و توفیق ِ بندگی را تقسیم کنی، یا به کار خیری برآنان منّت نهی و به وسیله ی آن به سوی خود هدایتشان فرمایی، یا آنان را نزد خود والا مرتبه گردانی،و یا از خوبی های دنیا و آخرت چیزی به آنان عطا کنی، نصیب و بهره ی من از این بخشش ها را بیفزایی.

3 خدایا، از آن جا که فرمانروایی هستی از آن ِ تو، و حمد و ستایش برای توست، و جز تو هیچ خدایی نیست، از تو می خواهم که بر محمّد- که بنده و فرستاده و حبیب و برگزیده ی تو از میان آفریدگان است- و خاندان محمّد- که نیکان و پاکان و خیرخواهان اند- درود فرستی؛ درودی که تنها خود شمارش آن توانی کرد. و ما رادر دعایهای شایسته ی بندگان مومنت که در این روز تو را می خوانند، شریک گردانی، ای پروردگار هستی ها، و ما و ایشان را بیامرزی، که تو بر هر کار توانایی.

4 خدایا، من با نیاز خود به سوی تو آمده ام، و بارِ فقر و احتیاج و تهی دستی ِ خود را بر درگاه تو فرود آورده ام، در حالی که اطمینان من به آمرزش و رحمت تو بیش از اطمینانم به کارهایی است که انجام داده ام؛ زیرا عرصه ی آمرزش و رحمت تو بسی پهناور تراز محدوده گناهان من است. پس بر محمّد وخاندانش درود فرست و خودت هر نیاز مرا برآورده ساز، که تو بر این کارقدرت داری، و این بر تو آسان است، و من فقیر درگاه تواَم و تو از من بی نیازی؛ زیرا به هر خیری که رسیده ام، به لطف تو بوده است، و جز تو کسی بدی ها را از من دور نکرده است، و من در کارِ این جهان و آن جهانِ خود، به غیر تو امید ندارم.

5 خدایا، کسانی آماده و مهیّا شده اند که به امید عطاها و بخشش های مخلوق ِ تو و رسیدن  به صله ها و جایزه هایش، آهنگ ِ رفتن به سوی او کنند، امّا من، ای خدای نعمت دهنده، امروز خود را مهیّا و آماده کرده ام که به امیدآمرزش و احسان تو ساز و برگ سفر بربندم ودر طلب عطایا و جایزه هایت به سوی تو آیم.

6 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست و امروز آن امید مرا به ناامیدی بدل مکن، ای آن که اصرارِ خواهندگان تو را به زحمت نیندازد و عطایت از تو هیچ نکاهد و من نه به دلگرمیِ کار شایسته ی خود به سوی تو آمده ام، و نه به امید شفاعت هیچ آفریده ای، مگر شفاعت محمّد واهل بیت او، سلام تو براو و آنان باد.

7 به درگاهت آمده ام، با اقرار به گناه خود و ستمی که بر خود روا داشته ام. آمده ام در حالی که امیدم به آمرزش بزرگ توست که با آن از خطاکاران درگذشته ای، و سرگرمی دراز مدّت ایشان به گناه بزرگ، مانع نمی شود که تو همچنان مِهر و مغفرت  خود را نصیب آنان فرمایی.

8 ای آن که دامنه ی رحمتت بسی گسترده، و مجال عفو و بخششت بسیار است. ای خدای بزرگ، ای خدای بزرگ، ای خدای کریم، ای خدای کریم ،بر محمّد وخاندان محمّد درود فرست وباز هم رحمت خود را به من کرامت کن، و به فضل خود مرا بنواز، و با آمرزش خود مرا احاطه نما.

9 خدایا، این جایگاه برای جانشینان و برگزیدگان تو، و مکان امانتداران توست در آن درجات متعالی که مخصوص ایشان گردانیده ای، ولی دیگران به ناحق آن را ربوده اند؛ و این، تقدیر تو بوده است. فرمان تو چیرگی ناپذیر است، و از تدبیر ناگریز تو، هرگونه و هرجا که اراده کنی، گریزی نیست. از آن جا که تو به مقتضای حکمت خود از همه داناتری، درباره ی آفرینش و اراده ی خود متّهم نیستی؛ تا این که برگزیدگان و جانشینانت شکست خورند و حقّشان از دست برفت، و اینک می نگرند که فرمان تو دگرگون شده، و کتابت به گوشه ای افتاده، و واجبات تو از سمت و سویی که خود مقرّر فرموده ای منحرف گردیده، و سنّت های پیامبرت به حال خود رها شده است.

10 خدایا، دشمنان ایشان، از پیشینیان وپسیان، را لعنت فرست، و کسانی را که به کارهای آنان راضی بوده اند، و نیز یاران و پیروانش را لعنت  کن.

11 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست، که تو ستوده خصال و بزرگواری؛ همچون درودها و برکات و سلام هایت که بر بندگان برگزیده ی خود، ابراهیم و خاندان ابراهیم، فرستاده ای. و در گشایش و آسایش و یاری دادن و قدرت بخشیدن و حمایت ایشان تعجیل فرما.

12 خدایا، مرا از کسانی قرار ده که تو را یگانه می دادنند، و حق را پذیرفته اند، و فرستاده ات را تصدیق کرده اند، و پیشوایانی را که طاعت آنان را لازم گردانده ای و برنامه ی توحید وایمان به تو به وسیله و به دست ایشان اجرا می شود، از جان و دل پذیرا شده اند. چنین باد ای پروردگار هستی ها.

13 خدایا، خشم تو را جز بردباری ات فرو نمی نشاند، و شدّت خشمت را جز بخشش تو مانع نمی شود،ودر برابر عذاب تو جز رحمتت پناهگاهی نیست، و جز زاری در پیشگاه تو، چیزی مرا از عقابت نجات نمی بخشد. پس بر محمّد وخاندان محمّد درود فرست. و ای معبود من، تنها با قدرت خود، که با آن بندگان ِ بی جان خود را زنده می کنی و سرزمین های مرده را حیات می بخشی، در کار ما گشایشی حاصل کن.

14 ای معبود من، مرا به اندوه و غم نمیران تا این که خواهشم را برآوری و اجابت دعایم را به من بنمایی و طعم تن درستی را تا زنده ام به من بچشانی.مرا دشمن شاد مگردان، و او را بر گردن من سوار مکن، و بر من چیره اش مساز.

15 معبود من، اگر تو مرا بلند مرتبه گردانی، چه کسی خوار و ذلیلم تواند کرد؟ اگر تو مرا حقیر سازی، کیست که سربلندم کند؟ اگر تو مرا گرامی بداری، چه کسی حقیر و ناچیزم تواند شمرد؟ اگر تو مرا به حقارت درافکنی، دیگر چه کسی گرامی ام تواند داشت؟ اگر تو مرا عذاب کنی، کیست که بر من رحمت آورَد؟ و اگر هلاکم سازی، چه کسی می تواند به اعتراض در برابرت بایستد یا از کار ِتو پرسش نماید؟ نیک دانسته ام که حکم تو را ستمی در پی نیست، و تو در انتقام گرفتن شتاب نمی ورزی؛ زیرا کسی شتاب می کند که می ترسد چیزی را از دست بدهد، و کسی محتاج ستم است که ناتوان باشد؛ حال آن که تو – ای معبود من – از این چگونگی ها، بسیار برتر و والاتری.

16 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست و مرا هدف تیرهای بلا، و در برابر طوفان ِ خشم خود قرار مده. مهلتم دو واندوهم را ببَر. دستم را بگیر و از لغزش نگاه دار و با بلاهای پی در پی میازمای، که تو ناتوانی و بیچارگی و زاریِ  مرا به درگاه خود می بینی.

17خدایا، من امروز از خشم تو به خودت پناه می آورم. بر محمّد وخاندانش درود فرست و مرا در پناه خود گیر.

18 از شدّت خشمت از تو امان می طلبم. پس بر محمّد وخاندانش درود فرست و مرا در امان دار.

19 از تو می خواهم که مرا از عذاب خود ایمنی بخشی. پس بر محمّد وخاندانش درود فرست و مرا ایمن گردان.

20 از تو هدایت می جویم. پس بر محمّد وخاندانش درود فرست و مرا به راه راست ببَر.

21 از تو میخواهم که یاری ام کنی. پس بر محمّد وخاندانش درود فرست و مرا مدد فرما.

22 از تو رحمت  و بخشش می طلبم. پس بر محمّد وخاندانش درود فرست و بر من رحمت آور.

23  از تو می خواهم که مرا کفایت کنی. پس بر محمّد وخاندانش درود فرست و خود مرا کفایت کن.

24 رزق و روزی ِ خود را از تو می خواهم. پس بر محمّد وخاندانش درود فرست و روزی ام را برسان.

25  از تو یاری و کمک می خواهم. پس بر محمّد وخاندانش درود فرست و مرا یاری ده.

26 از تو می خواهم که گناهان پیشین مرا بیامرزی. پس بر محمّد وخاندانش درود فرست و مرا بیامرز.

27 از تو می خواهم که مرا از گناه نگه داری. پس بر محمّد وخاندانش درود فرست و مرا نگاه دار، که اگر تو بخواهی، من هرگز به کاری که ناپسند تو باشد، باز نخواهم گشت.

28 ای پروردگار من، ای پروردگار من،ای مهربان، ای بخشنده، ای صاحب بزرگی و احسان ِ تمام، بر محمّد وخاندانش درود فرست وهمه ی آنچه را از تو خواسته ام و طلب کرده ام و با آن به تو روی آورده ام، به من ارزانی کن. آن را برای من بخواه و مقدّر نمای، و به مقتضای آن فرمان بِران و آن را روا بدار. و در آن خواسته ها که بر می آوری، خیر مرا قرار ده، و آن را برای من پُر برکت ساز، و با آن بر من تفضّل فرما. و با آنچه به من عطا می کنی، نیک بختم گردان، و از فضل خود ونیکی های گسترده که نزد توست بر من بیفزا، که تو توانگر و بخشنده ای، و آن را به نیکی و نعمت های آخرت پیوند بزن، ای مهبان ترین مهربانان(1)

(1)   : پس از خاتمه ی دعا، هرچه در نظر داری، از خدا بخواه، و هزار مرتبه بر محمّد وخاندانش درود فرست،که امام سجاد (علیه السّلام) چنین می کرد.

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما


/ 0 نظر / 7 بازدید