حدیث هایی در مورد فرزند

نیکی به فرزندان

9- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: رحمت الهی بر پدر و مادری باد که فرزند خویش را در انجام نیکی و خیر یاری نمایند.

منبع: بحار، جلد 1، ص 67

10- حضرت علی بن الحسین (علیه السّلام) در ضمن توضیح حقوق فرزند، به پدر دستور می دهد: با فرزندت آن چنان رفتار کن که اثر نیکویی تربیت تو مایه ی زیبایی و جمال اجتماعی او شود، او را چنان بار بیاور که بتواند در شئون مختلف دنیای خود با عزّت و آبرومندی زندگی کند و مایه ی زیبایی و جمال تو باشد.

منبع: تحف العقول ص 263

11- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: بهترین ارثی که پدران برای فرزندان خود باقی می گذارند ادب و تربیت صحیح است نه ثروت و مال.

منبع: روضه ی کافی،ص 150

12- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: خدای رحمت کند کسی را که در نیکی و نیکوکاری به فرزند خویش کمک کند. روای حدیث پرسید: چگونه فرزند خود را در نیکی یاری نماید؟ حضرت در جواب چهار دستور دادند: 1- آنچه را که کودک در قوه و قدرت داشته و انجام داده است از او قبول کند. 2- آنچه انجام آن برای کودک سنگین و طاقت فرسا است از او نخواهد. 3- او را به گناه و طغیان وادار نکند. 4- به او دروغ نگوید، و در برابر او مرتکب اعمال احمقانه نشود.

منبع: بحار 23، ص 114

13- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: فرزندان خود را احترام کنید و با آنان مودّب برخورد نمایید.

منبع: کافی جلد6 ص 50

حقوق فرزند

14- حضرت امام سجاد زین العابدین (علیه السّلام) فرموده اند: حق فرزندت به تو این است که بدانی وجود او از تو است و نیک و بدهای او در این دنیا وابسته به تو است، بدانی که در حکومت پدری و سرپرستی او مؤاخذ و مسئولی، موظفی فرزندت را با آداب و اخلاق پسندیده پرورش دهی، او را به خداوند بزرگ راهنمایی کنی، و در اطاعت و بندگی پروردگار یاریش نمایی، به رفتار خود در تربیت فرزندت توجه کنی. پدری باشی که به مسئولیت خویش آگاه است، می داند اگر نسبت به فرزند خود نیکی نماید در پیشگاه خداوند اجر و پاداش دارد، و اگر درباره ی او بدی کند مستحق مجازات و کیفر خواهد بود.

منبع: مکارم الاخلاق ص 232

15- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حق فرزند به پدرش این است که او را به اسم خوب نامگذاری کند و به خوبی ادب و تربیتش نماید و به وی قرآن مجید تعلیم دهد.

منبع: نهج البلاغه فیض ص 1264

16- حضرت علی بن الحسین (علیه السّلام) می فرمودند: اول نیکی پدر به فرزند خود این است که او را به اسم خوبی نامگذاری کند، البته مراقب باشید اسم خوبی روی فرزند خود بگذارید.

منبع: کافی جلد6 ص 18

17- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در وصایای خود به حضرت علی (علیه السّلام) فرمودند: انتخاب اسم خوب و ادب و تربیت، حقی است که هر فرزندی به پدر خود دارد.

منبع: وسائل جلد 5 ص 115

18- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: اولین عطا و بخشش هر یک از شما به فرزند خود، اسم خوبی است که برای او انتخاب می کنید.

منبع:بحار جلد 23 ص 122

19- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: سه حق از جمله حقوق اسلامی است که فرزند در عهده ی پدر دارد، اول آنکه نام خوبی برگزیند، دوم به وی نوشتن بیاموزد، سوم آنکه وقتی به حد بلوغ رسید وسائیل ازدواجش را فراهم آورد.

منبع: مکارم الاخلاق، ص 114

20- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: پدری که با چشم مهر و محبّت به فرزند خود می نگرد و با نگاه گرم و پر عطوفت خویش او را شاد و مسرور می نماید، خداوند به آن پدر در مقابل این عمل، اجر یک بنده آزاد کردن خواهد داد.

منبع: مستدرک، جلد2، ص 626

فرزند صالح و نیکو

21- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: چهار چیز از سعادت مرد است: رفقای خوب و فرزند نیکو و زن مطیع و اینکه کسبش در بلدش باشد یعنی رفاه اقتصادی.

منبع: بحار جلد 23 ص 55

22- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: از سعادت مرد مسلمان شباهت فرزندش به او و زن خوشکل با ایمان و مرکب خوب و خانه ی وسیع است.

منبع: بحار جلد 23 ص 51

23- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: از سعادت مرد، زن خوب و خانه ی وسیع و مرکب خوب و فرزند صالح است.

منبع:مکارم الاخلاق ص65

24- حضرت امام سجاد (علیه السّلام) از پیشگاه پروردگار برای حسن تربیت فرزندان خود استمداد می کنند: بار خدایا مرا در تربیت و تأدیب فرزندانم یاری و مدد بفرما.

منبع: سحیفه ی سجادیه-دعاؤه لولده

احترام و تکریم

25- از وصایای حضرت امام علی (علیه السّلام) نزدیک وفات، این بود که در خانواده ی خود به کودکان عطوف و مهربان باش و بزرگترها را احترام کن.

منبع: بحار جلد16 ص 154

ادب

26- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بخشش و تفضل هیچ پدری به فرزندش بهتر از عطیه ی ادب و تربیت پسندیده نیست.

منبع: مستدرک الوسائل جلد 2 ص 625

27- حضرت امام علی (علیه السّلام) در ضمن نامه ی خود به فرزندش حضرت امام حسن (علیه السّلام) فرموده اند: فرزند عزیز در راه ادب آموزی تو از فرصت استفاده کردم و قبل از آنکه دل کودکانه ات سخت شود و عقلت به اندیشه های دیگری مشغول گردد به تربیت مبادرت نمودم و وظیفه ی پدری خود را انجام دادم.

منبع: نهج البلاغه فیض، ص 903

28- حضرت امام سجاد (علیه السّلام) در انجام وظیفه ی سنگین تربیت فرزند، از خداوند بزرگ استمداد می نمود و در ضمن دعاهای خود در پیشگاه الهی عرض می کرد: بار خدایا مرا در تربیت و ادب و نیکوکاری فرزندانم یاری و مدد بفرما.

منبع: صحیفه ی سجادیه،(دعاؤه لولده)

وفای به عهد

29- کلیب صیداوی از حضرت ابوالحسن (علیه السّلام) حدیث می کنند که فرمودند: چون با طفال وعده ای دادید وفا کنید و تخلف ننمایید زیرا کودکان گمان می کنند شما رازق آنها هستید. خداوند برای هیچ چیز، بقدر تجاوز به حقوق زنان و کودکان غضب نمی کند.

منبع: کافی جلد 6 ص 50

اهانت و تحقیر

30- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: هیچ یک از مسلمانان را کوچک و ناچیز نشمارید که خردسالان مسلمین هم در پیشگاه الهی بزرگند.

منبع: مجموعه ی ورام، ج1، ص 31

گناه و گناهکار

31- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به ابن مسعود توصیه فرمودند: مبادا مهر و محبت نسبت به زن و فرزند، تو را وادارد که در محیط گناه قدم بگذاری و دامن خویش را به حرام بیالایی.

منبع: بحار،ج17،ص32

اسلام

32- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرمودند: ضمن نامه ی مفصلی، روش عالمانه و نظر صائب خود را در طرز تربیت حضرت مجتبی (علیه السّلام)، جوان نوخاسته ی خویش، توضیح داده و برنامه ی خود را با احیاء عواطف مذهبی آغاز فرموده اند: .... و اینکه تربیت تو را با تعلیم کتاب الهی و تأویل آن شروع نمایم، مقررات اسلامی را به تو یاد دهم و حلال و حرام آن را به تو بیاموزم.

منبع: نهج البلاغهفیض،ص905

نامگذاری

33- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: کسی که چهار فرزند بیاورد و هیچ یک را به اسم من نامگذاری نکند به من جفا کرده است.

منبع: کافی،ج6،ص19

34- حضور حضرت امام صادق (علیه السّلام) عرض شد که ما فرزندان خود را به اسماء شما و پدرانتان نامگذاری می کنیم، آیا این عمل برای ما در پیشگاه الهی اجر و فایده ای دارد؟ حضرت فرمودند: بلی به خدا قسم این عمل نفع معنوی دارد.

منبع: بحار،ج23،ص122

افراط و تفریط

35- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: بدترین پدران کسانی هستند که در نیکی به فرزندان خود افراط می کنند و آنان را بیش از حد مصلحت مورد مهر و محبت خود قرار می دهند.

منبع: تاریخ یعقوبی،3،ص53

36- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: حق فرزند به پدرش این است که برای وی نام خوب انتخاب کند، در ادب و تربیتش بکوشد و او را به کار شایسته ای بگمارد.

منبع: بحار17،ص18

37- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: معلومات دوران کودکی همانند نقشی است که بر سنگی حجاری شده باشد.

منبع: بحار ،ج17،ص217

38- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به بعضی از کودکان نظر افکند و فرمودند وای به فرزندان آخر زمان از روش ناپسند پدرانشان. عرض شد یا رسول الله از پدران مشرک؟ فرمودند: نه، از پدران مسلمان که به فرزندان خود، هیچیک از فرائض دینی را نمی آموزند و به ناچیزی از امور مادی درباره ی آنان قانع هستند. من از این مردم بری و بیزارم و آنان نیز از من بیزار.

منبع: مستدرک،ج2،ص625

39- پدری با دو فرزند خود شرفیاب محضر حضرت رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بود. یکی از فرزندان را بوسید و به فرزند دیگر اعتنا نکرد. پیغمبر که این رفتار نادرست را مشاهده کرد به او فرمود چرا با فرزندان خود به طور متساوی رفتار نمی کنی؟

منبع: مکارم الاخلاق،ص113

40- اسحق بن عمار از حضرت امام صادق (علیه السّلام) شنیده است که فرموده اند: با فلاح و رستگاری مردان با ایمان، خداوند فرزندان و فرزند زادگان آنها را خوشبخت و رستگار می کند.

منبع: بحار،ج15،ص178

41- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: از حقوقی که فرزند به پدر خود دارد سه چیز است: اسم نیکو برای او انتخاب کند، نوشتن به وی بیاموزد، وقتی بالغ شد وسائل تزویجش را فراهم نماید.

منبع: مکارم الاخلاق،ص114

42- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: لعنت خدای بر پدر و مادری که فرزند خویش را بد تربیت کنند و موجبات عاق خود را فراهم نمایند.

منبع: وسائل،ج5،ص115

43- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در وصایای خود به حضرت علی (علیه السّلام) فرموده اند: انتخاب اسم خوب و ادب و تربیت، حقی است که هر فرزندی به پدر خود دارد.

منبع: وسائل،ج5،ص115

هدیه

44- ابن عباس از حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل کرده است که فرمودند: کسی که تحفه ای بخرد و برای خانواده ی خود بیاورد، اجر او در پیشگاه الهی مانند کسی است که به مستمندان کمک کرده باشد . سپس در طرز تقسیم تحفه فرمودند: اول دختر بچه ها بدهید سپس پسرها، آنکس که دختر بچه ی خود را مسرور نماید اجر آزاد کردن بنده ای از فرزندان اسماعیل دارد و آنکس که دیده ی پسر بچه ی خود را روشن کند مانند کسی است که از خوف خداوند گریسته باشد و اجر گریه از خوف خداوند، جنات نعیم است.

منبع : مکارم الاخلاق ص114

 

45- اهل بیت (علیه السّلام)نیز به آرامش طبیعی و اطمینان خاطر پدر و مادر در ایجاد فرزند توجه داشته و حضرت امام حسن مجتبی (علیه السّلام)درباره ی شباهت و عدم شباهت طفل به پدر و مادر فرموده اند: اگر موقع آمیزش و لحظه ی انعقاد نطفه، دل آرام، دوران خون به وضع طبیعی و بدن خالی از اضطراب باشد علی القاعده بچه به پدر و مادر شبیه خواهد شد. طبیعی ترین شکل برای فرزند شباهت به پدر و مادر است و طبیعی ترین حالت پدرو مادرمی تواند منشأ پیدایش آن شکل طبیعی باشد.

منبع : بحار جلد 14 ص379

46- حضرت امام صادق (علیه السّلام) بچه ی زیبایی را دیدند، فرمودند: شایسته است پدر این کودک در شب هم بستری میوه ی بِه خورده باشد.

منبع : مکارم الاخلاق ص88-86

47- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: به زن باردار در ماهی که در آن وضع حمل می کند خرما بدهید فرزند او بردبار و پرهیزکار خواهد شد.

منبع : مکارم الاخلاق ص88-86

فایده های فرزند

48- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:فرزند صالح است و فرمودند که فرزند بسیار بهم رسانید که من به بسیاری شما در قیامت مباهات خواهم کرد.

منبع : حیلة المتّقین، ص 64

49- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:بیماری که به فرزند برسد کفاره ی پدر و مادر او است.

منبع: حیلة المتّقین، ص 64

50- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:زن از روزی که حامله می شود تا وضع حملش می شود تا فرزند را از شیر باز می گیرد مثل ثواب کسی دارد که در سر حد کافران مرابطه نماید و دفع ایشان از مسلمانان کند و اگر در این مابین بمیرد ثواب شهیدان را دارد.

منبع: حیلة المتّقین، ص 64

51- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:عیسی به قبری گذشت که صاحبش را عذاب می کردند، سال بعد از کنار همان قبر گذشت صاحبش را عذاب نمی کردند، از آن حال سوال کرد از پروردگار خود، وحی به او رسید که در این سال فرزند شایسته ی او به حد بلوغ رسید و راهی را اصلاح کرد و یتیمی را جا داد و به این سبب او را به خاطر کار خوب فرزندش آمرزیدم. پس حضرت فرمودند: میراثی که برای خدا از بنده می ماند فرزندی است که بعد از او عبادت خدا کند.

منبع: حیلة المتّقین، ص 64

52- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: دختران حسنات اند و پسران نعمت اند و خدا بر حسنه ثواب می دهد و از نعمت سوال می کند و آن حضرت یکی از اصحاب خود را فرمود که شنیده ام دختری بهم رسانیده ای و نمی خواهی او را، چه ضرر دارد، برای تو گلی است که بو می کنی او را و روزیش با خداست و حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) پدر دختران بود و در حدیث دیگر فرمودند که حضرت ابراهیم از پروردگار خود سوال کرد که دختری او را روزی کند که بعد از مرگ بر او گریه کند، فرمودند که هر که آرزوی مرگ دختران کند و بمیرند ثواب نداشته باشد و در قیامت نزد خدا عاصی باشد.

منبع : حیلة المتّقین، ص 65

53- شخصی نزد حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نشسته بود به او خبر رسید که دختری برای او متولد شده است، رنگش متغیر شد، حضرت فرمودند که زمین او را بر می دارد و آسمان بر او سایه می افکند و خدا روزیش می دهد و گلی است او را می بویی پس رو به اصحاب خود کردند و فرمودند: هر که یک دختر دارد بارش گران است و هر که دو دختر دارد به خدا سوگند که به فریاد او برسید و کسی که سه دختر داشته باشد جهاد و سایر آزارها را از او بردارید و کسی که چهار دختر داشته باشد ای بندگان خدا او را یاری کنید ای بندگان خدا به او قرض بدهید ای بندگان خدا به او رحم کنید. 

منبع: حیلة المتّقین، ص 65

54- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند : هر که سه دختر دارد یا سه خواهر را نفقه دهد او را بهشت واجب می شود بعد از آن فرمودند که هر که دوتا یا یکی را هم نفقه دهد بهشت او را واجب شود.

منبع: حیلة المتّقین، ص 65

55- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: احادیث اسلامی را به نوجوانان خود بیاموزید و در انجام این وظیفه ی تربیتی، تسریع نمایید پیش از آنکه مخالفین گمراه، بر شما پیشی گیرند و سخنان نادرست خویش را در ضمیر پاک آنان جای دهند و گمراهشان سازند.

منبع:کافی6،ص47

56- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:هر که در حالت خضاب با زن خود جماع کندفرزندی که بهم رسد مخنث باشد.

خضاب:(رنگ،حنا، آنچه که موی سر و صورت یا پوست بدن را با آن رنگ کنند.)(در فرهنگ عمید)

مخنث: ( مردی که حالات و اطوار زنان را از خود بروز بدهد.کنایه از مرد بدکار.) (در فرهنگ عمید)

منبع: حیلة المتّقین، ص 60

57- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نهی فرموده اند از آنکه کسی که محتلم شده باشد پیش از آنکه غسل کند جماع کند و فرمودند: اگر بکند و فرزندی بهم رسد دیوانه باشد و ملامت نکند مگر خود را.

منبع: حیلة المتّقین، ص 58

58- حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) فرموده اند: بهتر آن است که طفل در کودکی با سختی و مشکلات اجتناب ناپذیر حیات که غرامت زندگی است روبرو شود تا در جوانی و بزرگسالی ، بردبار و صبور باشد.

منبع: وسائل 5، ص 126،((الغرامة مایلزم ادائه، و منه یستحب غرامة الصبی))،مجمع البحرین،(غرم)

59- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: موقعیکه جوان نورسی را به سبب گناهانی که مرتکب شده است نکوهش می کنی مراقب باش که قسمتی از لغزشهایش را نادیده انگاری و از تمام جهات، مورد اعتراض و توبیخش قرار ندهی تا جوان به عکس العمل وادار نشود و نخواهد از راه عناد و لجاج بر شما پیروز گردد.

منبع: شرح ابن ابی الحدید،ج20،ص 333،کلمه ی 719

60- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: مصونیت اطفال از خطرات و انحرافها در پرتو صلاحیت و شایستگی پدران آنها است.

منبع: بحار،ج15،ص178

61- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: از حقوقی که فرزند به پدر خود دارد سه چیز است: اسم نیکو برای او انتخاب کند، نوشتن به وی بیاموزد، وقتی بالغ شد وسائل تزویجش را فراهم نماید.

منبع: مکارم الاخلاق،ص114

62- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: فرزندان خود را احترام کنید و با آنان مودب برخورد نمایید.

منبع: مستدرک،ج2،ص625

63- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به علی (علیه السّلام) فرموده اند: لعن الهی و دوری از فیض خداوند بر پدر و مادری باد که فرزند خویش را به عصیان و آزار خودشان وادارند و باعث قطع رابطه ی محبت شوند.

منبع: وسائل5،ص115

64- حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: به فرزندان خود تیر اندازی و شنا  بیاموزید. شنا عضلات را به حرکت در می آورد ، بدن را به فعّالیّت وامیدارد، جسم را تقویت می کند و به آدمی نیرو می بخشد. شنا در ساعات فراغت یکی از وسائل سرگرمی و تفریح و مایه ی شادمانی و مسرّت است. به علاوه کسی که شنا می داند قادر است در موقع پیش آمد خود را از آب برهاند یا غریقی را نجات دهد.

منبع : جعفریات ، ص 98

65- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هیچ ارثی برای فرزندان بهتر از ادب و تربیت نیست.

منبع: غررالحکم ص 831

66- حضرت امام صادق (علیه السّلام)فرمودند: مراقبت شدید پدران را در تربیت فرزندان از حقوق واجب آنان دانسته است.

منبع: تحف العقول،ص322

67- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: حدود شرعی درباره ی اطفال بزهکار جاری نمی گردد ولی باید مجازات تأدیبی شوند.

منبع : مستدرک3، ص223

68- حضرت امام باقر (علیه السّلام) در حدیث مفصلی وظایف اولیا را در تربیتهای ایمانی کودکان در سنین مختلف بیان فرموده اند: در سه سالگی کلمه ی توحید ( لا اله الّا الله ) را به طفل بیاموزند، در چهار سالگی ( محمد رسول الله ) را به او یاد بدهند، در پنج سالگی رویش را به قبله متوجه کنند و به او بگویند که سر به سجده بگذارد. در شش سالگی کامل رکوع و سجده صحیح را به او بیاموزند، در هفت سالگی به طفل می گویند : دست و رویت را بشوی و نماز بگذار.

منبع : مکارم الاخلاق ص115

69- حضرت امام موسی بن جعفر از حضرت امام علی (علیه السّلام) نقل کرده اند: که فرمودند: در هفت سالگی فرزندان خود را به نماز وادارید و در ده سالگی بستر خواب آنها را از یکدیگر جدا کنید

منبع : مستدرک جلد 2 ص 558

70- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: زن باکره بخواهید که فرزند بسیار آورد و زن مقبولی که فرزند نیاورد مخواهید که من مباهات می کنم به شما با امتهای پیغمبران دیگر در روز قیامت مگر نمی دانی که فرزندان در زیر عرش الهی از برای پدران خود طلب آمرزش می کنند و حضرت ابراهیم ایشان را نگاهداری می کند و حضرت ساره ایشان را تربیت می نماید در بالای کوهی از مشک و عنبر و زعفران.

منبع: حیلة المتّقین، ص 54

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 85 بازدید