نیایش امام سجاد ع هنگام دیدن هلال

 

نیایش آن حضرت هنگام دیدن هلال

1 ای آفریده ی فرمانبر، ای رونده ی زود گذز، ای که در منازل مقدّر شده برای تو می آیی و می روی، ای کارگزار خدا در چرخ گردونی که جای تدبیر کارهاست،

2 ایمان آوردم به آن کس که تاریکی ها را به وسیله تو روشن گردانید، و چیزهای مبهم را به فروغ تو پدیدار نمود، و تو را نشانه ای از نشانه های چیرگی و فرمانروایی خود قرار داد، و به فزونی و کاستی و طلوع و غروب و تابندگی و تیرگی رام ومسخّر ساخت، و تو در همه ی این حالات، فرمانبردار او بودی و بی درنگ در پی ِ انجام دادن ِ هرچه می خواست.

3 منزّه است خدا، که آنچه در کار تو تدبیر کرده، بس شگفت انگیز است، و آنچه درباره ی تو انجام داده، پُر ظرافت و دقیق، و تو را کلید ماهی نو برای کاری نوقرار داده است.

4 پس من از خدایی که پروردگار من و پروردگار توست، و آفریننده ی من و آفریننده ی توست، و تقدیر ساز سرنوشت من وتقدیر ساز سرنوشت توست، و صورتگر من و صورتگر توست، می خواهم بر محمّد وخاندانش درود فرستد و تو را ماه برکت قرار دهد؛ برکتی که گذشت ِ روزها از آن نمی کاهد؛ و ماه پاکی و پاکیزگی؛ آن پاکیزگی که چرک گناهش نمی آلاید؛

5ماه ایمنی از آفات  و دور ماندن از بدی ها، و ماه سعادت که در آن بدشگونی نباشد، و ماه فرخندگی که سختی ونامرادی بدان راه نیابد، و ماه آسانی و آسودگی که هیچ دشواری با آن نیامیزد، و ماه نیکی و خیر که هیچ بدی آن را نیالاید، و ماه امن وایمان و نعمت و احسان و سلامت و اسلام.

6 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست و ما را از خشنودترین کسانی قرار ده که این هلال بر آنان طلوع کرده است، و از پاک ترین مردمی که به سوی آن نگریسته اند، و از نیک بخت ترین کسانی که در این ماه تو را عبادت می کنند. در این ماه، ما را توفیق بازگشت به سوی خود عنایت کن. و از گناه درامان دار، و از این که با دست خود نافرمانی ات کنیم، حفظ فرما.

7 به ما الهام کن که نعمتت را سپاس گوییم. بر تن ما جامه ی عافیت بپوشان و توفیقی ده که طاعتت را به کمال رسانیم و تو نعمت خود را بر ما تمام کنی؛ زیرا تو بخشنده ی نعمت های بزرگی، و در خور سپاسی. خدای تعالی درود فرستد بر محمّد و خاندان پاک و پاکیزه ی او.

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 9 بازدید