نیایش امام سجاد ع هنگامی که روزی بر او تنگ می شد

 

نیایش آن حضرت هنگامی که روزی بر او تنگ می شد

1 خدایا، تو ما را به بدگمانی در روزی هایمان، وبه روزی دراز در مدّت عمرمان، آزمودی، تا آن جا که روزی های تو را از روزی خوارانت طلب کردیم، وبه سبب آرزوهای دراز، در عمرِ پیران ِ کهن سال طمع ورزیدیم.

2 پس بر محمّد وخاندانش درود فرست و ما را یقینی درست عطا فرما که با آن از رنج طلب بیاساییم، و اطمینانی خالص به ما ببخش که دشواری ِ کارها را از ما بردارد.

3 آن وعده ای  را که در وحی بر پیامبرت آشکارا بیان داشته ای ودر پی آن در کتاب خود بدان سوگند یادکرده ای، سبب قرار ده تا دل مشغولی ما را به رزقی که خود آن را برعهده گرفته ای، و کاری که سامان دادن آن را ضمانت کرده ای، پایان دهد.

4 تو خود گفته ای، و گفته تو راست ترین گفتار است، و سوگند خورده ای، و سوگند تو راست ترین سوگند است، که ((روزی تان و آنچه به شما وعده داده می شود، در آسمان است))(1).

5 و آن گاه فرموده ای: (( سوگند به پروردگار آسمان و زمین که این سخن حق است، مثل آن سخن که می گویید.))(2)

(1)   : ذاریات،22

(2)   : ذاریات،23

 

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما


/ 0 نظر / 8 بازدید