خطبه 210 امام علی (علیه السّلام)

 

خطبه 210

علمی

(شخصی از احادیث بدعت آور، و گوناگونی که در میان مردم رواج داشت پرسید امام فرمود)

1- اقسام احادیث رواج یافته

احادیثی که در دسترس مردم قرار دارد، هم حق است هم باطل، هم راست هم دروغ، هم ناسخ هم منسوخ،(1) هم عام هم خاص،(2) هم محکم هم متشابه،(3) هم احادیثی که بدرستی ضبط گردیده و هم احادیثی که با ظن و گمان روایت شده.

در روزگار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) آنقدر دروغ به آن حضرت نسبت داده شد که ایستاد و خطابه ایراد کرد و فرمود: « هرکس از روی عمد به من دروغ نسبت دهد جایگاه او پر از آتش است»

2- اقسام راویان حدیث

افرادی که حدیث نقل می کنند چهار دسته اند، که پنجمی ندارد.

اول- منافقان نفوذی

نخست منافقی که تظاهر به ایمان می کند، و نقاب اسلام بر چهره دارد، نه از گناه می ترسد ونه از آن دوری می جوید و از روی عمد دروغ به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) نسبت می دهد.

اگر مردم می دانستند که او منافق دروغگو است، از او نمی پذیرفتند و گفتار دروغین او را تصدیق نمی کردند، اما با ناآگاهی می گویند او از اصحاب پیامبر است، رسول خدا را دیده و از او حدیث شنیده، و از او گرفته است، پس حدیث دروغین او را قبول می کنند.

در صورتی که خدا تو را از منافقین آنگونه که لازم بود آگاهاند، و وصف آنان را برای تو بیان داشت.

آنان پس از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) باقی ماندند و به پیشوایان گمراهی و دعوت کنندگان به آتش با دروغ و تهمت نزدیک شده پس به آنان ولایت و حکومت بخشیدند، و بر گردن مردم سوار گردیدند، و به وسیله آنان به دنیا رسیدند، همانا مردم هم با سلاطین و دنیا هستند، مگر آن کس که خدا او را حفظ کند، این یکی از آن چهار گروه است.

دوم- اشتباه کار

دوم کسی که از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) چیزی را به اشتباه شنیده، امّا سخن آن حضرت را درست حفظ نکرده است، و با توهّم چیزی را گرفته، امّا از روی عمد دروغ نمی گوید، آنچه در اختیار دارد روایت کرده و به آن عمل می کند و می گوید من از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) آن را شنیده ام.

اگر مسلمانان بدانند که او اشتباه کرده، و غیر واقعی پنداشته، از او نمی پذیرفتند، خودش هم اگر آگاهی می یافت که اشتباه کرده آن را رها می کرد.

سوم- ناآگاهی که حدیث شناس نیستند

و سومی شخصی که شنیده پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) به چیزی امر فرمود. (امّا) سپس از آن نهی کرد و او نمی داند، یا شنید که چیزی را نهی کرد، سپس به آن امر فرمود و او آگاهی ندارد، پس نسَخ شده را حفظ کرد ولی ناسخ را نمی داند. اگر بداند که حدیث او منسوخ است ترکش می کند، و اگر مسلمانان نیز می دانستند روایت او نَسخ شده، آن را ترک می کردند.

چهارم- حافظان راست گفتار

دسته چهارم، آن که نه به خدا دروغ می بندد و نه به پیامبرش دروغ نسبت می دهد. دروغ را از ترس خدا، و حرمت نگهداشتن از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) دشمن دارد. در آنچه از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) شنیده اشتباه نکرده، بلکه آن را با تمام جوانبش حفظ کرده است، و آن چنان که شنیده بدون کم و کاست نقل می کند.

پس او ناسخ را دانسته و به آن عمل کرده، و منسوخ را فهمیده و از آن دوری جسته، خاص و عام، محکم و متشابه، را شناختهف هر کدام را در جای خویش قرار داده است.

3- اقسام اصحاب رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم)

گاهی سخنی از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) دارای دو معنا بود، سخنی عام، و سخنی خاص، کسی آن را می شنید که مقصود خدا و پیامبرش را از آن کلام نمی فهمید، پس به معنای دلخواه خود تفسیر می کرد، و بدون ان که معنای واقعی آن را بداند، که برای چه هدفی صادر شد، و چرا چنین گفته شد، حفظ و نقل می کرد.

همه ی یاران پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) چنان نبودند که از او چیزی بپرسند و معنای واقعی آن را درخواست کنند تا آنجا که عدّه ای دوست داشتند عربی بیابانی یا سوال کننده ای از آن حضرت چیزی بپرسد و آنها پاسخ آن را بشنوند، امّا من هرچه از خاطرم می گذشت می پرسیدم، و حفظ می کردم، پس این است علل اختلاف روایاتی که در میان مردم وجود دارد، و علل اختلاف روایات در نقل حدیث.

(1): ناسخ آیه ای است که حکم آیه ی دیگر را باطل کرده و آن را منسوخ (باطل شده) نامند.

(2): عام، لفظ فراگیر، و خاص، لفظی که شامل چیز خاصّ یا فرد خاصبی می شود.

(3): محکم، آیه ای را گویند که حکم آن استوار و بر همه روشن است، امبا متشابه، آیه ای است که ممکن است چند معنا داشته باشد و معنای واقعی ان روشن نیست.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 9 بازدید