حدیث هایی در مورد تجربه

9- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: در تجارب بشر، دانش نو و اطلاعات تازه نهفته است.

منبع: تحف العقول،ص96

10- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کافی است که واقعه ی گذشته، ما را بر معیار دیگر قضایا آگاه سازد، و کافی است که خردمندان از تجاربی که اندوخته اند عبرت بگیرند و آنها را سرمشق آینده خویش قرار دهند.

منبع: شرح ابن ابی الحدید،ج20،ص273،کلمه ی 163

11- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: انسان عاقل از یک سوراخ جانور دوبار گزیده نمی شود. یعنی خردمند در هر مورد از اولین آسیب درس عبرت می گیرد. و دوباره به آن کار زیان آور دست نمی زند.

منبع: بحار،ج1،ص43

12- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که خود را از تجربه بی نیاز بداند نسبت به عواقب امور نابینا خواهد بود.

منبع: فهرست غرر،ص42

13- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که تجربه اش کم و ناچیز است فریب می خورد.

منبع: فهرست غرر،ص42

14- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: مدرسه ی روزگار، آدمی را از تجارب سودمند بر خوردار می سازد.

منبع: غررالحکم،ص17

15- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که تجربیات خود را به خوبی حفظ کند در کارها به راه صحیح و صواب خواهد رفت.

منبع: فهرست غرر،ص42

16- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: گزینش بهتر و حسن انتخاب، نتیجه تجربه است.

منبع: فهرست غرر، ص42

17- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: پیروزی و غلبه در پرتو حزم و احتیاط است و احتیاط کاری به آزمودگی و تجارب بستگی دارد.

منبع: فهرست غرر،ص41

18- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: خردمند کسی است که از تجربیات زندگی پند و سرمشق آموزد.

منبع: بحار1،ص53

19- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: انسان عاقل از وقایع دیروز خود عبرت و سرمشق می گیرد و آن را در زندگی، پشتیبان خود قرار می دهد.

منبع: غررالحکم،ص678

20- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که نخواهد از راه بلایا و تجارب زندگی نفع هدایت الهی عایدش شود او از هیچ اندرز و نصیحتی بهره مند نخواهد شد.

منبع: مستدرک3،ص177

21- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بدبخت و زیانکار کسی است که از سرمایه های عقل و تجربه سودی نبرد و از ذخائری که به وی عطا شده است بهره ای برنگیرد.

منبع: نهج البلاغه فیض ،ص1073

22- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تجربیات در زندگی بشر پایان ندارد و انسان عاقل همواره از راه تجربه، بر ذخائر معنوی خویشتن می افزاید.

منبع: غررالحکم،ص58

23- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تجربیات، به مردم دانش تازه می آموزد.

منبع: تحف العقول،ص96

24- حضرت امام علی (علیه السّلام) در ضمن نامه خود به حضرت مجتبی (علیه السّلام) نوشته اند: عقل، حفظ تجربیات زندگی است.

منبع: نهج البلاغه فیض،ص922و 1073

25- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که تجربه ها را حفظ می کند کارهایش درست و دور از خطا انجام می پذیرد.

منبع: فهرست غرر، ص42

26- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: عقل بر دو قسم است، یکی بر طبیعی و آن دیگر تجربی و نتیجه ی این هر دو عقل به سود آدمیان است.

منبع: بحار،ج17،ص16

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 52 بازدید