نیایش امام سجاد ع درباره ستم هایی که بر او می رفته است

 

نیایش آن حضرت در باره  ستم هایی که بر اومی رفته است

1  ای آن که  از رنج مردم ِ جفا دیده آگاهی.

2 ای آن که  برای دانستن حال وروز ایشان، به گواهی ِ گواهان نیاز نداری.

3 ای آن که  مدد کاری ات به ستم دیدگان نزدیک،

4 واز ستمگران دور است

5 معبود من، تو می دانی که از فلانی فرزند فلان، چه بدی ها به من رسیده که تو خود همگان را از آنها باز داشته ای، وچه بی حرمتی ها نصیبم شده که تو خود از آنها نهی فرموده ای. این همه، از روی سرکشی است، به خاطر نعمتی که عطایش کرده ای، واز سر بی اعتنایی وبی پروایی در برابر کیفری که آن را به تاخیر انداخته ای.

6 خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و به نیروی خویش آن را که بر من ستم کند و با من دشمنی ورزد، از ستم باز دار، و به قدرت خود، سر سختی اش را در هم شکن، و او را به گرفتاری هایش سرگرم ساز، و پیش دشمنانش ناتوان گردان.

7 خدایا، بر محمد وخاندانش درود فرست و مگذار که بر من ستم روا دارد، ومرا در برابر او به نیکی یاری فرما، واز پرداختن به کارهایی چون کارهای او و در افتادن به حال و روزی که او دارد، نگاه دار.

8 خدایا، بر محمد وخاندانش درود فرست، وهم اینک مرا بر دشمنم چنان یاوری کن که با طوفان ِ خشم ِ من فرو نشیند وکار ِ انتقام من از او تمام شود.

9 خدایا، بر محمد وخاندانش درود فرست و به جای آن ستم که او بر من کرده، بخشایش خود را نصیب من فرما، وبه جای بد رفتاری هایش، بر من رحمت آور، که هر ناخوشایندی پیش ناخوشایندی پیش ناخشنودی تو ناچیز است، وهر مصیبتی در برابر خشم تو آسان.

10 خدایا، همچنان که ستم دیدگی را در چشم من بد آراسته ای ، مرا از ستمگری نیز رویگردان کن.

11 خدایا، جز در پیشگاه تو دادخواهی نمی کنم، و از هیچ داوری جز تو یاری نمی خواهم؛ هرگز! پس بر محمد وخاندانش درود فرست ودعایم را به اجابت رسان و دادخواهی ام را به دگرگون شدن حال ِمن ِ پایان ده.

12 خدایا، مرا به ناامیدی از دادگری خویش میازمای، وآن که را برمن ستم روا میدارد، به ایمن شدن از کیفر خود امتحان مکن، تا در ستمگری بر من پای فشارد وبه زور حقّم را باز ستاند.به زودی آنچه را به ستمکاران وعده داده ای، برای او پیش آور، و آن مژده اجابت که به درماندگان داده ای، درباره ی من به انجام رسان.

13 خدایا، بر محمد وخاندانش درود فرست وچنان کن که قبول آنچه بر من مقدّر کرده ای، چه مرا سود دهد وچه زیان، برایم آسان باشد، و مرا به آنچه از من گرفته ای یا به من وعده داده ای، خشنود ساز، و به راست ترین راه، هدایت فرما، و به درست ترین  کارها وادار.

14 خدایا، اگر خیر مرا در آن می بینی که گرفتن حقّ من و انتقام من از کسی که بر من ستم روا داشته است- تا روز جدایی حق از باطل وروز ِ گرد آمدن مدّعیان حق- به تاخیر افتد، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا با نیّت درست وشکیبایی ِ پیوسته یاری فرما.

15 و مرا از خواهش های نکوهیده ونا بردباری ِ آزمندان در امان دار، وآن پاداش نیک را که برای من اندوخته ای وآن کیفر وعقاب را که برای دشمن ِ من آماده کرده ای، در دلم نمایان کن، و آن را برای من دستاویزی قرارده تا به مدد آن، به آنچه برایم مقدّر کرده ای، خرسند شوم، وبه آنچه برایم برگزیده ای، اطمینان یابم. چنین باد، ای پروردگار هستی ها، که تنها تو دارای بخشش بزرگی هستی و تنها تو برهر کار توانایی.

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 12 بازدید