نیایش امام سجاد ع در یار ی خواستن برای پرداخت وام

 

نیایش آن حضرت دریاری خواستن برای پرداخت وام

1خدایا، محمّد وخاندانش درود فرست و مرا رهایی بخش از وامی که چهره ام را افسرده و غمگین سازد. و اندیشه ام را بیاشوبد، و فکرم را پریشان گرداند، و روزگاری دراز مرا به کوشش وادارد.

2 پناه می برم به تو از اندوه و اندیشه بدهکاری، ودل نگران بودن و بی خوابی کشیدن برای آن. پس بر محمّد وخاندانش درود فرست و مرا از رنج ِ وام در پناه آور. پروردگارا، در برابر ذلّت ِ وامداری در زندگی و پیامدهای آن پس از مردن، امید من به پشتیبانی ِ توست. پس بر محمّد وخاندانش درود فرست و مرا به مالی سرشار، یا مالی به اندازه و پیوسته، یاری فرما.

3 خدایا، برمحمّد وخاندانش درود فرست و مرا از اسراف و زیاده روی به دور دار، و با بخشش و میانه روی راه اعتدال بنمای. چنان کن که در کار خود اندازه نگه دارم وبه لطف تو مال خود رابیهوده خرج نکنم. روزی ام را پیوسته از راه های حلال بر من روان گردان، و انفاق مرا در راه کارهای نیک انداز، و مالی را که برای من خود بزرگ بینی آورد یا به ستم مُنجر شود و یا به سرکشی انجامد، از من بستان.

4 خدایا، چنان کن که همنشینی با فقیران خوشایند من باشد، و مرا در هم صحبتی با آنان، سینه ای گشاده و خیالی آسوده عنایت کن.

5 آنچه از مال و ثروت ِ این جهان ِ زود گذر را که از من گرفته ای، در گنجینه های باقی ِ خود ذخیره نما،

6 و آن بهره ی بی مقدار را که به من ارزانی داشته ای و در این جهان عطا فرموده ای، دستاویزی برای رسیدن به رحمتت و پیوستن به مقام قُرب و داخل شدن به بهشت خود قرار ده، که تو احسان بزرگ داری، و تو بخشنده بزرگواری.

 

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما


/ 0 نظر / 12 بازدید