خطبه 211 امام علی (علیه السّلام)

 

خطبه 211

اعتقادی، علمی

شگفتی آفرینش پدیده ها

از نشانه های توانایی و عظمت خدا، و شگفتی ظرافت های صنعت او آن است که از آب دریای موج زننده، و امواج فراوان شکننده، خشکی آفرید، و به طبقاتی تقسیم کرد، سپس طبقه ها را از هم گشود و هفت آسمان را آفرید، که به فرمان او برقرار ماندند، و در اندازه های معیّن استوار شدند.

و زمین را آفرید که دریایی سبزرنگ و روان آن را بر دوش می کشد، زمین در برابر فرمان خدا فروتن، و در برابر شکوه پروردگاری تسلیم است، و آب روان از ترس او ایستاد، سپس صخره ها، تپه ها، و کوه های بزرگ را آفرید، آنها را در جایگاه خود ثابت نگاه داشت، و در قرارگاهشان استقرار بخشید.

پس کوه ها در هوا و ریشه های آن در آب رسوخ کرد، کوه ها از جاهای پست و هموار سر بیرون کشیده و کم کم ارتفاع یافتند، و ریشه ی آن در دل زمین ریشه دوانید، قلّه ها سر به سوی آسمان برافراشت، و نوک آنها را طولانی ساخت تا تکیه گاه زمین، و میخ های نگهدارنده آن باشد، سپس زمین با حرکات شدیدی که داشت آرام گرفت، تا ساکنان خود را نلرزاند، و آنچه بر پشت زمین است سقوط نکند، یا از جای خویش منتقل نگردد.(1)

پس پاک و منزّه است خدایی که زمین را در میان آن همه از امواج ناآرام، نگه داشت، و پس از رطوبت آن را خشک ساخت، و آن را جایگاه زندگی مخلوقات خود گردانید، و چون بستری برایشان بگستراند، بر روی دریایی عظیم و ایستاده ای که روان نیست و تنها بادهای تند آن را بر هم می زند، و ابرهای پرباران آن را می جنباند « و توجه به این شگفتی ها درس عبرتی است برای کسی که بترسد»

(1): در این سخنرانی و خطبه های دیگر، امام (علیه السّلام) به حرکت زمین، صدها سال قبل از کشف این حقیقت توسّط دانشمندان رشته ی ژئوفیزیک Geophysics (علم اوضاع بیرونی و طبیعی) و ژئولوژی Geology (زمین شناسی) اشکارا اشاره فرمود. 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 14 بازدید