صلوات و درود بر محمّد و خاندانش

 

صلوات ودرود بر محمّد وخاندانش

1- ستایش برای خداست که بر ما منت نهاد وپیامبر خود، محمد (صلَّ الله عَلَیه وآله وصلم )، را به سوی ما فرستاد، نه به سوی امت های پیشین ومردمانِ گذشته؛ با قدرتی که در هیچ کاری،هر چند بزرگ، در نمانَد وهیچ چیز را، هرچند کوچک، فرو نگذارد .

2- پس ما را واپسین آفریدگان خود قرار داد و بر خدانا باوران گواه گردانید، وبه احسانِ خویش، بر آنان که اندک شمار بودند، فزونی بخشید.

3- خدایا، اینک بر محمّد که امانتدار وحی تو و برگزیده ی آفریدگان تو ومخلص  در میان بندگان توست، درود فرست؛ او که پیشوای رحمت و قافله سالار نیکی و کلید گنجینه های برکت است؛

4- زیرا او در انجام دادن ِ فرمان تو خود را به رنج افکند،

5- وجسمش را در راه  تو هدف تیر های بلا گرانید،

6- ودر فراخواندن مردمان  به دین تو، آشکارا  با  خویشانش در افتاد،

7- وبرای خوشنودی تو با خاندان خود به پیکار برخاست،

8- واز بستگانش بُرید تا دین ِ تو را زنده بدارد،

9- ونزدیکان را به دلیل انکار کردنشان از خود براند،

10- ودُوران را بر اثر پذیرفتنشان، به خود نزدیک ساخت،

11- ودر راه تو با بیگانگان دوستی ورزید،

12- وبا خویشان دشمنی،

13- وخویشن را در رساندن پیغام تو خسته کرد،

14- ودر راه دعوت مردمان به آیین تو، رنج ها برد،

15- وخود را به اندرز دادن ِ دعوت شدگان به کار گماشت،

16- و راهی دیار غربت شد و زادگاه و خانواده و سرزمینی را که به آن انس گرفته بود، یکجا رها کرد تا دین تو را پیروزی وسربلندی بخشد، واز تو خواست که در برابر کافران او را یاری کنی.

17-سرانجام، آنچه را در حق ّ دشمنان تو خواسته بود، یکسر به دست آورد،

18- وتمام آنچه را درباره ی دوستانت اندیشیده بود، دریافت نمود.

19- با کافران جنگید، در حالی که با یاری توخواهان پیروزی بود وبا نیروی تو بر ناتوانی خویش چیرگی می جست .

20-با آنان در دل خانه ها شان به جنگ پرداخت ،

21- وناگاه در میان منرل ها شان بر آنان تاخت ،

22- تا اینکه فرمان تو آشکار گردید وکلمه تو برتری یافت؛ «گرچه مشرکان را خوش نیامد.»(1)

23- خدایا، او را به پاس رنجی که در راه تو تاب آورده است، تا بالاترین مرتبه های بهشت بالا ببر،

24- آن گونه که هیچ کس در هیچ مقامی به پای او نرسد، ودر هیچ مرتبه ای با او برابر نباشد، وهیچ یک از فرشتگان مقرّب  درگاهت  وهیچ یک از پیامبران ِ فرستاده ات، نزد تو با او برابری نتواند.

25- افزون بر آنچه به او وعده داده ای که شفاعتش را در حقّ خاندان ِ پاک وامّت با ایمانش بپذیری، به او عطا فرما،

26- ای کسی که وعده خود را به انجام رسانی و به هر چه گویی وفا کنی؛ ای که بدی ها را تا چندین برار به خوبی ها دگرگون سازی؛ همانا تو دارای بخشش بزرگ هستی.

(1) : توبه،33

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 11 بازدید