حدیث هایی در مورد حقارت

 

 


 

1- حضرت امام هادی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه خویشتن را ناچیز و خوار می یابد و در باطن نسبت به خود احساس پستی و حقارت دارد از شرّ او ایمنی نداشته باش.

منبع : تحف العقول، ص 483

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: هیچ انسانی خودبین و متجاوز نمی شود و به تکبّر و جبّاریت آلوده نمی گردد، مگر به سبب ذلت و حقارتی که در ضمیر خود احساس می کند.

منبع : کافی ، جلد2 ، ص 312

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: دو رویی و نفاق آدمی ناشی از حقارت و ذلتی است که در ضمیر خود، احساس می کند.

منبع : غررالحکم ص 777

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: هیچ انسانی دچار بیماری تکبر یا ستمگری و خشونت نمی شود مگر به علت پستی و حقارتی که در نفس خویشتن احساس می کند.

منبع : کافی جلد 2 ص 312

5- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: آدمی از ذلت و حقارت کوچکی اظهار ناراحتی و اندوه می کند و همین جزع و بی قراری، او را به ذلت بزرگتری گرفتار می نماید.

منبع : تحف العقول ص 366

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: امور ناچیز و پست را نادیده انگارید و بدین وسیله قدر و منزلت خود را در جامعه ، بزرگ و پرارزش کنید.

منبع : تحف العقول ص366

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: برای تسکین خاطر و تخفیف اندوه خود، همواره به کسی نظر کن که نصیبش از نعمت های الهی کمتر از تو است تا شکر نعمتهای موجود را به جای آوری و برای افزایش نعمت خداوند، شایسته باشی و قرارگاه عطیه ی الهی گردی.(عطیه : بخشش)

منبع : مستدرک2، ص 64

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 17 بازدید