نیایش امام سجاد ع در پناه جستن به خدا از شرّ بدی ها

 

نیایش آن حضرت درپناه جستن به خدا از شرّ بدی ها

1 خدایا، به تو پناه می برم از شورِ آزمندی،  وتندیِ خشم، و چیرگی حسد، و کم طاقتی و ناخرسندی از روزیِ مقدّر، و تندخویی و زیاده روی در لذّت جویی، و پافشاری برباطل،

2 و پیروی هوای نفس، و سرپیچی از راه راست، و فرو رفتن در خواب غفلت، وکوشش ِ بیش از نیاز، و برگزیدن باطل به جای حق، و پافشاری بر گناه، و کوچک نماییِ خطا، وبزرگ نماییِ طاعت.

3 پناه می برم به تو از به خود نازیدنِ توانگران و خوار شمردن درویشان و بدرفتاری با زیر دستان و ناسپاسی در حق آن کس که به ما نیکی کرده است.

4 خدایا، به تو پناه می بریم از یاری کردن ستم گر وخوار داشتن ستم دیده ودرخواست ِ چیزی که حق مانیست و ندانسته سخن گفتن.

5 و به تو پناه می برم از این که در دل، خیال فریب کسی را بپرورم وشیفته کردار خود شویم وآرزوهای دور ودراز کنیم.

6 به تو پناه می بریم از بد سرشتی و ناچیز شمردن ِ گناه ِ کوچک و این که شیطان بر ما چیره شود، یا روزگار ما را بیچاره و تیره روز گرداند ویا پادشاهی بر ما ستم ورزد.

7 به تو پناه می بریم از اسراف کردن و نیافتن روزی به مقدار نیاز.

8 به تو پناه می بریم ازسرزنش دشمنان، ونیازمندی به همانند ِ خود ، وزندگی در سختی، ومردن بی توشه ی آخرت.

9 به تو پناه می بریم از بزرگ ترین حسرت، وسنگین ترین ناگواری وبدترین تیره بختی، و بد سرانجامی، و ناامیدی از پاداش نیک، وفرود آمدن عذاب.

10 خدایا، بر محمد وخاندانش درود فرست وبه رحمت ِ خود، من وهمه مردان و زنان باایمان را از آنچه گفته شد، در امان دار، ای مهربان ترین مهربانان.

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 17 بازدید