حدیث هایی در مورد صبر

9- حضرت علی بن الحسین (علیه السّلام) فرمودند: صبر نسبت به ایمان چون سر است نسبت به تن، و ایمان ندارد کسی که صبر ندارد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 273

10- ابی بصیر گوید: شنیدم حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمودند: به راستی آزاده در هر حال آزاد است، اگر گرفتاری برایش رخ دهد در برابر آن صبرکند و اگر مصائب بر او هجوم آورند او را نشکنند و اگر چه اسیر شود و مقهور گردد و به جای رفاه او سختی فرا رسد، باز هم آزاد است. چنانچه یوسف صدیق امین (علیه السّلام) بود، اینکه او را به بندگی گرفتند و اسیر مقهور شد آزادیش را لکه دار نکرد و تاریکی چاه و هراس آن به او زیانی نرسانید تا این که خدا بر او منت نهاد و آن جبار سرکش را بنده ی اوساخت پس از آنکه مالک او بود، خدا او را رسول خود نمود و به وسیله ی اوبه امتی رحم کرد و همچنین است، صبر خیر به دنبال دارد، شما هم صبر کنید و دل به صبر بدهید تا اجر ببرید.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 273

11- حضرت امام باقر (علیه السّلام) که فرمودند: بهشت در میان ناگواریها و صبر است، هر که در دنیا به ناگواریها صبر کرد به بهشت رود، و دوزخ در میان لذتها و شهوتها است، هر که دنبال لذت و شهوت خود رود، به دوزخ درآید.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 275

12- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند:چون مومن به گورش درآید، نماز طرف راست او است و زکات طرف چپ او و احسان بر سر او سایه دارد و صبر در گوشه ای است، چون دو فرشته بر او درآیند که متصدی سوال و جواب اویند، صبر به نماز و زکات و احسان، گوید: رفیق خود را باشید و اگر از او درماندید من به کمک او هستم.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 275

13- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: امیر المومنین (علیه السّلام) به مسجد درآمد ناگاه مردی را بر در مسجد دید که غمنده و سر به گریبان است، امیرالمومنین (علیه السّلام) به او فرمودند: تو را چه می شود؟ عرض کرد: یا امیرالمومنین، پدر و مادر و برادرم مرده اند و می ترسم زهره ترک شوم. حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) به او فرمودند: بر تو باد به تقوی نسبت به خدا و به صبر، تا فردا با آن پیش وی روی؛ صبر در امور چون سر است از تن، چون سر از تن جدا شود، تن فاسد گردد و چون در کارها صبر نباشد، همه ی کارها فاسد گردد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 275

14- سماعة بن مهران گوید: حضرت ابوالحسن (علیه السّلام) به من فرمودند: چه تو را از حج بازداشت؟ گوید: بدهکاری بسیار بر عهده ام افتاده و مالم از دستم رفته و بدهکاری که به گردنم آمده مهم تر است از رفتن مالم و اگر نبود که یکی از اصحاب ما در سفر به من کمک کرد، نمی توانستم از خانه بیرون آیم. به من فرمودند : اگر صبر کنی وضعت رشک آور شود و اگر صبر نکنی خدا آنچه مقدر است اجرا کند، بخواهی یا نخواهی.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 277

15- اصبغ گوید: حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) فرمودند: صبر دو نوع است: صبر بر مصیبت که خوب و خوشایند است و بهتر از آن صبری است که در برابر آنچه خدا بر تو حرام کرده بکنی؛ و ذکر دو نوع است: ذکر خدا عزوجل در وقت مصیبت و برتر از آن ذکر خدا است در برابر آنچه خدا بر تو حرام کرده است تا این که مانع تو باشد(از کار حرام).

منبع: اصول کافی جلد 4 ، ص 277

16- حضرت رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند:محققا زمانی بیاید که به ملک و سلطنت نرسند جز با کشتار و دیکتاتوری و زور، و به توانگری نرسند جز به وسیله ی غصب مال مردم و بخل، و به دوستی یکدیگر نرسند جز به وسیله ی بیرون بردن از دین و پیروی از هوی نفس، هر که چنین زمانی را درک کند و به فقر صبر کند با اینکه قادر است بر توانگری و تحصیل ثروت، و بر دشمنی مردم صبر کند با اینکه می تواند آنها را دوست خود کند، و بر خواری صبر کند با اینکه می تواند عزیز باشد، خدا ثواب پنجاه صدیقی که به من تصدیق کرده اند به او بدهد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 277

17- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: وفات پدرم علی بن الحسین (علیه السّلام) در رسید، مرا به سینه اش چسبانید و فرمودند: پسر جانم، به تو وصیت کنم بدانچه پدرم هنگام مرگش مرا وصیت کردند و بدانچه یادآور شدند که پدرش به او وصیت کرده اند، پسر جانم، به حق صبر کن و گرچه تلخ باشد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 279

18- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند:صبر بر نوع دو صبر است: صبر بر بلا که نیکو و زیبا است و بهترین نوع صبر، ورع از محرمات.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 279

19- حضرت رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند:صبر بر سه نوع است : صبر بر مصیبت و صبر بر طاعت و صبر از گناه کردن. هر که در مصیبت صبر کند تا آن را به تسلی خوبی جواب گوید، خدا برایش سیصد درجه نویسد که میان هر درجه تا درجه ی دیگر به مانند میان آسمان است تا زمین و هر که بر طاعت صبر کند خدا برایش ششصد درجه نویسد که میان درجه ای تا در جه ی دیگر از عمق زمین است تا عرش و هر که بر معصیت صبر کند، خدا برایش نهصد درجه نویسد که میان هر درجه تا درجه ی دیگر از عمق زمین تا پایان عرش باشد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 279

20- یونس بن یعقوب، گفت: حضرت امام صادق (علیه السّلام) به من فرمان داد بروم نزد مفضل و او را به اسماعیل تسلیت گویم و فرمودند: به مفضل سلام برسان، و به او بگو: ما به غم مرگ اسماعیل گرفتار نشدیم و صبر کردیم و تو هم صبر کن چنانچه ما صبر کردیم، ما چیزی قصد کردیم و خدا عزوجل چیزی دیگر و ما به امر خدا عزوجا دل نهادیم.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 281

21- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند:هر مومنی گرفتار گردد و صبر کند بدان، برای او مانند اجر هزار شهید است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 281

22- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند:مردانگی صبر در حال نیازمندی و نداری و آبروداری و بی نیازی بیشتر است از مردانگی بخشش.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 285

23- جابر گوید: به حضرت امام باقر(علیه السّلام)گفتم: یرحمک الله، صبر جمیل چیست؟ فرمودند: صبری که در آن گله نزد مردم نباشد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 285

24- حضرت امام صادق (علیه السّلام)یاامام باقر(علیه السّلام)فرمودند: کسی که برای ناگواریها دوران صبر آماده نکند، درماند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 285

25- یکی از اصحاب از حضرت امام صادق  (علیه السّلام)فرمودند: ما صبورانیم و شیعه ی ما، از ما صبرشان بیشتر است. گفتم: قربانت ، چگونه شیعه ی ما از شما صبرشان بیشتر است؟ فرمودند: برای آنکه ما دانسته صبر کنیم و شیعه ی ما بر آنچه ندانند صبر کنند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 258

26- حضرت علی بن الحسین (علیه السّلام)فرمودند: راست مطلب این است که من خوشم می آید از مردی که هنگام خشم ، بردباریش او را دریابد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 339

27- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: به راستی خدا عزوجل دوست می دارد با حیای بردبار را.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 341

28- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند:به راستی خدا دوست دارد با حیای بردبار و پارسای عفت جو را.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 341

29- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند:چون میان دو کس ستیزه شود، دو فرشته فرود آیند، بدان که سفاهت کند و ناهنجار گوید، گویند: گفتی و گفتی و تو را سزد آنچه گفتی، محققا بدانچه گفتی سزا بینی و به آن کس که بردباری کرده گویند: صبر کردی و بردباری کردی، محققا خدا تو را بیامرزد اگر این شیوه را به کمال رسانی، فرمودند: اگر آن بردبار برگردد پاسخ ناشایسته بدان سفیه دهد، آن دو فرشته بالا روند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 343

30- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: هیچ چیزی با چیزی جمع نشد که برتر از جمع شدن بردباری با دانش باشد.

منبع : الخصال ۴

31- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند:از دوست ترین راه به سوی خدا عزوجل دو جرعه است، یک جرعه خشمی که با بردباریش برگردانند و یک جرعه مصیبت که با صبرش درمان کنند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 335

32- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: مردم به دو خصلت فرمان یافتند و هر دو را ضایع کردند و به وسیله ی ضایع کردن آنها بی همه چیز شدند، و آن دو: صبر است و راز نگهداری.

منبع: اصول کافی جلد 4،ص655

33- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) گذر کرد بر جمعیتی که بین آنها مرد پر قدرت و نیرومندی بود که سنگ بزرگی را از زمین بر می داشت و مردم آن را سنگ زورمندان یعنی وزنه ی قهرمانان می نامیدند و همه از عمل آن ورزشکار قوی در شگفتی بودند. حضرت رسول اکرم پرسید این اجتماع برای چیست؟ مردم عمل وزنه برداری آن قهرمان را به عرض رساندند. فرمودند: آیا به شما نگویم قویتر از این مرد کیست؟ قویتر از او کسی است که به وی دشنام گویند و تحمّل نماید و بر نفس سرکش و انتقامجوی خود غلبه کند و بر شیطان خویش و شیطان دشنام گو پیروز گردد.

منبع: مجموعه ی ورام2،ص10

34- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: نه با بردبار دانا مِراء  و جدال کن و نه با سفیه نادان، چه انسان بردبار کینه ی شما را در دل می گیرد و سفیه نادان به آزارت دست می زند.

منبع: کافی،جلد2، ص 301

35- حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) فرموده اند: بهتر آن است که طفل در کودکی با سختی و مشکلات اجتناب ناپذیر حیات که غرامت زندگی است روبرو شود تا در جوانی و بزرگسالی، بردبار و صبور باشد.

منبع: وسائل 5، ص 126،((الغرامة مایلزم ادائه، و منه یستحب غرامة الصبی))،مجمع البحرین،(غرم)

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 37 بازدید