نیایش امام سجاد (علیه السّلام) در حق فرزندانش

 

نیایش آن حضرت درحقّ فرزندانش

1 خدایا، بر من منّت گذار و فرزندانم را نگه داری کن وآنان را برای من شایسته گردان ومرا از ایشان بهره مندی ده.

2 ای معبود من، به خاطر من، آنان را در زندگی کام یاب ساز وعمرشان را طولانی کن. فرزندانشان را بپروران وناتوانشان را توانا گردان. جسمشان ودینشان و خویشان را به سلامت دار، و جان و تنشان، و هر کارشان را که به من مربوط است، از هر گزندی در امان دار، وروزی ِ آنان را به دست من فراوان و پیوسته گردان،

3 و آنان را نیکوکاران ِ پرهیز گار،صاحب بینش وپند پذیران ِ سر به راه خود قرار ده که دوستدار و نیکخواه ِ یارانت، ودشمن و کینه جوی دشمنانت باشند. چنین باد ای پروردگار هستی ها.

4 خدایا، بازوی مرا به وجود فرزندانم توانا کن، وناراستی کار مرا به راستی آور، و خاندان ِ مرا فزونی بخش، وبزم مرا به وجود ایشان بیارای، ونام مرا به آنان زنده بدار، ودر نبودِ من کارم را به دست فرزندانم سامان ده، ویاری ام کن که با مدد ایشان به خواسته های خود برسم. چنان کن که آنان با من دوست ومهربان باشند، وبا راستی و درستی روی دل به سوی من آورند وفرمان من برند واز نافرمانان وبدرفتاران ومخالفان وخطاکاران نباشند.

5 و مرا یاری فرما که فرزندانم را بپرورم وادب نمایم وبه آنان مهربانی کنم، وافزون بر ایشان، به من فرزندان ِ پسر عطا فرما و این را مایه خیر من قرار ده، وهمه آنان را، در آنچه از تو می خواهم، یاور من گردان.

6 من وفرزندانم را از گزند شیطان رانده شده در امان دار؛ زیرا تو ما را آفریده ای وبه نیکی فرمان داده ای واز بدی باز داشته ای وبه پاداش فرمان های خود وعده فرموده ای واز کیفر آنها ترسانده ی؛ آن گاه برای ما دشمنی پدید آورده ای که ما را به نیرنگ می فریبد. شیطان را چنان به ما چیرگی داده ای که ما را بر او بدان پایه چیره نگردانده ای. در خانه ی دلهای ما جایش داده ای ودر گذرگاه خون ِ ما روانش ساخته ای. اگر ما از او غفلت کنیم، او از ما غافل نخواهد شد. اگر ما فراموشش کنیم، او ما را فراموش نکند. ما را از کیفر تو آسوده خاطر می سازد واز غیر تو می ترساند.

7 اگر آهنگ کاری زشت کنیم، ما را برآن دلیرمی سازد، و اگر آهنگ کاری نیک کنیم، ما را از آن باز میدارد. خود را با خواهش های گناه آلود با من رو به رو می سازد وپرچم های شبهه را بر می افرازد. وعده مان می دهد به دروغ، و آرزومندمان می کند بی نتیجه.اگر نیرنگش را ازما نگردانی، گمراهمان کند، و اگر تو ما را از تبهکاری هایش ایمن نسازی، بلغزاندمان.

8 خدایا، به دست قدرت خود چیرگی اش را از من بردار، تا با دعای فراوان به درگاهت راه ما را بر او بربندی وبه یاری تو از نیررگش مصون مانیم.

9 خدایا، هر چه از تو خواهم، عطایم کن، وهر نیاز که دارم، برآورده ساز، واجابتی را که خود ضمانت آن کرده ای، از من دریغ مفرما، ودعایم را از رسیدن به پیشگاه خودت باز مدار؛ زیرا خود مرا به دعا فرمان داده ای. همه آنچه را در این جهان و آن جهان مایه اصلاح کار من است، به من ارزانی کن؛ چه آنها که بر زبان آورده ام و چه آنها که از خاطر برده ام، آشکار کرده ام یا نهان داشته ام، پیش هر کس گفته ام یا از همه پنهان گذاشته ام.

10 چنان کن که در همه حالات،تنها از تو نیاز خواهم واز شایستگان باشم وبا درخواست کردن از تو، از کام یافتگان به شمار آیم، وبا توکل بر تو از کسانی باشم که نعمت خود را از آنان دریغ نکرده ای،

11 واز کسانی قرارم ده که پناه جستن به تو خوی ایشان است، واز معامله با تو سود بسیار برده اند، و به قهر وقدرت تو در امان مانده اند، واز فضل تو بسا روزی حلال یافته اند، و از بخشش بسیار وکرم تو در کار خود به گشایش رسیده اند، و به لطف تو از خاک ذلّت به بلندای عزّت فرا رفته اند، و از دست ستم به دامان عدل تو گریخته اند، و در پناه رحمت تو از بلا رها شده اند، و با پرهیزگاری، از گناهان ولغزش ها و خطاها در امان مانده اند، وبا اطاعت از تو نیکی و پایداری در راه حق و راستی موفّق گشته اند، و به نیروی تو میان ایشان  و گناهان حجابی پدید آمده است که هیچ گناهی را مرتکب نمی شوند، و در پناه تو آسوده می زیَند.

12 خدایا، این همه توفیق و رحمت خود به ما ارزانی کن، وما را از عذاب آتش امان ده، وهمانند آنچه را من برای این جهان و آن جهان ِ خود و فرزندم از تو درخواست کرده ام، به همه ی مردان  و زنان مسلمان  و با ایمان عطا فرما، که تو نزدیکی  واجابت کننده، شنوایی دانا، بخشنده ای  و آمرزگار، دلسوزی  و بس مهربان.

13 ما را در این جهان  و آن جهان خیر و نیکی عطا کن  واز شکنجه آتش نگاه دار.

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

 

www.ez12.persianblog.ir

 

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 16 بازدید