نیایش امام سجاد ع در طلب باران

 

نیایش آن حضرت درطلب باران

1 خدایا، مارا به باران زنده و سیراب گردان، و با آن باران ِ درشت و فراوان که از ابرهای بارنده فرو می ریزد و درهمه جای زمین گیاهان زیبا و پُرطراوت می رویاند، رحمت خود را بر ما بگستران.

2 میوه ها را برسان و بر بندگان خود منّت گذار، و سرزمین های مرده را به شکفتن ِ شکوفه ها زنده ساز، و فرشتگان ِ نویسنده را فرمان ده که با هر باران که می فرستی حاظر آیند؛ بارانی که سودمند و پیوسته و فراوان و گسترده و تُند باراست؛

3 تا با آن، زمین ِ مرده را زنده کنی، و آنچه را از دست رفته است باز گردانی، و آنچه را روییدنی است برویانی، و روزی های مردم را وسعت دهی، از ابری انبوه و برهم نشسته، شادی آور، خوش عاقبت، در همه جا سایه گستر، پُر سر و صدا، امّا نه آن گونه که بارانش به ویرانی انجامد و برقش فریب و نیرنگ باشد.

4 خدایا، ما را ازبارانی سیراب کن که فریاد رسنده ما، رویاننده گیاه، فراگیرنده وبسیار بارنده باشد، تا گیاهان نورُسته را خرّمی و بالندگی بخشی و گیاهان ِ خفته را به پا داری.

5 خدایا، بارانی برای ما بفرست  که با آن آب از تپّه ها روان کنی، وچاه ها را پُر آب سازی، و رودها را به خروش آوری، ودرختان را برویانی، ودر همه شهرها ارزانی پدید آوری، وچارپایان ومردمان را توش وتوان بخشی، وروزی های پاکیزه را برای ما کامل گردانی، وکِشت  ما را برویانی، و پستان ها را پُر شیر سازی، و بر نیروی ما بیفزایی.

6 خدایا، مبادا سایه آن ابر بر ما بادِ گرم وزد، و سردی اش برای ما ناخجسته شود، و به جای باران بر سر ما سنگ ببارد و آب ِ آن در کام ما تلخ و ناگوار آید.

7 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست و ما را از برکات آسمان ها و زمین برخوردار نما، که تو برهر کار توانایی.

منبع : صحیفه ی سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 9 بازدید