حدیث هایی در مورد برادری

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) در ضمن توصیه نامه ی خود به فرزندش حضرت مجتبی (علیه السّلام) فرموده اند: به اتکاء روابط دوستانه و رفاقت صمیمانه، حق برادرت را ضایع مکن چه در زمینه ی تضییع حقوق، روابط دوستی نابود می شود و آنکس که حقش را تباه ساختی برای تو برادر نخواهد بود.

منبع: نهج البلاغه، نامه ی 31

9- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: پس از آنکه از رفیقت جدا شدی و رشته ی دوستیش را بریدی، پشت سرش بدگویی و غیبت مکن که با این کار راه برگشت را بر او می بندی، شاید تجربه های زندگی وی را به راه آشتی و تجدید رفاقت بکشاند.

منبع: بحار16،ص46

10- ابوذر می گوید:از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) شنیدم که فرمود: خداوند بعضی از برادران شما را زیر دست شما قرار داده است، هر کس برادر وهمنوعش را زیر دست دارد باید از آنچه خود می خورد به او بخوراند، و از آنچه می پوشد به او هم بپوشاند، و هیچ وقت کاری که خارج از قدرت اوست به او نسپارد و اگر کار دشواری را به او سپرد او را کمک کند.

منبع : البحار ٧۴/١۴١

11- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: بی گمان پایان کارهایتان باید برآوردن نیازمندیهای برادرانتان و احسان به آنان در حد توان باشد، وگرنه هیچ عملی از شما پذیرفته نیست، پس به بردرانتان عطوفت و مهربانی کنید تا به ما بپیوندند.

منبع : البحار ٧۵/٣٧٩

12- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که دیگری را برای خدا به برادری برگزیند، خانه ای بهشتی را به دست آورده است.

منبع: مسند،ج1،ص299

13- سعید بن حسن، گوید: حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: آیا یکی از شماها می رود نزد برادر مذهبی خود و دست در کیسه ی او کند و آنچه خواهد بردارد و او جلویش را نگیرد؟ در پاسخ گفتم: من در میان خودمان چنین چیزی را نمی شناسم، حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: در این صورت چیزی در میان نیست(یعنی از ایمان یا آداب ایمان- از مجلسی ره) گفتم: پس در این صورت هلاکت است، فرمودند: راستی هنوز خرد این مردم تمام نیست و آرمانهای آنان را به آنان نداده اند ( یعنی هدفهای اجتماعی درست را درک نکرده اند.)

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 515

دیدار برادران

14- خیثمه گوید: رفتم نزد حضرت امام باقر (علیه السّلام) با او وداع کنم، فرمود: ای خیثمه، به هر کدام از دوستان ما که دیدی سلام برسان و به آنها سفارش کن به تقوای خدای بزرگ و به این که توانگرشان بر مستمندشان توجه کند همچنان توانایشان بر ناتوانشان و به اینکه زنده شان بر سر مرده شان بروند و در خانه های خود با یکدیگر برخورد کنند، زیرا برخورد آنها با یکدیگر مایه ی زنده شدن کار ما است، خدا رحمت کند بنده ای را که کار ما را زنده دارد، ای خیثمه، به دوستان ما برسان این پیغام ما را که ما از طرف خدا هیچ کاری و چاره ای برای شما نتوانیم جز به کردار خوب شماها و به راستی که آنها به دوستی و ولایت ما نرسند جز به ورع و پارسایی، و به درستی افسوس خورتر مردم در روز رستاخیز کسی است که عدالت و داد را برای دیگران شرح دهد و خودش به خلاف آن کار دیگری کند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 521

15- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند:جبرئیل برای ما بازگفت که خدا عزوجل فرشته ای را به زمین فرستاد و آن فرشته آمد و آغاز رفتن نمود تا گذرش بر دری افتاد که مردی بر آن ایستاده و از صاحب خانه اجازه ی ورود می خواست، آن فرشته به وی گفت: چه نیازی به صاحب این خانه داری در پاسخ گفت: برادر دینی من است و در راه خدا تبارک و تعالی از او دیدن کنم، آن فرشته به وی گفت: تو تنها برای همین آمدی؟ در پاسخ گفت: جز برای این کار نیامدم، به او گفت: من پیک خدایم به سوی تو و او به تو سلام می رساند و می فرماید: بهشت برای تو واجب است، آن فرشته گفت: خدا عزوجل می فرماید: هر مسلمانی از مسلمانی دیدن کند، او را دیدن نکرده پس مرا دیدن کرده و ثواب او بر من بهشت است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 523

16- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند:هر که در رضای خدا برادرش را دیدن کند، خدا عزوجل فرماید: پس مرا دیدن کردی و ثوابت بر من است و من برای تو ثوابی کمتر از بهشت نپسندم.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 523

17- یعقوب بن شعیب گوید: از حضرت امام صادق (علیه السّلام)شنیدم می فرمودند: هر که برادر خود را که در یک سوی شهر است دیدن کند برای رضاجویی خدا پس او زائر خدا است و برخدا سزا است که زائر خود را ارجمند دارد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 525

18- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم)فرموده اند: هرکه برادر خود را در خانه ی او دیدن کند، خدا عزوجل فرماید: تو مهمان و زائر من هستی، بر من است پذیرایی تو و من بهشت را بر تو واجب کردم برای آنکه او را دوستداری.                        

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 525

19- ابی غره، گوید: شنیدم حضرت امام صادق (علیه السّلام)می فرمودند: هر که برادر خود را در راه رضای خدا دیدن کند در بیماری یا تندرستی او و برای فریب یا دریافت عوضی نباشد، خدا به وی هفتاد هزار فرشته بگمارد که در دنبالش جار کشند که خوش باش و خوش باشد برای تو بهشت که شما زوار خدایید و شما واردین بر حضرت رحمانید تا بیاید به خانه ی خود، یسیر به آن حضرت گفت: قربانت، و اگر چه جای او دور باشد؟ فرمودند: آری، ای یسیر، و اگر چه یکسال راه باشد زیرا خدا جواد است و فرشته های بسیار از او دنبال روی کنند تا به خانه اش برگردد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 525

20- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند:هر که از برادر خود فی الله و لله دیدن کند، روز قیامت به محشر آید و در جامه های سپید فاخر که قباطی است و از نور بافته است، گام بر می دارد و بر چیزی نگذرد جز این که بر او بتابد و بدرخشد تا برابر عزوجل ایستد و خدا عزوجل به او فرماید: خوشامدی، و چون خدا خوشامد گوید عطای او را شایان سازد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 527

21- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند:به راستی که چون بنده ی مسلمانی از خانه اش بیرون آید و از برادرش برای خدا نه برای چیز دیگری دیدن کند و رضای خدا جوید، شوق آنچه را داشته باشد که نزد خدا است، خدا عزوجل به او هفتاد هزار فرشته بگمارد که از دنبالش او را جار کشند تا برگردد به خانه اش که خوش باشی و خوش باشد برایت بهشت.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 527

22- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند:برای خدا عزوجل بهشتی است که در آن در نیاید جز سه کس: 1- مردی که درباره ی خود به حق قضاوت کند.2- مردی که برادر مومن خود را برای خدا دیدن کند.3- مردی که در راه رضای خدا برادر مومن خود را انتخاب کند(برای خدا او را در نیازمندیها بر خود مقدم دارد).

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 527

23- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: مومن بیرون می رود به سوی برادرش تا او را دیدن کند و خدا عزوجل به او فرشته ای برگمارد و آن فرشته یک پر را بر زمین گسترد و پری بر آسمان فراز دارد تا او را سایه کند و چون به خانه اش درآید خدای تبارک و تعالی ندا کند: ای بنده ای که حق مرا بزرگ شمردی و پیروی از روش پیغمبرم کردی بر من سزاست که تو را بزرگوار شمارم، بخواه از من تا به تو بدهم، مرا بخوان تا تو را اجابت کنم، دم بند تا من به تو آغاز بخشش کنم و چون برگردد، فرشته ای که او را سایه می کرد با پرش به دنبالش آید تا به خانه ی خود درآید سپس خدا تبارک و تعالی او را فریاد کند: ای بنده ای که حقم را عظیم شمردی، بر من سزا است که تو را گرامی دارم، من بهشتم را بر تو واجب کردم و تو را شفیع بنده های خود ساختم.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 529

24- ابی ایوب گوید، شنیدم ابو حمزه می گوید: از حضرت امام کاظم (علیه السّلام) شنیدم می فرمودند: هر که برادر مومن خود را جوید و انجام آنچه خدا عزوجل وعده داده است، خداوند عزوجل بدو هفتاد هزار فرشته گمارد از هنگامی که از خانه اش درآید تا بدان بازگردد و این فرشته ها بدو فریاد زنند: هلا خوش باش و خوش باشد بهشت برایت، در بهشت چه نشیمن(منزلگاه) خوبی داری.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 531

25- حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) فرمودند: برخورد برادران بهره ی بزرگی است اگرچه اندک باشند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 531

26- ابی المغرا گوید: شنیدم ابوالحسن(علیه السّلام) می فرمودند: چیزی برای شیطان و لشکرهای او کشنده تر از این نیست که برادران دینی در راه رضای خدا همدیگر را دیدن کنند، فرمودند: راستی دو نفر مومن به هم برخورند و ذکر خدا کنند و فضل ما اهل بیت را باهم مذاکره کنند و در چهره ابلیس تیکه گوشتی نماند جز آنکه بشکافد و روحش از سختی دردی که کشد، فریادرس خواهد و فرشته های آسمان و خازنان بهشت آن را دریابند و به او لعنت کنند تا آنکه هیچ فرشته مقربی نماند جز آنکه او را لعنت کند و چخ شده و درمانده و رانده گردد.

منبع : اصول کافی،ج4، ص 557

27- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: هر کس برادر گرسنه ی خود را غذا دهد خداوند او را از خوراکهای پاکیزه ی بهشت بخوراند، و هرکس برادر تشنه ی خود را سیراب کند خداوند او را از شراب ناب مهره شده[ بهشت] بنوشاند، و هرکس خدمتکاری برای برادر خود قرار دهد، خداوند از پسرکان جاودان [بهشتی] به خدمت او گمارد و وی را در کنار دوستان پاک خود جای دهد.

منبع : البحار ٧٧/١٩٢

28- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: اگر بین تو و برادر مسلمانت چیزی اتفاق افتاد او را برای گناهش مورد ملامت و توبیخ قرار مده.

منبع: مستدرک2،ص105

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 33 بازدید