صلوات و درود بر حاملان عرش الهی

 

صلوات ودرود بر حاملانِ عرش الاهی

1- خدایا؛ تو درود فرست  بر حاملانِ عرش خود که در تسبیح تو سستی نمی کنند، واز تقدیس تو دلزده  نمی شوند، واز پرستش تو در نمی مانند، و در فرمانبرداری تو، به جای کوشش، کوتاهی نمی ورزند، ودر عشق ورزی به تو لحظه ای غفلت نمی کنند .

2- و درود فرست  بر اسرافیل، آن فرشته ی صاحب ِ «صور»  که چشم به راه فرمان  تو، منتظر است با یک دمیدن، مردگان ِ خفته در گورها را بیدار کند.

3- و درود فرست  بر میکائیل که در پیشگاه تو والا مقام، و در فرمانبرداری ات  بلند مرتبه است.

4- و درود فرست  بر جبرائیل که امانتدار وحی توست، و ساکنان ِ آسمان فرمانبردار اویند، و نزد تو ارجمند و از مقربان درگاه است.

5- و درود فرست بر روح، آن که بر فرشتگان مامور «حجاب ها»(1) گماشته شده است.

6- و درود فرست  بر آن فرشته که جز تو کسی بر اسرار  وی آگاه نیست. برهمه ی ایشان و فرشتگانی که فروتر از آنهایند، درود فرست؛ فرشتگانی که ساکن  آسمان ها و امانتدار پیغام های تواَند.

7- فرشتگانی که از کار خسته نمی شوند  تا از آن دلزده شوند، وسختی نمی کشند تا درمانده و سست گردند، وخواهش های دل، آنان را از تسبیح تو باز نمی دارد، و فراموشی که نتیجه غفلت هاست، از بزرگداشت ِ تو دورشان نمی سازد.

8- فرشتگانی که از فروتنی دیده بر هم نهاده اند وچشمِ آن ندارند که تو را نگرند؛ سر به زیر افکنده اند وشوقشان به آنچه نزد توست بسیار است؛ شیفته آن اند که نعمت های تو را به یاد آورند؛ وایشان در برابر بزرگی و بزرگواری ات فروتن باشند.

9- چون به آتش دوزخ بنگرد که چگونه گناهکاران را به کام خود فرو می برد، گویند: پروردگارا، تو پاک ومنزّهی، وما تو را آن گونه که شایسته ی توست، پرستش نکرده ایم.

10- خدایا ، اینک بر ایشان درود فرست. همچنین  بر فرشتگانِ رحمتِ خود و بر آنان که مقرّب درگاه تواَند، و بر آنها  که پیامبرانِ تو را از غیب آگاه کنند، و بر امانتداران وحیِ خود.

11- و درود فرست بر آن گروه از فرشتگان که ایشان را ویژه ی خود ساخته ای، به سبب تقدیس خود، از خوردن وآشامیدن بی نیازشان کرده ای، ودر میان طبقه های گوناگون آسمان جایشان داده ای.

12- و درود فرست  بر آن فرشتگان که وقتی فرمانِ تمام شدن وعده ی خداوند(2) فرا رسد، بر کناره های آسمان ها (گوش به فرمان) قرار گیرند.

13- و بر آنان که خزانه دار باران و روان کنندگان ابرهایند.

14 و برآن فرشته که چون ابرها را براند، بانگِ تندرها به گوش رسد، وچون ابرها به تازیانه ی او به را افتند، آذرخش ها بدرخشند.

15 وبر فرشتگان که برف وتگرگ را همراهی می کنند و با دانه های باران به زمین می آیند، وآنان که نگهبان  خزانه های بادند، وکسانی که مراقب کوه هایند تا فرو نریزند.

16 و درود فرست بر فرشتگانی که وزن آب ها و پیمانه باران های بسیار و پی در پی را به ایشان آموخته ای.

17 و برفرشتگانی که آنان را با بلایی ناگوار یا نعمتی گوارا به سوی ساکنان زمین می فرستی.

18 وآن سفیران ِ گران قدرِ نیکوکار، وآن بزگوارانی که نگهبان و نویسنده ی (کارهای ما) هستند. ودرود فرست بر فرشته مرگ ویارانش، ومنکر ونکیر، و«رومان»(3)که ساکنان گورها را می آزماید، و آن فرشتگان که گِرد «بیت المعمور »(4)طواف می کنند، وبر«مالک»(5) ونگهبانان، و بر «رضوان»(6) وخدمتگزاران ِ بهشت.

19 ودرود فرست بر فرشتگانی که «از فرمان خدا سرنمی پیچند، وبه آنچه فرمان داده شوند، عمل می کنند »(7).

20 وآنان که به اهل بهشت می گویند: «سلام بر شما که شکیبایی ورزیدید. دنیا چه سرانجام نیکویی دارد.»(8)

21 ودرود فرست بر فرشتگان ِ «زبانی »(9) که چون فرمانشان رسد که « بگیرید آن گنهکار را و زنجیرش کشید و در دوزخ افکنید »(10) شتاب کنند وبی درنگ او را در آتش اندازند.

22 وبر فرشتگانی که نامشان را نیاوردیم و مرتبه ایشان را نزد تو نشناختیم و ندانستیم آنان را به چه کاری گماشته ای.

23 وبر فرشتگان ِ ساکن ِ هوا وزمین و آب، وآنان که کار آفریدگان تو را سامان می دهند.

24 خدایا، بر آنان درود فرست در آن روز که هر کس با دو فرشته به محشر می آید: «یکی می کشاندش و دیگری بر کارهای او گواهی می دهد. »(11)

25بر آنان درود فرست؛ چنان درودی  که بر کرامت وپاکی شان کرامت وپاکی دیگر افزاید.

26 خدایا، چون بر فرشتگالن وفرستادگانت درود فرستادی ودرود ما را به ایشان رساندی، پس بر ما نیز درود ورحمت فرست، به سبب سخنان ِ نیکو که درباره ی آنان بر زبان ما جاری کردی،که تو بخشنده بزرگواری.

(1)   : «حجاب ها» از چشم مردمان پوشیده اند و خداوند اجازه ی فهمیدن و دریافتن آنها را نداده است.

(2)   : یعنی به پایان رسیدن دنیا و آغاز رستاخیز

(3)   : فرشته ای که پیش از نکیر و منکر وارد قبر می شود و سوال می کند.

(4)   : حانه ی آباد. خانه ای در آسمان ششم، موازی کعبه، که فرشتگان گرد آن طواف کنند.

(5)   : فرشته ای که کار آتش دوزخ بر عهده ی اوست.

(6)   : فرشته ی مأمور بهشت

(7)   : تحریم،6

(8)   : رعد،24

(9)   : حاقّه ،30-31

(10) : زبانی ها فرشتگان عذاب اند.

(11) : ق،21

  منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 9 بازدید