نیایش امام سجاد ع درباره ی خود و نزدیکانش

 

نیایش آن حضرت درباره ی خود و نزدیکانش

1 ای آنکه شگفتی های بزرگی ِ تو را پایانی نیست، بر محمد وخاندانش درود فرست وما از گمراهی در شناخت عظمت ِ خود بازدار.

2 ای آن که مدّت فرمانروایی تو بی نهایت است، بر محمد وخاندانش درود فرست وما را از بند انتقام خود رهایی بخش.

3 ای آنکه گنجینه های رحمت به آخر نرسد، بر محمد وخاندانش درود فرست وما را از رحمت خود بهره ای عطا فرما.

4 ای آنکه دیده ها همه از دیدنت فرو مانند، بر محمد وخاندانش درود فرست و ما را به آستان قرب خود نزدیک نما.

5 ای آنکه در برابر بزرگی ِ تو هرچیز بزرگ دیگری ناچیز است، بر محمّد وخاندانش درود فرست وما را در نزد خود گرامی دار.

6 ای آنکه خبرهای پنهان پیش تو آشکار است ، بر محمد وخاندانش درود فرست وما را نزد خود رسوامکن.

7 خدایا، ما را به لطف ِ بخشش خود، از بخشش بخشندگان  بی نیاز گردان، وبا پیوند خویش ما را از هراس پیوند گسستن دیگران دور ساز، تا با وجود بخشش تو، از دیگران چشم ِ بخشش نداشته باشیم، وبا وجود احسان تو، از تنگ چشمی ِ ایشان به هراس نیاییم.

8 خدایا، بر محمد وخاندانش درود فرست وکارها را چنان تدبیر کن که به سود ما باشد، نه به زیان ما، وچنان مکر وترفند نما که به سود ما باشد، نه به زیان ما.ما را به پیروزی رسان وآن را از ما بازمَسِتان.

9 خدایا، بر محمد وخاندانش درود فرست وما را از خشم خود نگاه دار و در پناه خود بدار و به سوی خود راه نمای واز خود دور مفرمای؛ زیرا هرکس که تو او را در پناه خود آری، به سلامت مانَد، وهر کس که تو او را راه بنمایی ، دانا شود، وهرکس  که تو او را به خویش نزدیک کنی، بهرمند گردد.

10 خدایا، بر محمد وخاندانش درود فرست وما را از ناگواری های سخت ِ روزگار و گزند ِ دام های شیطان وخشمناکی ِ سلطان کفایت کن.

11 خدایا، توانگران از نیروی تو توانگری دارند، پس  بر محمد وخاندانش درود فرست و خود ما را توانگر ساز. بخشندگان از فراوانی بخشش تو می بخشند، پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و خود به ما بخشش کن. هدایت یافتگان در پرنو ِ نور تو هدایت می یابند.پس بر محمد وخاندانش درود فرست وخود ما را هدایت فرما.

12 خدایا، هرکس که تو یاورش  باشی، یاری نکردن دیگران زیانش دهد، وهرکس که تو عطایش بخشی، تنگ چشمی ِ دیگران از او نکاهد، وهرکس هدایتش  به دست تو باشد، فریب گمراهان پای او را نلغزاند.

13 پس بر محمد وخاندانش درود فرست وما را به عزت خویش از گزند بندگانت در امان دار، و با بخشش خود، از غیرت خودت بی نیاز گردان، ودر پرتو هدایت ِ خویش، ما را به راه حق انداز.

14 خدایا، بر محمد وخاندانش درود فرست وسلامت دل های ما را در یاد کردِ بزرگیِ خود قرار ده، وآسایش بدن های ما را در سپاسگذاری نعمت ِ خویش، وگویایی زبان های ما را در وصف آنچه به ما داده ای.

 15 خدایا، بر محمد وخاندانش درود فرست وما را از کسانی قرار ده که[مردم را] به سوی تو فرا می خوانند، وآنان را به راه تو رهبری می کنند، وما را از ویژه ترین بندگان ِ ویژه ی درگاه خود گردان، ای مهربان ترین ِ مهربانان.

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 11 بازدید