صحیفه ی سجادیه

 

موضوعات:

1- ستایش خدای عزّوجل

2- صلوات و درود بر محمد و خاندانش

3- صلوات و درود بر حاملان عرش الهی

4- صلوات و درود بر تصدیق کنندگان رسولان

5- نیایش امام سجاد ع درباره ی خود و نزدیکانش

6- نیایش امام سجاد ع در بامداد و شامگاه

7- نیایش امام سجاد ع در کارهای مهم

8-  نیایش امام سجاد ع در پناه جستن به خدا از شرّ بدی ها

9- نیایش امام سجاد ع در اشتیاق به آمرزش

10- نیایش امام سجاد ع در پناه بردن به خدای تعالی

11- نیایش امام سجاد ع در طلبِ فرجان نیک

12- نیایش امام سجاد ع در اعتراف به گناه

13- نیایش امام سجاد ع درنیاز خواهی

14- نیایش امام سجاد ع درباره ستم هایی که بر او می رفته

15- نیایش امام سجاد ع هنگام بیماری

16-نیایش امام سجاد ع در آمرزش خواهی

17- نیایش امام سجاد ع در نفرین بر شیطان

18- نیایش امام سجاد ع برای دفع بلاها

19- نیایش امام سجاد ع در طلب باران

20- نیایش امام سجاد ع در طلب خوی های نیک

21- نیایش امام سجاد ع هنگامی که اندوهگین می شد

22- نیایش امام سجاد ع در هنگام سختی

23- نیایش امام سجاد ع در طلب تندرستی

24- نیایش امام سجاد ع در حق پدر و مادرش

25- نیایش امام سجاد در حق فرزندانش

26- نیایش امام سجاد ع برای همسایگان و دوستانش

27-نیایش امام سجاد ع درباره مرزبانان

28- نیایش امام سجاد ع هنگام پناه جستن به درگاه خدا

29- نیایش امام سجاد ع هنگامی که روزی بر او تنگ می شد

30- نیایش امام سجاد ع در یار ی خواستن برای پرداخت وام

31- نیایش امام سجاد ع درباره توبه

32- نیایش امام سجاد ع در نماز شب

33- نیایش امام سجاد ع در طلب خیر

34- نیایش امام سجاد ع در هنگام رسوایی گناه

35- نیایش امام سجاد ع در مقام رضا به قضای الهی

36- نیایش امام سجاد ع هنگام شنیدن بانگ رعد

37- نیایش امام سجاد ع در مقام شکر پروردگار

38- نیایش امام سجاد ع در پوزش خواهی

39- نیایش امام سجاد ع در طلب عفو و بخشایش

40- نیایش امام سجاد ع هنگام یاد مرگ

41- نیایش امام سجاد ع در محفوظ ماندن از گناه

 42- نیایش امام سجاد ع پس از ختم قرآن

43- نیایش امام سجاد ع هنگام دیدن هلال

44- نیایش امام سجاد ع برای ورود به ماه رمضان

45- نیایش امام سجاد ع در بدرود ماه رمضان

46- نیایش امام سجاد ع در روز عید فطر و جمعه

47- نیایش امام سجاد ع در روز عرفه

48- نیایش امام سجاد ع در روز عید قربان و جمعه

49- نیایش امام سجاد ع برای دفع حیله دشمن

50- نیایش امام سجاد ع در مقام ترس از خدا

51- نیایش امام سجاد ع در تضرع و اظهار خاکساری

52- نیایش امام سجاد ع در اصرار ورزیدن بر دعا

53- نیایش امام سجاد ع در ابراز فروتنی و تواضع

54- نیایش امام سجاد ع در طلب از میان بردن غم ها

 

 

 

 

ستایش خدای عزّوجل

1- ستایش برای خداست؛ آن نخستین ِ بی آغاز وآن واپسین ِ بی انجام .

2- او که دیده های  بینندگان  از دیدنش فرو مانَد، واندیشه های وصف کنندگان ستودنش نتواند.

3- آفریدگان را به قدرت خود آفرید، وبه خواستِ خویش بر آنان جامه هستی پوشید.

4- آن گاه ایشان را به راهی که می خواست رهسپار کرد، وبه جادّه محبّت خود روان گردانید. آفریدگان نتوانند از حدّی که خدا برایشان مقرّر ساخته است، قدمی  واپس  بگذارند  وقدمی پیش تر نهند.

5- برای هر یک از آنان روزی ای معلوم وبه اندازه قرار داده است؛ آن گونه که هیچ کس نتواند از آن کس که خدا فراوان به او داده، چیزی بکاهد، وبه آن کس که اندک به او بخشیده ،چیزی بیفزاید.

6- سپس  برای زندگی اش پایانی مشخّص گذاشت وزمانی معیّن قرار داد که با روز های عمرش به سوی آن گام بر می دارد، و با سال های روزگار خویش بدان نزدیک می شود؛ تا چون واپسین گام ها را بردارد وعمرش به سرآید، جان او را بستاند وبه سوی پاداش بسیار یا عذاب وحشتبار خود روان سازد،«تا آنان را که بد کرده اند، به سبب کردارشان، سزا دهد، وآنان را که نیکی کرده اند، جزا بخشد»(1)؛

7- واین، نشان ِ دادگری اوست.نام های او پاک وبی نقص است، ونعمت هایش بر همه آشکار .«از آنچه می کند، باز خواست نشود، حال آن که دیگران بازخواست شوند.»(2)

8- ستایش برای خداست که اگر در برابر آن همه نعمت ِ پیاپی که بر بندگانش فرستاد وآن بخشش های آشکار که به آنان عطا فرمود، ستایش خود را به ایشان نمی آموخت، از نعمت هایش بهره می جستند واو را سپاس نمی گفتند، واز روزی اش گشایش می یافتند وشکرانه آن را به جا نمی آوردند.

9- در این صورت، از مرزهای انسانی برون می افتادند  ودر وادی حیوانی پا می نهادند،  و آن گونه می شدند که خدا در کتاب استوار خود فرمود: «آنان مثل چارپایانند، نه بیشتر، بلکه از چارپایان گمراه تر.»(3)

10- ستایش برای خداست که خود را به ما شناسانید ، وشیوه ی سپاسگذاری از خود را به ما آموخت، و درهای علم پروردگاری اش را به روی ما گشود، و ما را به اخلاص ورزیدن در توحیدِ  خود رهنمون گشت، واز شک و ناباوری نگاه داشت .

11- ستایشی که با آن در حلقه ستایشگرانش در آییم ، وبه یاری آن پیشی گیرییم از همه آنان که در طلب خوشنودی وبخشایش او پیش افتاده اند .

12 ستایشی که به سبب آن، تیرگی های برزخ بر ما آشکار، وراه رستاخیز هموار شود، ودر روزی که «هر کس به سزای خود برسد وبر کسی ستم نرود »(4) ، ودر «روزی که هیچ دوستی به کار دوستِ خود نیاید وهیچ کس به یاری دیگری نشتابد»(5)،ما در پیشگاه گواهان (فرشتگان پیامبران وامامان (علیه السلام) ) بلند مرتبه شویم.

13- ستایشی نوشته شده در کارنامه ی ما که تا« اعلی علّیّین »بالا رود  و فرشتگان مقرّب خدا بر آن گواهی دهند.

14 ستایشیکه در روز خیره شدن چشمها از ترس قیامت ، دیدگان ما بدان روشنی گیرد ، وآن گاه که عدّه ای سیه روی گردند ، ما بدان رو سپید شویم.

15- ستایشی که ما را از آتش درد ناک خدا برهاند ودر کنار بخشش همواره اش بنشاند.

16- ستایشی که ما را با فرشتگان مقرّب او همنشین سازد ، ودر سرای جاویدی که پیوسته باقی است، ودر جایگاه پُر نعمتی که هرگز دگرگون نشود، ما را با پیامبرانی که فرستاده همدوش وهمنفس گرداند.

17- ستایش برای خداست؛ او که زیبایی های آفرینش را برای ما بر گزید، وروزی های پاک و نیکو را به سوی ما روان گردانید،

18- وما را بر همه ی آفریدگان برتری بخشید و بر آنان چیرگی داد. پس اینک هر آفریده ای به توانایی او فرمانبردار ماست، وبه یاری او در اطاعت ما ناچار.

19- ستایش برای خداست که دَرِ نیازرا، جز به درگاه خویش، از همه سو بر ما بست؛ حال چگونه سپاس او را گزاریم؟ کی توانیم از عهده ی شکرش به در آییم ؟ نه ،کی توانیم؟

20- ستایش برای خداست؛ او که در پیکر ما ابزار هایی برای گشودن  و بستنِ اندام ها نهاد، وما را از نیروهای زندگی بهره مندی داد، واندام هایی برای کار وتلاش در ما پدید آورد، واز خوردنی های پاک و گوارا روزی مان کرد، وبا فضل وبخشش خود ما را توانگر ساخت، وبا نعمت خویش سرمایه مان بخشید.

21- آن گاه ما را به کارهایی فرمان داد تا فرمانبرداری  مان را بسنجد، واز کارهایی نهی فرمود تا سپاسگزاری  مان را بیازماید. پس از آن، چون از فرمانش  سر پیچیدیم و بر مرکب نافرمانی اش نشستیم، در کیفر دادنِ ما عجله نکرد ودر انتقام گرفتن از ما شتاب نورزید، بلکه از سَرِ بزگواری، با رحمت خود با ما مدارا کرد، واز روی برد باری، با مهربانی مهلتمان داد و بازگشت ما را به انتظار نشست.

22- ستایش برای خداست که ما را به را توبه رهنمون گردید، واز احسانِ او بود که ما بدان راه افتادیم. واگر از نعمت های او به همین یک نعمت بسنده کنیم، باز هم نعمت دادنش نیکو، احسانش در حقّ ما بس بزرگ، وبخشش او از شمار بیرون است.

23- آیین خداوندی اش در پذیرش توبه ی پیشینیان این گونه نبود. هرچه را تاب آن نداشتیم، از عهده ی ما برداشت، وجز به اندازه ی توانمان تکلیف نفرمود، ومارا جز به کارهای آسان وانداشت، وبرای هیچ یک از ما بهانه ای باقی نگذاشت.

24- اینک ، از ما نگون بخت آن کس است که نافرمانیِ خدا کند، ونیک بخت آن کس که به او روی آورد،

25- ستایش برای خداست به هر زبانی که نزدیک ترین فرشتگانش و گرامی ترین  آفریدگانش و پسندیده ترین ستایشگرانش او را بدان می ستایند.

26- ستایشی برتر از هر ستایش دیگر؛ به همان اندازه که پروردگار ما، خود، از همه آفریدگانش برتر است.

27- پس به جای هر نعمتی  که بر ما و همه ی بندگان در گذشته و زنده ی خود ارزانی داشته است، وبه شمار تمام آنچه در علم بی پایان او گنجد، وبه جای هر یک از نعمت هایش ، او را سپاس می گوییم؛

28- شکر وسپاسِ چندین برار وبی آغاز وانجام، تا هنگامه رستاخیز؛ ستایشی که بی اندازه است، وبه شمار در نیاید، و پایان نپذیرد، ودر آن هیچ گسستی نباشد.

29- ستایشی که وسیله ای برای رسیدن به فرمانبرداری وبخشایش او، وانگیزه ای برای کسب  خشنودی او و دست آویزی  برای رسیدن  به مغفرت او، و راهی به بهشت، وپناهگاهی در برابر انتقام، و آسایشی از خشم، وپشتیبانی برای فرمانبرداری، وبازدارنده ای از نافرمانی، ومددکاری بر انجام دادن فرموده های او باشد .

30 ستایشی که با آن در جرگه ی دوستداران ِ نیک بخت ِ او در آییم، ودر صف کسانی  باشیم  که با شمشیرهای دشمنانش به شهادت رسیده اند. بی شک، او سرپرست مومنان ونیکو خصال است.

(1) : نجم،31

(2) :انبیاء،23

(3) :فرقان،44

(4) : جاثیه،22

(5) : دخان،41

صلوات ودرود بر محمّد وخاندانش

1- ستایش برای خداست که بر ما منت نهاد وپیامبر خود، محمد (صلَّ الله عَلَیه وآله وصلم )، را به سوی ما فرستاد، نه به سوی امت های پیشین ومردمانِ گذشته؛ با قدرتی که در هیچ کاری،هر چند بزرگ، در نمانَد وهیچ چیز را، هرچند کوچک، فرو نگذارد .

2- پس ما را واپسین آفریدگان خود قرار داد و بر خدانا باوران گواه گردانید، وبه احسانِ خویش، بر آنان که اندک شمار بودند، فزونی بخشید.

3- خدایا، اینک بر محمّد که امانتدار وحی تو و برگزیده ی آفریدگان تو ومخلص  در میان بندگان توست، درود فرست؛ او که پیشوای رحمت و قافله سالار نیکی و کلید گنجینه های برکت است؛

4- زیرا او در انجام دادن ِ فرمان تو خود را به رنج افکند،

5- وجسمش را در راه  تو هدف تیر های بلا گرانید،

6- ودر فراخواندن مردمان  به دین تو، آشکارا  با  خویشانش در افتاد،

7- وبرای خوشنودی تو با خاندان خود به پیکار برخاست،

8- واز بستگانش بُرید تا دین ِ تو را زنده بدارد،

9- ونزدیکان را به دلیل انکار کردنشان از خود براند،

10- ودُوران را بر اثر پذیرفتنشان، به خود نزدیک ساخت،

11- ودر راه تو با بیگانگان دوستی ورزید،

12- وبا خویشان دشمنی،

13- وخویشن را در رساندن پیغام تو خسته کرد،

14- ودر راه دعوت مردمان به آیین تو، رنج ها برد،

15- وخود را به اندرز دادن ِ دعوت شدگان به کار گماشت،

16- و راهی دیار غربت شد و زادگاه و خانواده و سرزمینی را که به آن انس گرفته بود، یکجا رها کرد تا دین تو را پیروزی وسربلندی بخشد، واز تو خواست که در برابر کافران او را یاری کنی.

17-سرانجام، آنچه را در حق ّ دشمنان تو خواسته بود، یکسر به دست آورد،

18- وتمام آنچه را درباره ی دوستانت اندیشیده بود، دریافت نمود.

19- با کافران جنگید، در حالی که با یاری توخواهان پیروزی بود وبا نیروی تو بر ناتوانی خویش چیرگی می جست .

20-با آنان در دل خانه ها شان به جنگ پرداخت ،

21- وناگاه در میان منرل ها شان بر آنان تاخت ،

22- تا اینکه فرمان تو آشکار گردید وکلمه تو برتری یافت؛ «گرچه مشرکان را خوش نیامد.»(1)

23- خدایا، او را به پاس رنجی که در راه تو تاب آورده است، تا بالاترین مرتبه های بهشت بالا ببر،

24- آن گونه که هیچ کس در هیچ مقامی به پای او نرسد، ودر هیچ مرتبه ای با او برابر نباشد، وهیچ یک از فرشتگان مقرّب  درگاهت  وهیچ یک از پیامبران ِ فرستاده ات، نزد تو با او برابری نتواند.

25- افزون بر آنچه به او وعده داده ای که شفاعتش را در حقّ خاندان ِ پاک وامّت با ایمانش بپذیری، به او عطا فرما،

26- ای کسی که وعده خود را به انجام رسانی و به هر چه گویی وفا کنی؛ ای که بدی ها را تا چندین برار به خوبی ها دگرگون سازی؛ همانا تو دارای بخشش بزرگ هستی.

(1) : توبه،33

صلوات ودرود بر حاملانِ عرش الاهی

1- خدایا؛ تو درود فرست  بر حاملانِ عرش خود که در تسبیح تو سستی نمی کنند، واز تقدیس تو دلزده  نمی شوند، واز پرستش تو در نمی مانند، و در فرمانبرداری تو، به جای کوشش، کوتاهی نمی ورزند، ودر عشق ورزی به تو لحظه ای غفلت نمی کنند .

2- و درود فرست  بر اسرافیل، آن فرشته ی صاحب ِ «صور»  که چشم به راه فرمان  تو، منتظر است با یک دمیدن، مردگان ِ خفته در گورها را بیدار کند.

3- و درود فرست  بر میکائیل که در پیشگاه تو والا مقام، و در فرمانبرداری ات  بلند مرتبه است.

4- و درود فرست  بر جبرائیل که امانتدار وحی توست، و ساکنان ِ آسمان فرمانبردار اویند، و نزد تو ارجمند و از مقربان درگاه است.

5- و درود فرست بر روح، آن که بر فرشتگان مامور «حجاب ها»(1) گماشته شده است.

6- و درود فرست  بر آن فرشته که جز تو کسی بر اسرار  وی آگاه نیست. برهمه ی ایشان و فرشتگانی که فروتر از آنهایند، درود فرست؛ فرشتگانی که ساکن  آسمان ها و امانتدار پیغام های تواَند.

7- فرشتگانی که از کار خسته نمی شوند  تا از آن دلزده شوند، وسختی نمی کشند تا درمانده و سست گردند، وخواهش های دل، آنان را از تسبیح تو باز نمی دارد، و فراموشی که نتیجه غفلت هاست، از بزرگداشت ِ تو دورشان نمی سازد.

8- فرشتگانی که از فروتنی دیده بر هم نهاده اند وچشمِ آن ندارند که تو را نگرند؛ سر به زیر افکنده اند وشوقشان به آنچه نزد توست بسیار است؛ شیفته آن اند که نعمت های تو را به یاد آورند؛ وایشان در برابر بزرگی و بزرگواری ات فروتن باشند.

9- چون به آتش دوزخ بنگرد که چگونه گناهکاران را به کام خود فرو می برد، گویند: پروردگارا، تو پاک ومنزّهی، وما تو را آن گونه که شایسته ی توست، پرستش نکرده ایم.

10- خدایا ، اینک بر ایشان درود فرست. همچنین  بر فرشتگانِ رحمتِ خود و بر آنان که مقرّب درگاه تواَند، و بر آنها  که پیامبرانِ تو را از غیب آگاه کنند، و بر امانتداران وحیِ خود.

11- و درود فرست بر آن گروه از فرشتگان که ایشان را ویژه ی خود ساخته ای، به سبب تقدیس خود، از خوردن وآشامیدن بی نیازشان کرده ای، ودر میان طبقه های گوناگون آسمان جایشان داده ای.

12- و درود فرست  بر آن فرشتگان که وقتی فرمانِ تمام شدن وعده ی خداوند(2) فرا رسد، بر کناره های آسمان ها (گوش به فرمان) قرار گیرند.

13- و بر آنان که خزانه دار باران و روان کنندگان ابرهایند.

14 و برآن فرشته که چون ابرها را براند، بانگِ تندرها به گوش رسد، وچون ابرها به تازیانه ی او به را افتند، آذرخش ها بدرخشند.

15 وبر فرشتگان که برف وتگرگ را همراهی می کنند و با دانه های باران به زمین می آیند، وآنان که نگهبان  خزانه های بادند، وکسانی که مراقب کوه هایند تا فرو نریزند.

16 و درود فرست بر فرشتگانی که وزن آب ها و پیمانه باران های بسیار و پی در پی را به ایشان آموخته ای.

17 و برفرشتگانی که آنان را با بلایی ناگوار یا نعمتی گوارا به سوی ساکنان زمین می فرستی.

18 وآن سفیران ِ گران قدرِ نیکوکار، وآن بزگوارانی که نگهبان و نویسنده ی (کارهای ما) هستند. ودرود فرست بر فرشته مرگ ویارانش، ومنکر ونکیر، و«رومان»(3)که ساکنان گورها را می آزماید، و آن فرشتگان که گِرد «بیت المعمور »(4)طواف می کنند، وبر«مالک»(5) ونگهبانان، و بر «رضوان»(6) وخدمتگزاران ِ بهشت.

19 ودرود فرست بر فرشتگانی که «از فرمان خدا سرنمی پیچند، وبه آنچه فرمان داده شوند، عمل می کنند »(7).

20 وآنان که به اهل بهشت می گویند: «سلام بر شما که شکیبایی ورزیدید. دنیا چه سرانجام نیکویی دارد.»(8)

21 ودرود فرست بر فرشتگان ِ «زبانی »(9) که چون فرمانشان رسد که &l

/ 0 نظر / 25 بازدید