نیایش امام سجاد ع در حق پدر و مادرش

 

نیایش آن حضرت درحقّ پدر و مادرش

1 خدایا، برمحمّد بنده و فرستاده ات، و خاندان پاکش درود فرست و برترن درود ها و رحمت و برکات و سلام خود را ویژه آنان ساز.

2 خدایا، پدر و مادر مرا به بزرگداشت  و درود خویش مخصوص گردان. ای مهربان ترین مهربانان.

3 خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست  و در دلم انداز که هر وظیفه را که در برابر ایشان بر عهده من است، بشناسم، و آگاهی از آن وظیفه را، به کمال، درمن فراهم آر، و چنان کن که آنچه را به من الهام کرده ای، به کار بندم، و توفیق ده تا آنچه بینش آن را به من داده ای، به جای آورم، و چیزی از آنچه به من آموخته ای، فرو نگذارم، و اعضای بدنم از پرداختن به آنچه مرا الهام کرده ای، در نمانَد.

4 خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست؛ همچنان که ما را به وجود او شرافت بخشیدی. بر محمّد و خاندانش درود فرست؛ آن گونه که به برکت وی برای ما حقّی بر دیگر مردمان  واجب کرده ای.

5 خدایا، چنان کن که من از پدر ومادرم چنان بیم نمایم که از پادشاه خودکامه، و به آن دو همچون مادری بس مهربان و دلسوز نیکی کنم، و فرمانبرداری از پدر و مادر و نیکی کردن ِ من در حق ّ ایشان را برای من از خواب در چشم خواب آلودگان شادی آور تر،و از آب خنک در کام تشنگان گواراترساز، تا خواهش ایشان را بر خواهش خود ترجیح دهم، و خرسندی آنان را بر خرسندی خود مقدّم دارم، و نیکی آن دو در حقّ خودم را بسیار بینم، اگر چه اندک باشد، و نیکی خود در حقّ آنان را اندک بینم، اگر چه بسیار بُوَد.

6 خدایا، آوای مرا در برابر ایشان نرم و آهسته گردان، و سخنم را خویشایندشان ساز، و مرا با آن دو نرمخو کن، و مرا دلسوز ایشان قرار ده، و چنان کن که با آنان خوش رفتار و غمخوار شوم.

7 خدایا، آن دو را، به پاس آن که پرورشم داده اند، نیک پاداشی ده، و چون مرا عزیز و گرامی داشته اند، ثوابی بزرگ عطاشان کن، و در مقابل حفظ و حمایت ِ من در خُردی، جانب ایشان را نگه دار.

8 خدایا، هر آزاری که از من به آن دو رسیده، وهر ناپسندی که از من در حق ّ ایشان سر زده، و هر حقّی از آن دو را که من تباه کرده ام، همه را سبب آمرزش گناهانشان  و بلندی مرتبه شان  و افزونی حَسَناتشان قرار ده؛ ای آن که بدی ها را به چندین برابر نیکی ها دگرگون می سازی.

9 خدایا، اگر پدر ومادرم با من به تندی سخن گفتند و رفتار نابجایی کردند، یا حقّی از من تباه نمودند و یا در وظیفه خویش در قبال من کوتاهی ورزیدند، من همه خطاهای ایشان را بخشیدم و با این کار بزرگشان داشتم. از تو می خواهم که آن دو را، به سبب آنچه در حقّ من کرده اند، گرفتار نسازی، که من در خیرخواهی ایشان تردید ندارم و نمی پذیرم که در خوبی کردن من درنگ کرده باشند، و دلگیر نیستم که آن دو کارهای مرا عهده دار بوده اند، ای پروردگار من؛

10 زیرا گزاردن حقّ ایشان بر من واجب تر است، و نیکی آن دو با من دیرینه تر، و منّتشان بر من بیشتر از آن که بخواهم آنان را به عدالت قصاص کنم، یا آن کنم که آنان کرده اند.ای معبود من، اگر چنین کنم، پس آن روزهای بسیار که در پرورش من سرکرده اند و آن سختی که در نگاه داری ِ من به جان خریده اند و آن همه رنج و ناداری که بر خود روا داشته اند تا من در آسایش به سر برم، چه خواهد شد؟

11 نه، هرگز نتوانند همه حقّ خود را از من دریافت کنند، و من نیز نتوانم حقّ ایشان بر خود را به شایستگی بگزارم و وظیفه خدمتگزاری به آن دو را به جای آورم. پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و یاری ام فرما – ای بهترین کسی که همه از او مدد خواهند – و توفیقم ده – ای راهنماتر کسی که بدو روی آورند- و در آن روز که ((هرکس به سبب آنچه کرده است، پاداش بیند و بر ایشان ستم نرود))(1)، مرا از کسانی قرار مده که پدران و مادران خود را نافرمانی کرده اند.

12 خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست و پدر و مادر مرا به برترین پاداشی که ویژه پدران و مادران بندگان مومن خود کرده ای، ویژه گردان، ای مهربان ترین مهربانان.

13 خدایا، چنان کن که پس از هر نماز خود، و در هر زمان دیگری از شب، و در هر ساعتی از روز، به یاد آنان باشم.

14 خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست و مرا به سبب دعایم در حقّ ایشان بیامرز، و از آنان به سبب نیکی هایی که در حقّ من می کنند، در گذر؛ گذشت و آمرزشی بایسته. و به شفاعت من، از آن دو خشنود باش؛ خشنودی ای  بکمال و شایسته. و با گرامیداشت خود، آنان را به سرای رستگاری و سلامت وارد کن.

15 خدایا، اگر آمرزش تو پیش از من به ایشان رسیده است، پس آن دو را شفیع من گردان، و اگر آمرزش تو پیش از آن دو به من رسیده است،  پس مرا  شفیع ایشان کن، تا به لطف و مهربانی تو در خانه گذشت و بخشش تو و در منزل آمرزش و رحمت تو گرد هم آییم، که تو دارای بخشش بزرگ و نعمت فراوان هستی، و تو مهربان ترین مهربانانی.

(1): جاثیه،22

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 14 بازدید