حدیث هایی در مورد ازدواج

حسین بن بشار واسطی به حضرت امام رضا (علیه السّلام)نامه ای نوشت که یکی از بستگانم درخواست وصلت با من دارد ولی بد اخلاق است. حضرت در جواب فرمود اگر اخلاقش بد است با او ازدواج نکن.

منبع : ص وسائل ،ج 5، ص10

9- ابن ابی یعفور به حضرت امام صادق (علیه السّلام)عرض کرد: من می خواهم با زنی ازدواج کنم ولی پدر و مادرم علاقه دارند زن دیگری را به همسری خود درآورم. حضرت فرمودند: زن دلخواه خودت را بگیر و آن را که والدینت می خواهند ترک گوی.

 منبع : صکافی، جلد5 ص 401

10- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:زن را برای زیباییش به همسری نگیر چه ممکن است جمال زن باعث پستی و سقوط اخلاقیش شود، و همچنین به انگیزه ی مالش با وی پیوند زناشویی برقرار مکن زیرا مال می تواند مایه ی طغیان او گردد، بلکه به سرمایه ی دینش متوجّه باش و با زن با ایمان ازدواج کن.

منبع : محجة البیضاء، جلد 3، ص 85

11- مردی به حضرت امام حسن (علیه السّلام)عرض کرد دختری دارم، به نظر شما با که وصلت کنم. فرمودند: با کسیکه متقی و با ایمان باشد. چه اگر او را دوست بدارد مورد احترامش قرار می دهد و اگر دشمنش بدارد به وی ستم نمی کند.

منبع : المستطرف، ج2، ص 218

12- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:از خوشبختی و سعادت مرد این است که زن با فضیلت و شایسته ای نصیبش گردد.

منبع : کافی، ج5 ، ص 327

13- روزیحضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم)به پا خاست و به مردم فرمودند: بپرهیزید از گیاهان سبز و خرّمی که در سرگین پرورش یافته است. عرض شد یا رسول الله مقصود از این سخن چیست؟ فرمودند: مراد، زن زیبا و خوبرویی است که در خانواده ی بد و محیط فاسد پرورش یافته است.

منبع : ص کافی، جلد5 ص 332

14- حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمودند: از دعای حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) این بود، که خدایا به تو پناه می برم از زنی که مرا پیر می کند قبل از آنکه زمان پیریم فرا رسیده باشد.

منبع : کافی، ج5،ص326

15- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: هر زنی به همبستری شوهر شرابخوار خود تن در دهد به عدد ستارگان آسمان مرتکب خطا شده است و فرزندی که از آن مرد پدید می اید ناپاک و پلید است و خداوند از آن زن هیچ توبه و فدیه ای را قبول نمی کند مگر آنکه شوهرش بمیرد یا او را از قید زناشویی رها سازد.

منبع : لئالی الخبار ص 267

16- از حضرت امام باقر (علیه السّلام)سوال کردند مرد مسلمانی را زیبایی زن دیوانه ای واله و مجذوب می کند، آیا او را به همسری خود انتخاب نماید؟ فرمودند: نه، ولی اگر کنیز دیوانه ای باشد می تواند با او همبستر شود و تمایل جنسی خود را ارضاء نماید ولی مراقب باشد آبستن نشود.

از این حدیث می توان استفاده کرد که پیشوای اسلام به سلامت عقلی نسل اجتماع توجه کامل دارد.

منبع : وسائل جلد 5 ص 10

17- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:مردان مسلمان با زنانی که آشکارا و بی پروا زنا می دهند ازدواج نکنند و همچنین زنان عفیف و مسلمان مردانی را که علناً زنا می کنند به همسری خود اختیار ننمایند مگر آنکه معلوم شود توبه کرده اند و صمیمانه از اعمال ناشایست و منافی با عفت خویش دست کشیده اند.

منبع : مکارم الخلاق ص 104

18- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:کسی که دختر خود را با شرابخواری تزویج کند با این عمل قطع رحم کرده است.

منبع : وسائل جلد5 ص 9

19- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:شرابخوار اگر خواستگاری کند به او دختر ندهید.

منبع : وسائل جلد5 ص 9

20- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:از ازدواج با احمق بپرهیزید زیرا هم نشینی با احمق مایه ی اندوه و بلاء و فرزندش نیز مهمل و بدبخت است.

منبع : جعفریات ص 92

ازدواج برای ریاکاری

21- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:اگر کسی زنی را با مال حلال به همسری قانونی خویش درآورد و مقصودش از ازدواج با وی فخرفروشی و ریاکاری و خودبینی باشد خداوند از این پیوند زناشویی جز بر ذلت و پستی او نمی افزاید.

منبع : ص وسائل، کتاب نکاح، باب استحباب تزویج المرأة لدینها، ص 6

22- ابراهیم همدانی می گوید درباره ی ازدواج نامه ای به حضرت امام باقر (علیه السّلام) نوشتم. حضرت به خط خود جواب داد که حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: با کسی که از اخلاق و دینش رضایت دارید ازدواج کنید و خودداری شما از وصلت با او باعث فساد و فتنه ی بزرگ در جامعه خواهد شد.

منبع : کافی، ج5، ص 347

تسریع در ازدواج

23- به روایت حضرت امام صادق (علیه السّلام) روزی رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به منبر رفت و پس از حمد وثنای الهی فرمودند: ای مردم، جبرئیل از پیشگاه الهی نزد من آمد و گفت دختران بکر مانند میوه ی درختند، موقعی که میرسد اگر چیده نشود اشعه ی آفتاب فاسدش می کند و وزش باد آن را پراکنده می سازد. همچنین دختران وقتی به حد بلوغ رسیدند و مانند زنان در خویشتن تمایل جنسی احساس نمودند دارویی جز شوهر ندارند و اگر همسر نگیرند از فساد ایمن نیستند چه آنکه بشرند و بشر از خطا و لغزش مصون نیست.

منبع : کافی، ج5، ص337

24- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: ای جوان ازدواج کن و از زنا بپرهیز که زنا ریشه های ایمان را از دلت بر می کند.

منبع : مکارم الاخلاق،ص99

ازدواج موقت

25- فتح بن یزید می گوید: از حضرت ابالحسن (علیه السّلام) درباره ی ازدواج موقت سوال کردم. فرمودند: این ازدواج حلال مطلق است برای کسیکه ازدواج دائم نکرده است، البته چنین شخصی باید عفت خود را از راه ازدواج موقت محافظت نماید.

منبع : کافی، ج5، ص 337

26- علی بن یقطین به محضر حضرت رضا (علیه السّلام)شرفیاب شد و از ازدواج موقت سوال کرد. حضرت در جواب فرمود: تو را با آن چکار است؟ با آنکه دارای همسر دائمی هستی و خداوند تو را از ازدواج موقت بی نیاز ساخته است.

منبع : مستدرک، ج 2 ،ص 588

ازدواج با فامیل

27- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:با بستگان نزدیک ازدواج نکنید که فرزند ضعیف و لاغر به وجود می آید. (با غیرفامیل ((غریبه)) ازدواج کنید)

منبع : محجة البیضء، ج3، ص 94

ایامی

( مردهای بی زن و زنهای بی شوهر)

28- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:جوانان بی همسر بدترین افراد امت من هستند. مردی به نام عکاف زن نمی گرفت، روزی به محضر رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) شرفیاب شد. حضرت پس از اینکه از تمکن مالی و سلامت جسمی او پرسش هایی کرد و او جواب مثبت داد در کمال صراحت فرمود: ازدواج کن وگرنه از گناهکاران به حساب میایی.

منبع : مستدرک ج2 ص 531

رهبانیت و تارک دنیا شدن از نظر مذهبی در جهان غرب عملی پسندیده و صحیح است ولی در اسلام درست قضیه برعکس است: خودداری از ازدواج نه تنها پاک و پسندیده نیست بلکه این عمل اعراض از سنت رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و انحراف از صراط مستقیم فطرت شناخته شده است.

29- حضرت امام رضا (علیه السّلام)فرمودند: زنی در مقام سوال به امام باقر (علیه السّلام) عرض کرد من (( متبتله)) هستم، حضرت فرمودند: مقصودت از تبتل چیست؟ جواب داد تصمیم دارم هرگز ازدواج نکنم، فرمود برای چه؟ گفت برای نیل به فضیلت و کمال، حضرت فرمودند: از این تصمیم منصرف شو، اگر خودداری از ازدواج ، فضیلتی در بر می داشت حضرت زهرا(علیه السّلام) به درک این فضیلت از تو شایسته تر بود، چنین نیست که احدی در فضیلت بر وی پیشی گیرد.

منبع : بحار، ج 23، ص 51

30- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:دو رکعت نماز شخص متأهل، برتر از هفتاد رکعت نمازی است که شخص مجرد می خواند.

منبع : رساله ی نوین ، امام خمینی (ره) با توضیحات عبدالکریم بی آزار شیرازی، ص66

صداق و مهر

31- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:بهترین امت من زن هایی هستند که صورتشان زیباتر و صداقشان کمتر باشد.

منبع : بحار، ج 23، ص 55

32- وشاء می گوید، از حضرت امام رضا (علیه السّلام)شنیدم که می فرمودند: اگر مردی با زنی ازدواج کند بیست هزار مهر زن و ده هزار برای پدر زن قرار دهد، مهریه صحیح و جایز است ولی آن را که برای پدر زن قرار داده فاسد و غیرقانونی است.

منبع : کافی، جلد 5 ص 384

33- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: علاقه ی شدید به چیزی آدمی را کور و کر می کند.

منبع : خاتمة المستدرک، میرزای نوری، ج1 ، ص201

34- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:برای دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنید تا خداوند اخلاقشان را نیکو کند و در رزق و روزی آن ها توسعه دهد و عفاف و غیرت آن ها را زیاد گرداند.

منبع : نوادر راوندی ، ص 36

35- حضرت امام سجاد (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه برای خدا و به قصد صله ی رحم ازدواج نماید پروردگار جهان او را به تاج بزرگی و عظمت، مفتخر و سرافراز خواهد ساخت.

منبع : وسائل،کتاب نکاح، باب استحباب تزویج المراة لدینها و صلاحها...، ص5

در اصناف زنان و صفات پسندیده و ناپسندیده ایشان

36- حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند: زن به منزله قلاده ای است که در گردن خود می افکنی پس ببین که چگونه قلاده برای خود میگیری.

منبع: حیلة المتّقین، ص 54

37- حضرت صادق (علیه السّلام) می فرمایند: زن صالحه و غیرصالحه هیچیک قیمت ندارند زن صالح طلا ونقره قیمت و قدر او نیست بلکه او بهتر است از طلا و نقره و زن غیرصالحه به خاک هم نمی ارزد، خاک بهتر از اوست.

منبع: حیلة المتّقین، ص 54

38- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: دختر به کفو(مانند،نظیر) و مثل خود بدهید و از کفو و مانند خود دختر بخواهید و از برای نطفه ی خود زنی را پیدا کنید که شایسته ی آن باشد، که فرزند از او بهم رسانید.

منبع: حیلة المتّقین، ص 54

39- حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند: هر که زنی بخواهد برای حسن و جمال یا از برای مال، از هر دو محروم ماند و اگر از برای دین داری و صلاح بخواهد حق تعالی مال و جمال او را روزی می کند.

منبع: حیلة المتّقین، ص 54

40- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: زن باکره بخواهید که فرزند بسیار آورد و زن مقبولی که فرزند نیاورد مخواهید که من مباهات می کنم به شما با امتهای پیغمبران دیگر در روز قیامت مگر نمی دانی که فرزندان در زیر عرش الهی از برای پدران خود طلب آمرزش می کنند و حضرت ابراهیم ایشان را نگاهداری می کند و حضرت ساره ایشان را تربیت می نماید در بالای کوهی از مشک و عنبر و زعفران.

منبع: حیلة المتّقین، ص 54

41- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: دختران باکره بخواهید که دهنهای ایشان خوشبوتر و رحم های ایشان خشک تر و پستان های ایشان پرشیرتر است و فرزندان آورنده ترند مگر نمی دانید که مباهات می کنم به بسیاری از شما در روز قیامت حتی به فرزندی که ناتمام از شکم افتاده باشد او می آید و خشمناک بر در بهشت می ایستد پس حق تعالی می فرماید که داخل بهشت شو می گوید که نمی روم تا پدر و مادرم پیش از من نروند پس حق تعالی به ملکی امر می فرماید که پدر و مادرش را بیاور داخل بهشت کن پس به طفل خطاب می فرماید که ایشان را داخل بهشت کردم برای زیادتی رحمت من نسبت به تو.

منبع: حیلة المتّقین، ص 54

42- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چون به خواستگاری زنی می فرستاد می فرمودند که گردنش را بو کنند که خوشبو باشد و غوزک پایش پرگوشت باشد.

منبع: حیلة المتّقین، ص 55

43- حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند:که چون خواهید زنی را خواستگاری کنید از مویش بپرسید چنانچه از رویش می پرسید، که نصف حسن مو است.

منبع: حیلة المتّقین، ص55

44- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: که بهترین زنان شما زنی است که فرزند بسیار آورد و دوست شوهر باشد و صاحب عفت باشد و در میان خویشان خود عزیز باشد و نزد شوهرش ذلیل باشد و از برای شوهر خود زینت و بشاشت کند و از دیگران شرم کند و عفت ورزد هرچه شوهر گوید شنود و آنچه فرماید اطاعت کند و چون شوهر با او خلوت کند آنچه از او خواهد مضایقه نکند اما به شوهر در نیاویزد که او را به تکلف بر جماع بدارد و سپس فرمودند: بدترین زنان شما زنی است که در میان قوم خود خوار باشد و بر شوهر مسلط باشد و فرزند نیاورد و کینه ورز باشد و از اعمال قبیحه پروا نکند و چون شوهر غایب شود زینت کند و خود را به دیگران نماید و چون شوهر آید مستوری اظهار کند و سخنش را نشنود و اطاعتش نکند و چون شوهربا او خلوت کند مانند شتر صعب مضایقه کند از آنچه شوهر به او اراده دارد قبول نکند و از تقصیرش درنگذرد.

منبع: حیلة المتّقین، ص55

45- شخصی به خدمت حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آمد و گفت: زنی دارم که هرگاه به خانه می روم مرا استقبال می کند و چون بیرون می آیم مشایعت می کند و چون مرا غمگین می بیند می گوید که چه غم داری، اگر از برای روزی غم می خوری خدا متکفل روزی تو و دیگران شده است و اگر برای آخرت غم می خوری، خدا غم تو را زایل می کند. حضرت فرمودند: که خدا کارکنان دارد این زن از کارکنان خداست و نصف ثواب شهید دارد.

منبع: حیلة المتّقین، ص55

46- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: بهترین زنان امت من آن است که خوش روتر و مهرش کمتر باشد.

منبع:ص55

47- حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند:خوبی زن آن است که مهرش کم باشد و زاییدنش آسان باشد و شومی زن آن است که مهرش گران و زاییدنش دشوار باشد.

منبع: حیلة المتّقین، ص55

48- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:خداوند عالمیان می فرماید که چون خواهم جمع کنم برای مسلمانی نیکیهای دنیا و آخرت را به او می دهم دل شکسته ی خاشع و زبان ذکرکننده و بدنی صبر کننده بر بلا و زن مومنه که هرگاه به او نظر کند شاد شود و چون غایب شود شوهر خود را نگاهداری کند و مال شوهر را ضایع نکند.

منبع: حیلة المتّقین، ص55

49- حضرت امام محمّد باقر (علیه السّلام) می فرمایند: که در بنی اسرائیل شخصی بود بسیار عاقل و مال بیشمار داشت و یک فرزند داشت از زن عفیفه که در شکل و شمایل به او شبیه بود و دو فرزند داشت از زن دیگر که عفتی نداشت. چون وقت فوت او شد گفت: که همه مال من برای یکی از شماها است. چون مُرد، هر یک دعوی کردند که مال برای من است. به نزد قاضی رفتند، قاضی گفت: که به نزد آن سه برادر که به عقل مشهورند بروید. پیش یکی از آنها رفتند، مرد پیری بود، گفت: بروید به نزد فلان برادر که از من بزرگتر است، به نزد او رفتند، نه پیر بود و نه جوان، او گفت: که به نزد برادر بزرگتر از من بروید، چون به نزد او رفتند او را جوان یافتند پس اول سوال کردند به چه سبب برادر کوچکتر از همه پیرتر و تو از همه بزرگتری و از ایشان جوانتری؟ گفت: اما آن برادر کوچک زن بسیار بدی دارد و بر بدی های او صبر می کند که مبادا به بلای دیگر مبتلا شود که صبر نتواند کرد، به این سبب از همه پیرتر می نماید و اما آن برادر دیگر زنی دارد که گاه گاهی خوشحالش می کند به این سبب میانه حال مانده است و من زنی دارم که همیشه مرا خوشحال دارد و هرگز آزرده ام نمی کند به این سبب جوان مانده ام. پس برادران حال خود را نقل کردند گفت: اول بروید و استخوان پدر خود را بدر آورید و بسوزانید و بعد از آن بیایید تا در میان شما حکم کنم .چون رفتند پسر کوچک شمشیری برداشت و برادرانش کلنگها برداشتند و چون به سر قبر رسیدند آن دو کلنگ بر قبر زدند که قبر را بشکافند، برادر کوچک شمشیر کشید که نمی گذارم قبر پدرم را بشکافید و من از حصه خود گذشتم و مال را به شماها گذاشتم چون به نزد قاضی آمدند قاضی مالها را به پسر کوچک داد و به آنها گفت که اگر شماها هم فرزند او می بودید چنانچه برادر کوچک را شفقت فرزندی مانع شد از درآوردن و سوختن پدر، شما را هم مانع می شد.

منبع: حیلة المتّقین، ص 55

آداب نکاح

50- حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند:که هرگاه کسی اراده ی خواستگاری نماید، دو رکعت نماز بگذاردو حمد الهی را بگوید و این دعا را بخواند (( اللهم انی ارید ان اتزوج فقدرلی من النساء اعفهن فرجا" و احفظهن لی فی نفسها و مالی و او سعهن رزقا" و اعظمهن برکه و قدرلی ولدا"طیبا" تجعله خلفا"صالحا" فی حیوتی و بعد موتی))

منبع: حیلة المتّقین، ص 56

51- در حدیث معتبر منقول است که سنت است تزویج در شب واقع شود،به حضرت امام محمّد باقر(علیه السّلام) خبر رسید که شخصی زنی خواست در ساعتی که هوا گرم بوده است در میان روز، حضرت فرمودند که گمان ندارم که میان ایشان اتفاق و الفت بهم رسد پس بزودی از هم جدا شدند.

منبع: حیلة المتّقین، ص 56

52- در حدیث معتبر دیگر منقول است که عقد کردن در ماه شوال خوبست.

منبع: حیلة المتّقین، ص56

53- حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند: هر که عقد کند یا زفاف کند و ماه در عقرب باشد عاقبت نیکو نبیند. و در روایات دیگر منقول است که هر که در تحت الشعاع عقد یا زفاف کند بداند که فرزندی که منعقد شود پیش از تمام شدن سقط شود.

منبع: حیلة المتّقین، ص 56

54- حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) می فرمایند: روز جمعه روز خواستگاری و نکاح است و بدانکه مومنان را طلبیدن و مهمانی کردن در نکاح سنت است و پیش از عقد نکاح خطبه خواندن سنت است.

منبع: حیلة المتّقین، ص 56

55- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: از سنت پیغمبران است طعام دادن در وقت تزویج و حضرت رسول(صلّی الله علیه و آله و سلّم) چون میمونه را تزویج نمود ولیمه فرمود و حلس به مردم خورانید و آن چنگالی بوده است که از خرما و روغن و کشک میساخته اند و حضرت رسول(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: که ولیمه ی روز اول لازم است و در روز دوم نیکی است و در روز سیم ریا و سمعه است.

منبع: حیلة المتّقین، ص 56

56- شخصی به حضرت امام صادق (علیه السّلام) عرض کرد که ما طعام ها به عمل می آوریم و بسیار پاکیزه و خوشبو می کنیم و بوی طعام عروسی از هیچ طعامی نمی آید، فرمودند: زیرا که بر طعام عروسی نسیم بهشت می وزد چون طعامی است که برای حلال تهیه می شود.

منبع: حیلة المتّقین، ص 60

57- حضرت امام محمّد باقر (علیه السّلام) فرمودند:که هرگاه شما را به عروسی بطلبند دیر بروید زیرا که دنیا را به یاد شما می آورد و چون شما را به جنازه بخوانند زودتر بروید چون آخرت را به یاد شما می آورد.

منبع: حیلة المتّقین، ص 60

حق زن و شوهر

58- حضرت امام محمّد باقر (علیه السّلام) و حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: که حق تعالی برای زنان غیرت جایز نداشته است و برای مردان غیرت قرار داده است زیرا که برای مردان چهار زن و از متعه و کنیز آنچه خواهد حلال گردانیده است و برای زن به غیر از یک شوهر حلال نکرده است، اگر شوهر دیگر طلب کند یا اراده نماید نزد خدا زناکار است و غیرت و رشک نمی برند مگر زنان بد و زنان مومنه صاحب رشک نمی باشند.

منبع : حیلة المتّقین، ص 62

اهمیت ازدواج در اسلام

59- شخصی به نام عکّاف به محضر حضرت پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) آمد. حضرت از او پرسید: (( آیا ازدواج کرده ای؟)) وقتی وی، به رغم اینکه از نظر توانایی مالی مشکلی نداشت، پاسخ منفی داد، پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) به او فرمودند: (( ازدواج کن وگرنه در زمره ی گناهکاران به شمار می آیی.))

منبع: ص أبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی، تهذیب الاحکام،ج7 حدیث 1044

60- حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند:کسی که به سبب ترس از فقر ازدواج نکند ، نسبت به خدا بد گمان است.

منبع: محمد بن یعقوب کلینی،الفروع من الکافی،ج5،ص330،باب ان التزویج یزید فی الرزق،حدیث1

61- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در یک خطاب کلی به همه ی جوانان می فرمایند:ای جوانان، هر کدام که می توانید، ازدواج کنید؛ زیرا ازدواج موجب عفت چشم و پاکدامنی می شود و هر کسی که امکان ازدواج ندارد، برای فرونشاندن آتش شهوت خود، روزه بگیرد.

منبع: احمد بن عبدالعزیز الحداد، اخلاق النبی فی القرآن و السنة،ج2،ص692

62- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:برای بهره مندی از رزق ازدواج کنید؛ زیرا در زنان برکت است.

منبع:محمد حسن نجفی،جواهر الکلام فی شرائع السلام،ج29،ص10

ارزش واسطه ی ازدواج

63- حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) می فرمایند: برترین واسطه گری ها واسطه گری در امر ازدواج است.

منبع: محمد بن یعقوب کلینی،الفروع من الکافی،ج5،ص331،باب من سعی فی التزویج،حدیث1

64- حضرت صادق (علیه السّلام) می فرمایند: کسی که وسایل ازدواج را برای شخصی فراهم کند، روز قیامت مورد توجه خاص خداوند قرار می گیرد.

منبع: محمد بن یعقوب کلینی،الفروع من الکافی،ج5،ص331،باب من سعی فی التزویج،حدیث2 یامحمد باقر مجلسی بحارالانوار،ج100،ابواب النکاح،باب1،ص218،حدیث8

اصالت خانوادگی

65- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم)به شدت از ازدواج با دختران زیبایی که شرافت خانوادگی ندارند، بر حذر داشته و می فرمایند: ای مردم، از گیاهان سبز و خرمی که در مزبله رشد کرده اند بپرهیزید! گفتند: ای رسول خدا، منظور از این جمله چیست؟ در پاسخ فرمودند: دختر زیبایی که در خانواده ای بد رشد کرده باشد.

منبع: محمد بن یعقوب کلینی،الفروع من الکافی،ج5،ص332،باب اختیار الزوجةحدیث4

66- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:فرزندان انسان از نظر ویژگی های جسمی و روحی، بیشتر به برادران زن او شباهت پیدا می کند.

منبع: محمد حسن نجفی،جواهر الکلام فی شرائع السلام،ج29،ص37

تقوا و تدین

67- حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند:اگر کسی به دلیل زیبایی یا ثروت با یک زن ازدواج کند، خداوند او را به همان واگذار می کند؛ اما اگر معیار او در انتخاب همسرش، دین او باشد، خداوند زیبایی و ثروت را نیز به او عطا می کند.

منبع: محمد بن یعقوب کلینی،الفروع من الکافی،ج5،ص333 باب ((فضل من تزویج ذات دین و کراهة من تزویج للمال))،حدیث3

68- مردی به محضر امام حسن(علیه السّلام) آمد و عرض کرد دختری دارم و زمان ازدواجش فرا رسیده است، او را به چه کسی بدهم؟ امام حسن(علیه السّلام) فرمودند: کسی که تقوای الهی دارد؛ زیرا اگر او را دوست داشته باشد، عزیزش می دارد و اگر او را خوش ندارد، به او ظلم نخواهد کرد.

منبع: شهاب الدین محمد بن احمد أبی الفتح الابشیهی المحلی ، المستطرف فی کل فن مستظرف،ج2،ص248

69- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:کسی که دختر خود را به ازدواج فاسق در آورد، رابطه ی نسبی خود را با او بریده است.

منبع:محسن فیض کاشانی، المحجه البیضاء فی تهذیب الحیاء،ج3،ص94

اخلاق نیک

70- کسی در نامه ای از حضرت امام رضا (علیه السّلام) ،پرسید: یکی از اقوام من به خواستگاری دخترم آمده است،اما قدری بداخلاق است. حضرت امام رضا(علیه السّلام) در پاسخ او نوشت: اگر بداخلاق است، دختر خود را به او نده.

منبع:محمد باقر مجلسی،بحارالانوار،ج100،باب3،حدیث17،ص234و235

71- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند: دختر خود را به شراب خوار ندهید؛ وگرنه مانند این است که او را به سوی زنا سوق داده باشید.

منبع: محمد باقر مجلسی،بحارالانوار،ج100،باب21،ج7،ص372

نمونه ای درس آموز

72- روزی مرحوم کاشف الغطا، یکی از مراجع بزرگ تقلید، پس از پایان درس فرمودند: (( من دختری دارم که وقت ازدواجش فرا رسیده است، اگر یک فرد متدین و اخلاقی باشد، من او را به دامادی می پذیرم و دخترم را به همسری او در می آورم.)) در این میان، یکی از حضار از جای خود برخاست و پس از لحظه ای، بدون اینکه سخنی بگوید، نشست. پس از اتمام جلسه ، مرحوم کاشف الغطا او را به منزلشان دعوت کردند. معلوم شد یکی از شاگردان فاضل، متدین و خوش اخلاق خود اوست. بنابراین بدون اینکه نیاز به تحقیق بیشتری درباره او داشته باشد، درباره امکانات مالی اش از او پرسیدند. طلبه ی جوان در پاسخ گفت: چیزی ندارم. مرحوم کاشف الغطا فرمودند: (( مانعی ندارد، این منزل ما یک اطاق خالی دارد که ما فعلا به آن نیازی نداریم و شما می توانید در آن زندگی کنید.)) و سپس در همان شب مقدمات عروسی و ازدواج را فراهم کرد و دخترشان را به رسم آن روزگار، عروس کردند. بدین ترتیب یک زندگی ساده و بدون تکلّف آغاز گردید. داماد کسی نبود جز مرحوم حاج شیخ محمد تقی مسجد شاهی اصفهانی که بعدها یکی از مراجع بزرگ تقلید شد و از نظر علمی در سطح بسیار بالایی قرار گرفت. این خانواده که زندگی مشترک را از صفر شروع کرده بودند، با فضل و رحمت خداوند بسیار متمول شدند و از چنان شخصیت، قدرت و منزلتی برخوردار شدند که نه تنها در اصفهان، بلکه در همه ی ایران شناخته شده بودند و پادشاهانی همچون ناصرالدین شاه و حاکمانی چون ظل السلطان در مقابلشان متواضع بودند و از آنان می ترسیدند.

منبع: حسین مظاهری، اخلاق و جوان، ص 152و153

73- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: هر کس ازدواج برایش مقدور نبود، بسیار روزه بگیرد؛ زیرا که روزه از نیروی شهوت می کاهد.

منبع : مستدرک الوسائل، ج2، ص531.

74- روزیحضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم)به پا خاست و به مردم فرمودند: بپرهیزید از گیاهان سبز و خرّمی که در سرگین پرورش یافته است. عرض شد یا رسول الله مقصود از این سخن چیست؟ فرمودند: مراد، زن زیبا و خوبرویی است که در خانواده ی بد و محیط فاسد پرورش یافته است.

منبع : ص کافی، جلد5 ص 332

75- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از حضرت رسول اکرم  (صلّی الله علیه و آله و سلّم) روایت کرده است: از ازدواج با احمق بپرهیزید زیرا هم نشینی با احمق مایه اندوه و بلا وفرزندش نیز مهمل و بدبخت است.

منبع: جعفریات،ص92

76- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: ای جوان ازدواج کن و از زنا بپرهیز که زنا ریشه های ایمان را ازدلت بر می کند. این زشتکاران با رفتار ناپسند خویش نه تنها سرمایه های معنوی خود را از دست می دهند بلکه با اشاعه ی فحشاء و بی عفّتی ، محیط اجتماع را فاسد می کنند و باعث بدبختی و سیه روزی جامعه ی خود می گردند.

منبع: مکارم الاخلاق ،ص99

77- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: ای جوان ازدواج کن و از زنا بپرهیز که زنا ریشه های ایمان را از دلت بر می کند.

منبع: مکارم الاخلاق،ص19

78- حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: هر کس دختر خود را به همسری شارب الخمر درآورد مانند آن است که وی را به راه زنا و بی عفتی سوق داده باشد.

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 8 نظر / 131 بازدید
پسر مجرد

سلام . تو رو خدا به خانواده های مذهبی بگین که دین خدا و اهل بیت علیهم السلام همگی گفته اند که در کنار حجاب و حیا ، اخلاق نیکو و شایسته هم خیلی مهمه . من میخواستم برم خواستگاری یه خانواده متدین ، ولی مادرم گفت که این خانواده اخلاق خوبی ندارند و زندگی را برای شوهر تبدیل به زهر میکند . برای همه جوانها دعا کنید که انشاالله خوشبخت بشوند و در آخر هم برای من دعا کنید که خدا به حق حضرت زهرا یه دختر خوب برام در نظر بگیره .

بی کس

سلام کاش پدرومادرای مهربون بدونن اخلاق هم مثل دینداری مهمه.برام دعاکنید.خیلیمحتاج دعام[لبخند]

پرپاس

از احادیثتون استفاده کردم! ممنون[گل]

آروزی من ازدواج است برایم دعاکنید

من دختر یپولدار باایمانم ولی مجردم برایم دعاکنید

علی

خیلی ممنون ، بسیار عالی بود کاش متن عربی احادیث را با رنگی متفاوت ضمیمه می کردید

سلام. خدا خیرتون بده-خیلی مطالب عالی و به جایی رو آوردید.

از همه کسانی که این پیامو میخونن التماس دعا دارم. یک دختر با ایمان ومومنی رو میخوام اما پدرش به بهانه ی درسشون موافقت نکرده و من هنوز ایشون رو از نظر عقلی مناسب ازدواج میدونم چون اهل حجاب، نماز هستن و مادر بسیار خوش اخلاق و مومنی دارند و در دامان این چنین مادری بزرگ شدند. دعا کنید