حدیث هایی در مورد زندگی زناشویی

9- شخصی به خدمت حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آمد و گفت: زنی دارم که هرگاه به خانه می روم مرا استقبال می کند و چون بیرون می آیم مشایعت می کند و چون مرا غمگین می بیند می گوید که چه غم داری اگر از برای روزی غم می خوری خدا متکفل روزی تو و دیگران شده است و اگر برای آخرت غم می خوری خدا غم تو را زایل می کند. حضرت فرمودند: که خدا کارکنان دارد این زن از کارکنان خداست و نصف ثواب شهید دارد.

منبع: حیلة المتّقین، ص55

10- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: بهترین زنان امت من آن است که خوش روتر و مهرش کمتر باشد.

منبع: حیلة المتّقین، ص 55

11- حضرت امام محمّد باقر (علیه السّلام) می فرمایند: که در بنی اسرائیل شخصی بود بسیار عاقل و مال بیشمار داشت و یک فرزند داشت از زن عفیفه که در شکل و شمایل به او شبیه بود و دو فرزند داشت از زن دیگر که عفتی نداشت. چون وقت فوت او شد گفت: که همه مال من برای یکی از شماها است. چون مرد، هر یک دعوی کردند که مال برای من است. به نزد قاضی رفتند، قاضی گفت: که به نزد آن سه برادر که به عقل مشهورند بروید. پیش یکی از آنها رفتند، مرد پیری بود، گفت: بروید به نزد فلان برادر که از من بزرگتر است، به نزد او رفتند، نه پیر بود و نه جوان، او گفت: که به نزد برادر بزرگتر از من بروید، چون به نزد او رفتند او را جوان یافتند. پس اول سوال کردند به چه سبب برادر کوچکتر از همه پیرتر و تو از همه بزرگتری و از ایشان جوانتری؟ گفت: اما آن برادر کوچک زن بسیار بدی دارد و بر بدی های او صبر می کند که مبادا به بلای دیگر مبتلا شود که صبر نتواند کرد، به این سبب از همه پیرتر می نماید و اما آن برادر دیگر زنی دارد که گاه گاهی خوشحالش می کند به این سبب میانه حال مانده است و من زنی دارم که همیشه مرا خوشحال دارد و هرگز آزرده ام نمی کند به این سبب جوان مانده ام. پس برادران حال خود را نقل کردند گفت: اول بروید و استخوان پدر خود را بدر آورید و بسوزانید و بعد از آن بیایید تا در میان شما حکم کنم .چون رفتند پسر کوچک شمشیری برداشت و برادرانش کلنگها برداشتند و چون به سر قبر رسیدند آن دو کلنگ بر قبر زدند که قبر را بشکافند، برادر کوچک شمشیر کشید که نمی گذارم قبر پدرم را بشکافید و من از حصه خود گذشتم و مال را به شماها گذاشتم چون به نزد قاضی آمدند قاضی مالها را به پسر کوچک داد و به آنها گفت که اگر شماها هم فرزند او می بودید چنانچه برادر کوچک را شفقت فرزندی مانع شد از درآوردن و سوختن پدر، شما را هم مانع می شد.

منبع: حیلة المتّقین، ص 55

آداب زفاف و مجامعت

در بیان آداب زفاف و مجامعت بدان که، زفاف کردن در وقتی که ماه در برج عقرب باشد یا تحت الشعاع باشد مکروه است، و جماع کردن در فرج زن در وقتی که حایض باشد یا با خون نفاس باشد حرام است، و از مابین ناف تا زانو از ایشان تمتع بردن مکروه است و بعد از پاک شدن و پیش از غسل کردن جماع را نیز بعضی حرام می دانند و احوط اجتناب است مگر آنکه ضرورتی باشد پس امر کند زن را که فرج را بشوید و با او مقاربت کند. و زن مستحاضه اگر غسل و یا سایر اعمالی راکه او باید انجام دهد، به جا آورد با او می توان جماع کرد.و در وطی دبر زن خلافست، بعضی حرام می دانند و اکثر علما مکروه می دانند، و احوط اجتناب است.

12- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: مرد نباید در شب چهارشنبه با زن خود جماع کند.

منبع: حیلة المتّقین، ص 57

13- حضرت امام موسی کاظم (علیه السّلام) فرموده اند:هر که جماع کند با زن خود در تحت الشعاع پس با خود قرار دهد افتادن فرزند از شکم پیش از آنکه تمام شود.

منبع: حیلة المتّقین، ص57

14- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:جماع مکن در اول ماه و میان ماه و آخر ماه که باعث این می شود که فرزند سقط شود و نزدیک است که اگر فرزندی بهم رسد دیوانه باشد یا صرع داشته باشد، نمی بینی کسی را که صرع می گیرد اکثر آن است که یا در اول ماه یا در آخرماه می باشد.

منبع: حیلة المتّقین، ص 57

15- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:هر که جماع کند با زن خود در حیض، پس فرزندی که بهم رسد مبتلا شود به خوره یا پیسی، پس ملامت نکند مگر خود را.

منبع: حیلة المتّقین، ص 57

16- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:دشمن ما اهل بیت نیست مگر کسیکه ولدالزنا یا مادرش در حیض به او حامله شده باشد.

منبع: حیلة المتّقین، ص 57

17- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:چون کسی خواهد با زن خود جماع کند به روش مرغان به نزد او نرود، بلکه اول با او دست بازی و خوش طبعی کند و بعد از آن جماع کند.

منبع: حیلة المتّقین، ص 57

18- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:که در وقت جماع سخن مگویید که بیم آنست فرزندی که بهم رسد لال باشد و در آن وقت نظر به فرج زن مکنید که بیم آن است که فرزندی که بهم رسد کور باشد، و در روایات دیگر از آن حضرت منقول است که باکی نیست نگاه کردن به فرج زن در وقت جماع.

منبع: حیلة المتّقین، ص 57

19- از حضرت امام موسی کاظم (علیه السّلام) پرسیدند که اگر در حالت جماع جامه از روی مرد و زن دور شود چیست؟ فرمودند: باکی نیست. باز پرسیدند که اگر کسی فرج زن را ببوسد چون است؟ فرمودند: باکی نیست.

منبع: حیلة المتّقین، ص 57

20- از حضرت امام صادق (علیه السّلام) پرسیدند که اگرکسی زن خود را عریان کند و به او نظر کند چونست؟ فرمودند: که مگر لذتی از این بهتر می باشد و پرسیدند که اگر به دست و انگشت با فرج زن و کنیز خود بازی کند چونست؟ فرمودند: باکی نیست، اما به غیر از بدن خود چیزی دیگر در آنجا نکند. و پرسیدند که آیا می تواند در میان آب جماع بکند؟ فرمودند: باکی نیست.

منبع: حیلة المتّقین، ص 57

21- از حضرت امام رضا (علیه السّلام)درباره ی جماع کردن در حمام پرسیدند، فرمودند: باکی نیست.

منبع: حیلة المتّقین، ص 57

22- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:که مرد با زن و کنیز خود جماع نکند در خانه ای که طفل باشد، که آن طفل زناکار می شود یا فرزندی که از ایشان بهم رسد زناکار باشد.

منبع: حیلة المتّقین، ص 57

23- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: به حق خداوندی که جانم در قبضه ی قدرت اوست اگر شخصی با زن خود جماع کند و در آن خانه شخصی بیدار باشد که ایشان را ببیند یا سخن و نفس ایشان را شنود، فرزندی که بهم رسد رستگار نباشد و زناکار باشد و چون اما زین العابدین (علیه السّلام) اراده ی مقاربت زنان می نمودند خدمتکاران را دور می کردند و درها را می بستند و پرده ها را می انداختند.

منبع : حیلة المتّقین، ص 58

24- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:کسی که با کنیزی جماع کند و خواهد که با کنیز دیگر پیش از غسل جماع کند، وضو بسازد.

منبع: حیلة المتّقین، ص 58

25- مشهور میان علما آن است که باکی نیست که مرد در میان دو کنیز بخوابد اما مکروه است که در میان دو زن آزاد بخوابد و حضرت امام صادق (علیه السّلام)فرموده اند: که باکی نیست مرد میان دو کنیز و دو آزاد بخوابد و فرمودند: کراهت دارد مرد رو به قبله جماع کند.

منبع: حیلة المتّقین، ص 58

26- از حضرت امام صادق (علیه السّلام)پرسیدند که آیا مرد می تواند عریان جماع کند؟ فرمودند: نه، و رو به قبله و پشت به قبله جماع نکند و در کشتی جماع نکند.

منبع: حیلة المتّقین، ص 58

27- حضرت امام موسی کاظم (علیه السّلام) فرمودند: دوست نمی دارم کسی که در سفر آب برای غسل کردن پیدا نمی کند، جماع کند مگر آنکه خوف ضرری بر خود داشته باشد.

منبع: حیلة المتّقین، ص 58

28- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نهی فرموده اند از آنکه کسی که محتلم شده باشد پیش از آنکه غسل کند جماع کند و فرمودند: اگر بکند و فرزندی بهم رسد دیوانه باشد و ملامت نکند مگر خود را.

منبع: حیلة المتّقین، ص 58

29- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:مکروه است جنب شدن در وقتی که آفتاب طلوع می کند و زرد می باشد و همچنین در زردی آفتاب وقت فرو رفتن.

منبع: حیلة المتّقین، ص 58

30- حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) فرموده اند: که مستحب است در شب اول ماه رمضان جماع کردن

منبع: حیلة المتّقین، ص 58

31- ابوسعید خدری گوید: که حضرت رسالت پناه به حضرت امیرالمومنین  (علیه السّلام) وصیت نمود:  1- یا علی چون عروسی داخل خانه تو شود کفشهایش را بکن تا بنشینید و پاهایش را بشو و آن آب را از در خانه تا منتهای خانه بپاش، چون چنین کنی خدا هفتاد هزار نوع رحمت بر تو بفرستد که بر سر عروس فرود آید تا آنکه برکت به هر گوشه ی آن خانه برسد و ایمن گردد عروس از دیوانگی و خوره و پیسی تا در آن خانه باشد. 2- منع کن عروس را تا هفت روز از خوردن شیر و سرکه و گشنیز و سیب ترش پس حضرت امیرالمومنین(علیه السّلام) فرمودند: یا رسول الله به چه سبب منع کنم او را از اینها فرمودند: زیرا را که رحم به سبب خوردن اینها سرد و عقیم می شود و فرزند نمی آورد و حصیری که در ناحیه ی خانه افتاده باشد بهتر است از زنی که فرزند از او به وجود نمی آید. 3- فرمودند: یا علی جماع مکن با زن خود در اول ماه و میان ماه که دیوانگی و خوره و خبط دماغ راه می یابد به آن زن و فرزندانش. 4- یا علی جماع مکن بعد از پیشین(ظهر،نیمروز) که اگر فرزندی بهم رسد احول خواهد بود. 5- یا علی در وقت جماع سخن مگو که اگر فرزندی حاصل شود ایمن نیستی که لال باشد و نگاه نکند احدی به فرج زن خود و چشم بپوشد در آن حالت که نظر کردن به فرج زن در آن حالت باعث کوری فرزند می شود.6- یا علی به شهوت و خواهش زن دیگری با زن خود جماع مکن که اگر فرزندی بهم رسد مخنث یا دیوانه باشد. 7- یا علی هر که جنب با زن خود در فراش(رختخواب) خوابیده باشد قرآن نخواند که می ترسم آتشی از آسمان بر هر دو نازل شود و بسوزاند ایشان را. 8- یا علی جماع مکن با زن خود مگر آنکه دستمالی برای خود داشته باشی و او دستمالی برای خود داشته باشد و هر دو خود را به یک دستمال پاک نکنید که دشمنی در میان شما پیدا می شود و آخر به جدایی می کشد. 9- یا علی ایستاده با زن خود جماع مکن که آن فعل خران است و اگر فرزندی بهم رسد مانند خران بر رختخواب بول می کند. 10- یا علی در شب عید فطر جماع مکن که اگر فرزندی به وجود آید شر بسیار از او به ظهور آید. 11- یا علی در شب عید قربان جماع مکن که اگر فرزندی بهم رسد شش انگشت یا چهار انگشت در دست داشته باشد. 12- یا علی در زیر درخت میوه دار جماع مکن که اگر فرزندی بهم رسد جلاد و کشنده مردم باشد یا رئیس و سرکرده ی ظلم باشد. 13- یا علی در برابر آفتاب جماع مکن مگر آنکه پرده بیاویزی که اگر فرزندی به وجود آید همیشه در بد حالی و پریشانی باشد تا بمیرد. 14- یا علی در میان اذان و اقامه جماع مکن که اگر فرزندی به وجود آید جری(گستاخ، بی باک) باشد در خون ریختن. 15- یا علی چون زنت حامله شود با او جماع مکن بی وضو، که اگر چنین کنی فرزندی بهم رسد کوردل و بخیل باشد 16- یا علی در شب نیمه شعبان جماع مکن که اگر فرزندی حاصل شود شوم باشد و در رویش نشان سیاهی باشد. 17- یا علی در روز آخر ماه شعبان جماع مکن که اگر فرزندی بهم رسد عشار و یاور ظالمان باشد وهلاک بسیاری از مردم بر دست او بود. 18- یا علی بر پشت بام جماع مکن که اگر فرزندی بهم رسد منافق و ریاکننده و صاحب بدعت باشد. 19- یا علی چون به سفری بروی، در آن شب که میروی جماع مکن که اگر فرزندی به وجود آید مالش را به ناحق صرف کند و اصراف کنندگان برادر شیاطین اند و اگر به سفر روی که سه روز راه باشد جماع مکن که اگر فرزندی بهم رسد یاور ظالمان باشد. 20- یا علی در شب دوشنبه جماع بکن که اگر فرزندی بهم رسد حافظ قرآن و راضی به قسمت خدا باشد. 21- یا علی اگر جماع کنی در شب سه شنبه و فرزندی بهم رسد بعد از سعادت اسلام او را روزی شود و دهانش خوشبو و دلش رحیم و دستش جوانمرد و زبانش از غیبت و بهتان پاک باشد. 22- یا علی اگرجماع کنی در شب پنجشنبه  و فرزندی بهم رسد حاکمی از حکام شریعت یا عالمی از علما باشد و اگر در روز پنجشنبه وقتی که آفتاب در میان آسمان باشد نزدیکی کنی با زن خود و فرزندی بهم رسد شیطان نزدیک او نشود تا پیر شود و خدا او را روزی می کند سلامتی در دنیا و دین 23- یا علی اگر جماع کنی در شب جمعه و فرزندی بهم رسد خطیب و سخنگو باشد و اگر در روز جمعه بعد از عصر جماع کنی و فرزندی بهم رسد از دانایان مشهور باشد و اگر جماع کنی در شب جمعه بعد ازنماز خفتن امید هست آن فرزند از ابدال باشد. 24-  یا علی در ساعت اول شب جماع مکن که اگر فرزندی بهم رسد ایمن نیستی که ساحر باشد و دنیا را بر آخرت اختیار نماید. یا علی این وصیت را از من بیاموز چنانچه از جبرئیل آموختم.

منبع: حیلة المتّقین، ص 58

32- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نهی فرموده اند از جماع کردن در زیر آسمان و بر سر راه که مردم تردد کنند، و فرمودند: که هر که در میان راه جماع کند خدا و ملائکه و مردم او را لعنت کنند.

منبع: حیلة المتّقین، ص 60

33- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: که بیاموزید از کلاغ سه خصلت را، جماع کردن پنهان، و بامداد به طلب روزی رفتن، و بسیار حذر کردن.

منبع: حیلة المتّقین، ص 60

34- حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) فرموده اند:که هرگاه کسی خواهد با زن خود نزدیکی کند تعجیل نکند، که زنان را کارها می باشد پیش از جماع و هرگاه کسی زنی ببیند و خوشش آید پس برود با اهل خود جماع کند که آنچه با این هست با آن هم هست و شیطان را بر دل خود راه ندهد و اگر زنی نداشته باشد دو رکعت نماز بخواند و حمد خدا را بسیار بگوید و صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد پس از فضل خدا زنی سوال کند که البته به او عطا می فرماید آنچه او را از حرام بی نیاز گرداند.

منبع: حیلة المتّقین، ص 60

35- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:چون مرد و زن جماع کنند عریان نشوند مانند دو خر زیرا که اگر چنین کنند ملائکه از ایشان دور شوند.

منبع: حیلة المتّقین، ص 60

36- حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) فرموده اند:هرگاه کسی را دردی در بدن بهم رسد یا حرارت بر مزاجش غالب شود پس با زن خود جماع کند تا ساکن شود.

منبع: حیلة المتّقین، ص 60

37- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:هر که در حالت خضاب با زن خود جماع کندفرزندی که بهم رسد مخنث باشد.

خضاب:(رنگ،حنا، آنچه که موی سر و صورت یا پوست بدن را با آن رنگ کنند.)(در فرهنگ عمید)

مخنث: ( مردی که حالات و اطوار زنان را از خود بروز بدهد.کنایه از مرد بدکار.) (در فرهنگ عمید)

منبع: حیلة المتّقین، ص 60

38- حضرت امام محمّد باقر (علیه السّلام) فرموده اند:زن آزاد را در برابر زن آزاد دیگر جماع مکن اما کنیز را در برابر کنیز دیگر جماع کردن باکی نیست.

منبع: حیلة المتّقین، ص 60

حق زن و شوهر

39- حضرت امام محمّد باقر (علیه السّلام) و حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: که حق تعالی برای زنان غیرت جایز نداشته است و برای مردان غیرت قرار داده است زیرا که برای مردان چهار زن و از متعه و کنیز آنچه خواهد حلال گردانیده است و برای زن به غیر از یک شوهر حلال نکرده است، اگر شوهر دیگر طلب کند یا اراده نماید نزد خدا زناکار است و غیرت و رشک نمی برند مگر زنان بد و زنان مومنه صاحب رشک نمی باشند.

منبع : حیلة المتّقین، ص 62

40- زنی به خدمت حضرت رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم)آمد و سوال کرد، حق شوهر بر زن چیست؟فرمودند:که بیشتر از آن است که بتوان گفت، پس فرمودند: که از جمله ی حق ها آن است که روزه ی سنت بی رخصت او ندارد، و از خانه بی رخصت او بیرون نرود، و به نیکوترین بوهای خوش خود را خوشبو کند و نیکوترین جامه های خود را بپوشد، و به بهترین زینتها خود را بیاراید و هر بامداد و شام خود را بر او عرض کند که اگر اراده جماع داشته باشد ابا نکند و در حدیث دیگر فرمودند که هیچ چیز بی رخصت او به کسی ندهد و اگر بدهد گناهش برای زن است و ثوابش برای شوهر و هیچ شب نخوابد که شوهر از او خشمناک باشد زن گفت: هر چند شوهر بر او ظلم کرده باشد فرمودند: بلی.

منبع: حیلة المتّقین، ص 62

41- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: هر زنی که شب به سر آورد و شوهر از او آزرده باشد نمازش مقبول نباشد تا شوهر از او راضی باشد و هر زنی که بوی خوش برای غیر شوهر بکند نمازش مقبول نیست تا آن بوی خوش را از خود بشوید و فرمودند: سه کسند که هیچ عمل ایشان به آسمان نمی رود: غلام گریخته و زنی که شوهرش از او راضی نباشد و کسی که جامه ی خود را از روی تکبر بلند آویخته باشد.

منبع: حیلة المتّقین، ص 62

42- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:اگر امر می کردم که کسی برای غیر خدا سجده کند هر آینه می گفتم که زنان برای شوهران سجده کنند و فرمودند: هر زنی که شوهر او را به مجامعت بطلبد و او تأخیر کند تا شوهر به خواب رود پیوسته ملائکه او را لعنت کنند تا شوهر بیدار شود.

منبع : حیلة المتّقین، ص 63

43- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:هر زنی که به شوهرش بگوید که من هرگز از تو نیکی ندیده ام، ثواب عملهایش همه بر طرف می شود.

منبع : حیلة المتّقین، ص63

44- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:بترسید از خدا در حق دو ضعیف یتیمان و زنان.

منبع: حیلة المتّقین، ص 63

45- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:بهترین شما آن کسی است که با زنان بهتر سلوک کند و فرمودند که عیال مرد اسیران اویند و محبوبترین بندگان نزد خدا کسی است که به اسیران خود بیشتر احسان بکند.

منبع: حیلة المتّقین، ص 63

46- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:موجب هلاک صاحب مروت است که در شهری که زنش در آن شهر باشد، شب در خانه ی دیگر بخوابد و نزد او نیاید.

منبع: حیلة المتّقین، ص 63

47- حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام)وصیت فرمودند به حضرت امام حسن (علیه السّلام) که زینهار با زنان مشورت مکن رای ایشان ضعیف و عزم ایشان سست است و ایشان را پیوسته در پرده بدار و بیرون مفرست و تا توانی چنان کن که به غیر از تو مردی را نشناسند و به ایشان خدمتی به غیر از آنچه متعلق به خودشان دارد مگذار که این از برای حال ایشان و خوشنودی ایشان و حسن و جمال ایشان بهتر است زیرا که زن گلی است و خدمتکار نیست و همچنین خودش را گرامی دار و سخنش را در حق دیگران قبول مکن و خود را بسیار به دست او مده.

منبع: حیلة المتّقین، ص 63

48- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نهی فرموده اند از آنکه زنان را بر زین سوار کنند و فرمودند که در نیکی اطاعت زنان مکنید تا آنکه به طمع نیفتد در امر کردن به شما به بدی ها، به خدا پناه برید از بدان ایشان و از نیکانشان در حذر باشید.

منبع: حیلة المتّقین، ص 63

49- حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام)فرمودند:مردی که کارهای او را زنی تدبیر کند ملعون است.

منبع: حیلة المتّقین، ص 63

50- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم)چون اراده جنگ داشتند با زنان خود مشورت می کردند و آنچه ایشان می گفتند خلاف آن می کردند.

منبع: حیلة المتّقین، ص 63

51- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:هر که اطاعت زن خود بکند خدا او را سرنگون در جهنم اندازد گفتند یا رسول الله این اطاعت کدام است فرمودند که از او رخصت طلبد که برای سیر به حمام ها و عروسیها و عیدها و عزاها برود و او رخصت بدهد و جامه های نازک از او طلبد که در بیرون بپوشد و برای او بگیرد.

منبع: حیلة المتّقین، ص 63

مسئول تربیت فرزند

52- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: آگاه باشید که همه ی شما تا حدودی فرمانروا و نگهبان هستید و در مورد فرمانبرداران خویش مؤاخذ و مسئولید، زمامداران کشور فرمانروایان جامعه هستند و در برابر آن مسئول، مرد که رئیس خانواده است فرمانروای زن و فرزندان خویش است و در برابر آنان مسئول است، زن بر کودکان خود فرمانروا و حاکم است و در برابر آنان مسئولیت دارد. آگاه باشید همه ی شما فرمانروا و نگهبان هستید و همه ی شما در مورد فرمانبرداران خویشتن مؤاخذ و مسئولید.

منبع:مجموعه ی ورام جلد1 ص6

گناه و گناهکار

53- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به ابن مسعود توصیه فرمودند: مبادا مهر و محبت نسبت به زن و فرزند، تو را وادارد که در محیط گناه قدم بگذاری و دامن خویش را به حرام بیالایی.

منبع: بحار،ج17،ص32

54- اهل بیت (علیه السّلام)نیز به آرامش طبیعی و اطمینان خاطر پدر و مادر در ایجاد فرزند توجه داشته و حضرت امام حسن مجتبی (علیه السّلام)درباره ی شباهت و عدم شباهت طفل به پدر و مادر فرموده اند: اگر موقع آمیزش و لحظه ی انعقاد نطفه، دل آرام، دوران خون به وضع طبیعی و بدن خالی از اضطراب باشد علی القاعده بچه به پدر و مادر شبیه خواهد شد. طبیعی ترین شکل برای فرزند شباهت به پدر و مادر است و طبیعی ترین حالت پدر و مادرمی تواند منشأ پیدایش آن شکل طبیعی باشد.

منبع : بحار جلد 14 ص379

55- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:حق تعالی بر دختران مهربانتر از پسران است و هر مردی که شادی برساند به زنی که با او خویشی داشته باشد و محرم او باشد خدا او را در قیامت شاد گرداند.

منبع: حیلة المتّقین، ص 64

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 5 نظر / 16 بازدید

خوب

یسنا

ممنون ازبابت مطالب

کامران محمدی

سلام بسیار عالی احسنت و آفرین زنده باد به شرافت و مرامتون که اومدین ترویج انسانیت می دین و روش درست زندگی کردن رو به مردم یاد می دید. در پناه حق باشید. به امید پیروزی مسلمانان و مسلمان شدن واقعی تمام انسانهای زمین

مکیه جهان پیمای ثابت

مرسی در مورد وظایف زن هنگامی که شوهرش به مادر ان زن توهین میکند بفرمایید. در مورد وظایف زن هنگامی که مورد ضرب وشتم و توهین از سمت شوهر خود قرار میگیرد البته از دیدگاه اسسلام بفرمایید.

فریاد

lمتاسفم که هنوز نمیتونین احادیث جعلی رو تشخیص بدین