نیایش امام سجاد ع در پناه بردن به خدای تعالی

 

نیایش آن حضرت پناه بردن به خدای تعالی

1 خدایا، اگر اراده کنی که ما را بیامرزی، این آمرزش نتیجه فضل توست، واگر خواست ِ تو کیفر دادن ِ ما باشد، جز این کیفر هم از عدالت توست.

2 بر ما منت گذار ودر کار بخشش خود سخت مگیر.از گناهمان در گذر وما را از عذاب خود رهایی ده که ما را طاقت عدل تو نیست، وبی بخشایش تو هیچ یک از ما  امید  ِنجات نباشد.

3 ای بی نیاز بی نیازان، اینک ما بندگان ِدر پیشگاه توایم، ومن از همه به تو محتاج ترم. پس به تونگری ِ خویش، تهی دستی ما را چاره ای ساز واحسان ِ خویش را از ما دریغ مدار آن گونه که نومید گردیم؛ که اگر چنین کنی، آن کس که از تو نیک بختی خواسته، بدبخت شود، وآن کس که از احسان ِ تو چشم بخشش داشته، تهی دست مانَد.

4 با چنین حال نومیدی، پیشِ چه کسی رویم وروی نیاز به کدامین درگاه بریم؟خدایا، تو منزّهی،وما آن بیچارگانیم که برآوردن خواست ایشان را واجب کرده ای، وآن رنج دیدگان که برداشتن رنج ایشان را وعده فرموده ای.

5 خواستِ تو را سزاوارتر، وبزرگی ِ تو را شایست تر آن است که بر خواستار ِ رحمت خود، رحمت آوری، وآن کس را که از تو یاری طلبد، فریادرس باشی. پس بر زاری ونیاز ما رحمت آور واکنون که خویشتن را بر آستان ِ تو افکنده ایم، بی نیازمان فرما.

6 خدایا، آن دم که از شیطان فرمانبرداری کردیم واز تونافرمانی، شیطان به شادی پرداخت.پس بر محمّد وخاندانش درود فرست، واینک که ما او را برای خاطر تو رهاکرده ایم و به سوی تو آمده ایم، دیگر به گناه کردن ما شادش مکن.

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 49 بازدید