نیایش امام سجاد ع در نفرین بر شیطان

 

نیایش آن حضرت درنفرین بر شیطان

1 خدایا، پناه می برم به تو از وسوسه های شیطانِ رانده شده و فتنه ها و فتنه انگیزی های او و تکیه کردن بر آنچه در دل ها می افکند و نویدها و فریب های او و افتادن  به دام های او

2 وطمع ورزیدن او در این که ما را از جادّه طاعت تو باز گرداند و به نافرمانی تو خوارمان سازد. وپناه می بریم به تو که آنچه را شیطان در چشم ما می آراید زیبا ببینیم وآنچه را زشت جلوه میدهد گران پنداریم.

3 خدایا، به نیروی عبادت خود، او را از گِرِد ما بران، و به پایداری ما در راه دوستی ات خوارش گردان، و میان ما و او پرده ای قرار ده که دریدن ِ آن نتواند، و سدّی چنان استوار که راه شکافتنش را نداند.

4 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست و شیطان را به دشمنانت سرگرم ساز، و به هواداری خود ما را از گزند او حفظ فرما، و نیرنگ او را دفع نما، و چنان کن که به ما پشت کند و بگریزد و نشان پای او بر جای نماند.

5 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست و به اندازه گمراهی ِ شیطان ، ما را هدایت ارزانی کن، ودر برابر تلاش او برای بیراه کردن ما، ره توشه پرهیزگاری نصیبمان فرما، و بر خلاف جادّه تباهی او، ما را از تقوا درآور.

6 خدایا، در دل های ما راه  ورودی برای شیطان مگذار، و جایی از وجود ما را جایگاه او قرار مده.

7 خدایا، هر باطلی را که شیطان در چشم ما می آراید، به ما بشاناسان، و چون شناساندی، ما را از آن بازدار و بیاموزمان که چگونه با او نیرنگ بازیم و با چه وسیله با وی به نبرد پردازیم. از خواب غفلت بیدارمان کن تا به او نگراییم، وبه توفیق خود ما را در پیکار با او یاری فرما.

8 خدایا، دل های ما را از انکار ِ کردار ِ ابلیس آکنده ساز، و لطفی کن تا رشته های نیرنگ او را پاره کنیم.

9 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست و شیطان را بر ما چیره مگردان، وامید او را از ما ببُر، و آزمندی او را در گمراه کردن ِ ما بی نتیجه گذار.

10 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست و پدران و مادران و فرزندان و خاندان و خویشان و نزدیکان و همسایگان ما، مردان و زنان مومنشان، همه را به جایگاهی استوار و دژی محکم و پناهگاهی امن درآور، و در برابر شیطان سپرهای نگه دارنده بر آنان بپوشان، و برای پیکار با او، به آنان شمشیرهای برنده عطا کن.

11 خدایا، این دعا را شامل حال همه کسانی کن که به پروردگاری ات گواهی می دهند، و از سَرِ اخلاص تو را یگانه می دانند، و آن گونه که شایسته بندگی توست با شیطان می ستیزند، و با دریافت علوم ربّانی، در مبارزه با او از تو یاری می خواهند.

12 خدایا، هر گِرِهی را که او می بندد، تو بگشا، وهرچه را او به هم می پیوندد، از هم بگسل، وهر تدبیری که می اندیشد، گسسته گردان، و از هر کار که آهنگ آن می کند، بازش دار، وهر چه را استوار می سازد، درهم شکن.

13 خدایا، سپاه او را بشکن، نیرنگش را تباه کن، پناهگاهش را ویران ساز، و بینی اش را به خاک مال.

14 خدایا، ما را در زمره ی دشمنان شیطان درآور، و از شمار دوستانش بیرون بَر، تا هر گاه ما را به سوی خود خوانَد، فرمانش نبریم، وهرگاه دعوتمان کند، پاسخش ندهیم ، وکسی را که فرمانبر ماست، به دشمنی با او برانگیزیم، و آن کس را که پیروی ما کند، از پیروی او بترسانیم.

15 خدایا، بر محمّد، واپسین ِ پیغمبران و سرورِ فرستادگان، و خاندان پاک و پاکیزه اش درود فرست، و ما و خاندان و برادران ِ ما را و همه مردان و زنان مومن را از گزند آنچه می ترسیم، در پناه آور، و ما را از بیم آنچه امان ِ آن خواسته ایم، درامان دار.

16 خواسته ما را برآور، و آنچه را از گفتن آن غفلت  ورزیده ایم، به ما ارزانی کن، و آنچه را از یاد برده ایم، برایمان محفوظ بدار، و بدین سان، ما را به پایه نیکان و مرتبه مومنان برسان. چنین باد ای پروردگار هستی ها.

منبع : صحیفه ی سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 14 بازدید