نیایش امام سجاد ع هنگام پناه جستن به درگاه خدا

 

نیایش آن حضرت هنگام پناه جستن به خدا

1 خدایا، من با دل بریدن از همه کس، قلب خود را از یاد غیر تو پیراسته ام،

2 وبا تمام وجود به تو روی آورده ام،

3 واز آن کس که خود نیازمند احسان ِ توست، روی ِ حاجت برگردانده ام،

4و از آن کس که از فضل تو بی نیاز نیست، خواهش خود را پس گرفته ام،

5 و دانسته ام که نیاز خواهی ِ انسان ِ نیازمند از نیازمندی دیگر، نشانه کم خردی و کج اندیشی است.

6ای معبود من، چه بسیار دیده ام مردمی را که از غیر تو عزّت طلبیده اند و ذلّت نشصیبشان شده است؛ و توانگری را نزد دیگران جسته اند و به تنگ دستی رسیده اند؛ و هوس ِ سربلندی کرده اند و به سرافکندگی دچار آمده اند.

7با دیدن این نمونه ها، انسان دور اندیش، از امید بستن به دیگران در امان می مانَد، و عبرت گرفتن او را توفیق بندگی می دهد، وبرگزیدن حق او را به راه صواب می کشاند.

8 ای سرور و آقای من، تنها تویی که درگاهت سرای حاجت خواهی ِ من است، نه هر کسی که از او چیزی خواهند؛ وتنها تویی که حاجنم را برآورده می سازی، نه هرکسی که از او خواهش طلبند.

9پیش از آن که دیگری را بخوانم، تنها تو را می خوانم وبس؛ در حالی که تنها امیدم تویی، و در دعای من، کسی همشأن و همراه تو نیست، وندای من، دیگری را با تو در بر نمیگیرد.

10ای معبود من، تو با وجود صفات گوناگون، یگانه و یکتایی، وتنها تو دارای آن نیروی نفوذ ناپذیر هستی. کمال ِ  توانایی و نیرومندی برای توست. والا خداوندو بلند مرتبه ای

11هر کسی جز تو در زندگی اش مستحقّ ترحّم است؛ در کار ِ خود بی اختیار، ودر هر حال ِ خویش بیچاره است؛ از حالی به حالی دگرگون می شود وصفت های گوناگون می پذیرد.

12[خدایا]  تو برتر از آنی که همتا و هم توانی داشته باشی، وبزرگ تر از آن که تو را مثل ومانندی باشد، پاک ومنزّهی و جز تو معبودی نیست.

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 5 بازدید