نیایش امام سجاد ع در طلب خوی های نیک

 

نیایش آن حضرت درطلب خوی های نیک

 1 خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست و ایمان مرا به کمال مطلوب رسان، و یقین مرا برترین یقین گردان، و سرانجام ِ نیّت مرا سرانجام ِ بهترین نیّت ها قرار ده، و سرانجام ِ کار مرا سرانجام ِ نیکوترین کارها.

2 خدایا، به لطف خود نیّت مرا  برتری بخش و آن را خالص گردان، و به آنچه نزد توست، یقین مرا استواری ده، و به قدرت خود، کارهای تباه مرا بسامان کن.

3 خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست و بی نیازم کن از هر کار که پرداختن به آن مرا از تو باز می دارد.مرا به کاری  وادار که فردا از آن خواهی پرسید، و چنان کن که روزهای عمرم در انجام دادن ِ کاری سپری شود که مرا برای آن آفریده ای. بی نیازم گردان  و روزی ام را فراوان ساز. مرا با نگریستن به دارایی ِ مردم،  به فتنه مینداز. عزیزم گردان  و به خودپسندی دچارم  مکن. مرا به بندگی  و خاکساری ِ درگاهت توفیق ده  و چنان  مکن که عبادت  خویش را بزرگ پندارم  و آن را تباه کنم. دست مرا وسیله ای کن که با آن به مردم نیکی رسد، و مخواه که با کدورت ِ منّت نهادن  آمیخته گردد و مرا از کردار شایسته بهره مندی ده و از به خود نازیدن برکناردار.

4 خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست و چندان که مرا در چشم ِ مردم بزرگ می داری، به همان اندازه پیش خودم خوار گردان، و چندان که مرا عزّت آشکار می بخشی، به همان مقدار پیش خودم ذلّت  نفس عنایت کن.

5 خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست  و مرا از روشی پسندیده  برخوردار نما که هرگز از آن  کناره نجویم، و به راهی راست رهنمون گردان که از آن روی نگردانم، و مرا نیّتی درست ارزانی کن که در آن  شک نکنم، و تاآن زمان زنده ام بدار که به طاعت تو مشغولم، و چون روزگارم چراگاه شیطان شود، جانم را بگیر، پیش از آن که بیزاری تو بر من بتازد و خشمت مرا به خاک اندازد.

6 خدایا، هر خوی ناپسند مرا پسندیده و هر عیب مرا که موجب سرزنش من است نیکو گردان، و هر فضیلت  کامل نگشته ی مرا به کمال رسان.

7 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست و کینه دشمنان مرا به مهر مبدّل کن، و رشک را به محبّت، و بدگمانی بندگان شایسته را در حقّ ِ من به اطمینان، و دشمنی نزدیکان را به دوستی، و پیوند گسستن ِ خویشان را به پیوستن، و روی برتافتن ِ نزدیکان را به یاریگری، و دوستی دوستان ِ دروغین را به عشق خالصانه، و ناسازگاری رفیقان را به معاشرت نیک، و تلخی ِ ترس از ستمگران را به شیرینی ایمن ماندن از ستم ایشان.

8 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست و مرا در برابر آن کس که بر من ستم می کند، توانایی ده، و در مقابل آن که با من به ستیز برخاسته، زبان ِ گویا بخش، و بر آن که با من دشمنی می ورزد، پیروزی ده، و در برابر آن کس که مرا می فریبد، چاره سازی عنایت کن، و در برابر آن کس که مرا زبون ِ خود می خواهد، نیرومند گردان. توانم ده که دروغ آن کس را که بر من عیب می گیرد، آشکارکنم، و از دست ِ آن کس که در پی آزار من است، رهایی یابم، و توفیقم ده تا از کسی فرمانبری کنم که مرا به راه راست می برد، و در پی ِ کسی روم که مرا به جادّه خیر وصلاح می کشد.

9 خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست و مرا بر آن دار که خیر خواه کسی باشم که بد خواه من است، و به آن کس که از من کناره می گیرد، پاسخ نیک دهم، و به کسی که مرا محروم می کند، بخشش نمایم، و کار کسی را که از من می بُرَد، با آشتی تلافی کنم، و کسی را که درباره من غیبت می کند، به نیکی یادآورم، و خوبی را سپاس گویم، و از بدی چشم برگیرم.

10 خدایا، بر محمد وخاندانش درود فرست و مرا به زیور شایستگان بیارای و به جامه پرهیزگاران بپوشان : در گستردن عدل وداد، و فرو خوردن خشم، و میراندن آتش دشمنی، و به هم پیوستن دل های پراکنده، و بسامان کردن کار بندگان، و برملا کردن پسندیده ها، و پوشاندن کارهای ناپسند، و نرم خویی و فروتنی و خوش رفتاری و بردباری و خوش رویی، و پیشی جُستن در فضیلت ها، و گرویدن به شیوه احسان، و سرزنش نکردن دیگران، و بخشش نکردن به کسی که سزاوار بخشش نیست، و گفتن سخن حق، اگر چه دشوار باشد، و اندک شمردن کردار وگفتار نیک ِ خود، اگر چه بسیار باشد، و بسیار شمردن کردار و گفتار بدِ خویش، اگرچه اندک باشد [ای معبود من] این صفات را در من به کمال رسان، به وسیله ی طاعت ِ پیوسته و همراهی با جماعت مومنان و دوری گزیدن از بدعتگذاران و پیروان ِ اندیشه های ساختگی.

11 خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست وهنگام پیری فراخ ترین روزی ات را به من ارزانی کن، و چون درمانده شوم، نیرومندترین نیروی خود را به من ده، و مرا در عبادت خود به کسالت دچارمکن، و مپسند که راه تو را نادیده انگارم و برخلاف دوستی ات گام بردارم و با آنان که از تو بریده اند، پیوند خورم، و از آنان که به تو پیوسته اند، پیوند بُرَم.

12 خدایا، چنان کن که هنگام ضرورت تو به انتقام برخیزم، وهنگام نیاز ، نیازخواه تو باشم، وهنگام تنگدستی، پیش تو زاری کنم، و مرا به فتنه مینداز که هنگام ناچاری فروتن گردم و هنگام ترس در پیشگاه ِ غیرِ تو به زاری افتم، تا آن جا که سزاوار گردم مرا به حال خود واگذاری  و احسان خویش را از من دریغ کنی  و روی از من بگردانی. ای مهربان ترین مهربانان.

13 خدایا، هر آرزو و رشک که شیطان در دلم  می افکند، تو آن را یاد کرد بزرگی ِ خود و اندیشه در قدرت خود و تدبیر بر ضدّ دشمنت قرار ده، و چنان کن که هر ناسزا و یاوه و دشنام ناموسی، یا گواهی ناحق، یا غیبت مومنی که حضور ندارد، و یا ناسزا به شخص حاضر و مانند آن که بر زبانم جاری می شود، سخنی در ستایش تو و افزونی در مدح تو و بزرگداشت همواره ی تو و سپاس نعمت های تو و اعتراف به احسان ِ تو و شمارش بخشش های تو باشد.

14 خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست  و چنان کن که بر من ستم نرود، زیرا تو می توانی آن ستم را از من باز داری؛ و من بر کسی ستم نکنم، زیرا تومی توانی مرا از ستمگری نگه داری؛ و هرگز به گمراهی نیفتم، زیرا تو می توانی مرا به راه هدایت اندازی؛ و هرگز فقیر نشوم، زیرا گشایش کارم از توست، و هرگز گردن کشی نکنم، که هر چه دارم از توست.

15 خدایا، بر آستان ِ آمرزشت قدم نهادم  و آهنگ ِ بخشایش تو کردم  و به گذشت ِ تو مشتاقانه روی آوردم  و به احسان تو مطمئن گشتم، حال آن که هیچ ندارم تا سبب آمرزش تو شود، و در کردارم چیزی نیست که در خور بخشش ِ تو باشد. و چون بدین گونه خویشتن را محکوم کرده ام، دیگر جز احسان ِ تو هیچ نخواهم داشت. پس بر محمّد  و خاندانش درود فرست  و برمن تفضّل فرما.

16 خدایا، زبانم را به هدایت گویا کن، و پرهیزگاری را به من الهام فرما، و مرا به هر کاری که پاکیزه تر است موفق بدار، و به هر چه پسندیده تر است برگمار.

17 خدایا، مرا به والاترین راه رهنمون باش  و چنان کن که بر دین تو بمیرم  و بر دین تو زنده شوم.

18 خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست  و مرا از میانه روی بهره مند فرما، و در زمره شایستگان درآور، واز راهنمایان راه ِ هدایت وپایداری قرار ده، و در شمار بندگان نیکوکار خود وارد ساز. رستگاری روز قیامت را روزی ِ من کن و از کمینگاه دوزخ به سلامت عبورم ده.

19 خدایا، چنان کن که نفس من از آنچه رستگاری اش در آن است دل برندارد، و به آنچه سامان کارش در آن است نیز مشغول باشد؛ زیرا نفس ِ من، اگر تو از گناه بازش نداری، حریص  وآزمند است.

20 خدایا، چون غمگین شوم، تو همه چیز منی، و چون محروم گردم، امید وآرزویم تویی، و چون مصیبتی به من رو کند، به درگاه تو زاری کنم، و هرچه از دست ِ من رود، پیش تو باقی است، وهر چه تباه شود، به صلاح آوردن آن با توست، وهر چه ناپسند تو باشد، آن را دگرگون می سازی. پس بر من منّت گذار و پیش از رسیدن بلا، تن درستی ام ده، و پیش از آن که نیاز خواهم، توانگرم فرما، و پیش از آن که گمراه شوم، راه راستم بنما. رنج آزار بندگان را از من بردار، و آسایش روز رستاخیز را به من ببخش، و نیکی ِ هدایت را به من ارزانی کن.

21 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست و به لطف خود، آسیب حوادث را از من به دور دار، و با نعمت های خود مرا بپروران، و به کرم خویش اصلاحم فرما و دردم را چاره ساز، و در سایه ی امن خود پناهم ده، و جامه خشنودی خود بر من بپوشان، و چون کارها بر من پوشیده و مشکل شود، توفیقم ده که درست ترینشان را انجام دهم، و چون امور به یکدیگر در هم آمیزند، پاکیزه ترین آنها را به من بنما، و چون مذاهب  و ملل به ناسازگاری در افتند، مرا به آن مذاهب که بیش تر مایه خشنودی توست، راهنمایی کن.

22 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست  و بر سرم تاج بی نیازی بگذار، و بر آنم دار که کارها را به نیکوترین شکل انجام دهم  و برهدایت ِ تو راست  و پا برجا باشم. مرا به روزی ِ بسیار و زندگی راحت میازمای، و گذران زندگی ام را برمن سخت و بغرنج مساز. دعایم را اجابت  نشده به من برمگردان، که من برای تو همتایی نمی دانم  و با وجود تو دیگری را نمی خوانم.

23 خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست  و مرا از اسرافکاری بازدار، و روزی ام را از بلای تباهی ایمن دار، و دارایی ام را برکت ده  و بر آن بیفزای، و در کار انفاق راه درست ِ نیکی کردن را به من بنمای.

24 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست  و رنج کسب ِ معاش را از من بردار، واز جایی که گمان نمی برم، مرا روزی ده، تا به جای عبادت تو به جست وجوی روزی نپردازم و از عواقب آن بر دوش خود باری گران فراهم نسازم.

25 خدایا، آنچه را خواستارم، به قدرت خود روا گردان، و از آنچه بیمناکم ، به عزّت خویش در امانم دار.

26 خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست و عزّت و آبرویم را با توانگری حفظ فرما،  ومنزلتم را با تنگ دستی به خواری میفکن تا از روزی خواهانت روزی بخواهم و دست نیاز به سوی مردمان فرومایه پیش آورم، و آن گاه به ستایش کسی که به من چیزی بخشیده فریب خورم و به نکوهش آن که چیزی از من دریغ داشته مبتلا گردم، حال آن که تنها تویی که می بخشی و نمی بخشی.

27 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست  و مرا تندرستی ده تا بندگی کنم، و آسودگی بخش تا دل از این جهان بردارم، و دانشی عنایت کن که با عمل همراه گردد، و پارسایی ای که با میانه روی توأم باشد.

28 خدایا، عمرم را با بخشایش خود به پایان بَر، و آرزویم را در امید بستن به رحمت خود محقّق فرما، و راهم را در رسیدن به خشنودی خود آسان ساز، و کردارم را در همه حال نیکو گردان.

29 خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست  و مرا هنگام غفلت به یاد خویش انداز، و در روزهای فرصت، به فرمانبری خود به کارم گیر، و برای رسیدن به محبّت خود، راهی آسان پیش پایم گذار، و با آن، خیر این جهان  و آن جهان ِ مرا کامل گردان.

30 خدایا، بر محمّد  و خاندانش درود فرست؛ مانند برترین درودها که پیش از او بر کسی از آفریدگانت فرستاده ای، یا پس از او کسی از آفریدگانت خواهی فرستاد، و مارا در دنیا  و آخرت نیکی عطافرما، و به رحمت خود، مرا از عذاب آتش نگاه دار.

منبع : صحیفه ی سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 12 بازدید