حدیث هایی در مورد عقل

9- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:عقل بر دو قسم است، اول عقلی که به طور طبیعی و بر اساس سنت آفرینش، نصیب بشر می شود و دیگری عقلی که از راه شنیدن سخنان دیگران و فراگرفتن معلومات این و آن، عاید می گردد، ولی برای کسیکه عقل طبیعی و سالم ندارد شنیدن مقالات علمی، سودبخش نیست، مانند کسی که چشمش نابینا است نمی تواند از پرتو نور آفتاب استفاده کند و موجودات را ببیند.

منبع : عین الیقین فیض، ص 243

10- حضرت امام رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:همه ی خوبیها و نیکیها به وسیله ی عقل نصیب بشر می شود.

منبع : تحف العقول ، ص 54

11- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:افکار عاقلانه ات تو را به راه صواب و هدایت واقعی راهنمایی می کند.

منبع : غررالحکم ، ص 516

12- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:عقل های مردم را می توان از سخنانی که فوری و بالبداهه می گویند آزمایش کرد.

منبع : غررالحکم، ص 490و474

عقل و منطق

13- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:به کار بستن عقل، مایه ی هدایت و نجات انسانها است، و سرکوب کردن عقل، باعث گمراهی و سقوط آدمیان است.

منبع : بحار 17، ص 116

14- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:عقل شمشیر برّانی است از آن استفاده کنید و با هوای نقفس خود بجنگید.

منبع : نهج البلاغه فیض، ص 1275

15- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:عقلی که به مرتبه ی کمال و نیرومندی رسیده است می تواند طبیعت بد و غرایز تندرو را مقهور و سرکوب نماید.

منبع : فهرست غرر، ص 257

16- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند : در دل های بشر، خاطرات بد و خواهش های زشت پدید می آید، عقل است که از اعمال آن خاطرات جلوگیری می کند و بشر را از بدکاری و گناه محافظت می نماید.

منبع : غررالحکم ، ص 581

17- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:نفس سرکش آدمی رها و خودسر است، ولی دست نیرومند عقل به شدت زمامش را می کشد و از اعمالی که مایه ی نحوست و بدبختی است بازش می دارد.

منبع : فهرست غرر، ص 257

18- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:عقل را بر هوای نفس برتری و فضیلت ده، چه آنکه عقل، تو را مالک و فرمانروای زمان می سازد و هوای نفس، تو را بنده و برده ی روزگار می کند.

منبع : شرح ابن ابی الحدید، جلد 20 ، کلمه ی 209

عاقل کیست؟

19- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:اگر بخواهی در یک مجلس، عقل مردی را آزمایش کنی در خلال سخنانت مطلبی را ذکر کن که نا شدنی است. اگر متوجه شد و انکارش کرد عاقل است ، ولی اگر آن را پذیرفت و ناسنجیده تصدیق کرد او مرد احمقی است.

منبع : سفینه ، جلد1 (حمق) ، ص 341

20- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: خردمند کسی است که از تجربیات زندگی پند و سرمشق آموزد.

منبع : بحار 1، ص 53

فساد و زوال عقل

21- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:خشم و غضب آلودگی باعث فساد و تباهی عقل است و آدمی را از راه صلاح و صواب دور می سازد.

منبع : غررالحکم ص 49و 195

22- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بیشتر فرو افتادن و سقوط عقل های بشر در زیر اشعه ی فریبنده و تلألؤ خیره کننده ی آز و طمع است.

منبع : غررالحکم ص 49و 195

23- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:عقل آدمی در زمینه ی کششهای هوای نفس و شهوات از بین می رود.

منبع : فهرست غرر، ص 427 و 426

24- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:در کشاکش انگیزه های شهوت و غضب، عقل بشر تیره و تار می شود و فروغ خود را از دست می دهد.

منبع : مستدرک 2 ، ص 287

25- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:کسیکه مالک شهوت خود نباشد مالک عقل خود نخواهد بود.

منبع : مستدرک 2 ، ص 287

26- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: خوپسندی و بلند پروازی هر انسان، دلیل بر ضعف عقل و نارسایی فکر او است.

منبع : کافی 1، ص 27

27- حضرت امام سجّاد (علیه السّلام) فرموده اند:کسیکه عقل وی از سایر قوایش کاملتر نباشد هلاکت و سقوط ، از آسانترین حوادث در زندگانی او است.

منبع : بحار1 ، ص 32

28- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که عقلش بر هوای نفس غالب باشد بر رستگاری و سعادت نائل می شود، و آنکس که عقلش مغلوب تمایلات نفسانیش باشد، سرانجام رسوا و مفتضح می گردد.

منبع : مستدرک2، ص 287

29- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:پناه می برم به خداوند از اینکه شرایطی پیش آید که عقل به خواب فرو رود و از راهنمایی بازماند و در نتیجه آدمی به زشت ترین لغزشها دچار می گردد.

منبع : نهج البلاغه فیض، ص 705

30- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:بدبخت و زیانکار کسی است که از سرمایه های عقل و تجربه سودی نبرد و از ذخایری که به وی عطا شده است بهره ای برنگیرد.

منبع : نهج البلاغه فیض، ص 1073

آفات و قصور عقل   

31- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:چه بسیار عقلی که در برابر فرمانروایی هوی و خواهش های نفسانی  اسیر و گرفتار است .

منبع : غررالحکم ، ص 86

فقدان عقل

32- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:کسی که در پیروی مکتب من یکی از صفات پسندیده را در وجود خود پایدار و محکم سازد او را با آن یک خصلت خوب می پذیرم و از اینکه فاقد سایر صفات خوب است چشم می پوشم. ولی بی خردی و بی دینی برای من قابل گذشت نیست و از آن چشم پوشی نخواهم کرد چه آنکه بی دینی مایه ی ناامنی است و زندگی بدون امنیت، تلخ و ناگوار است و بی خردی از دست دادن حیات انسانی است و انسان بی خرد، جز با مردگان قابل مقایسه و سنجش نیست.

منبع : اصول کافی 1، ص 27

33- حضرت امام محمّد باقر (علیه السّلام) فرموده اند:چون خدا عقل را آفرید، او را به سخن در آورد و سنجید، گفتش پیش آی، پیش آمد و گفتش پس رو، پس رفت، خدا فرمودند: به عزت و جلال خودم سوگند، خلقی نیافریدم که از تو پیشم محبوب تر باشد، تو را به کسی دهم که دوستش دارم همانا روی امر و نهی من با تو است و کیفر و پاداشم به حساب تو است.

منبع : اصول کافی جلد 1، ص 33

34- شخصی از حضرت امام صادق (علیه السّلام) پرسید: عقل چیست؟ فرمودند: چیزی است که به وسیله ی آن خدا را بپرستند و بهشت به دست آرند. راوی می گوید: گفتم: آنچه معاویه داشت چه بود؟ فرمودند: نیرنگ و شیطنت بود، آن مانند عقل است ولی عقل نیست.

منبع : اصول کافی جلد 1، ص 35

35- حسن بن جهم گوید: از حضرت امام رضا (علیه السّلام) شنیدم می فرمودند: دوست هر مردی عقل اوست و دشمنش جهل خود او.

منبع : اصول کافی جلد 1، ص 35

36- حضرت امام محمّد باقر (علیه السّلام) فرموده اند:خدا در روز قیامت نسبت به بندگان خود به اندازه ی عقلی که به آنها داده خرده گیری می کند.

منبع : اصول کافی جلد 1، ص 37

37- سلیمان دیلمی از پدرش گوید: به حضرت امام صادق (علیه السّلام) عرض کردم: فلانی در عبادت و دینداری و فضیلت چنان و چنین است. فرمودند: عقلش در چه پایه است؟ گفتم: نمی دانم، فرمودند: ثواب به اندازه عقل است، مردی از بنی اسرائیل در یکی از جزایر دریا به عبادت خدا عمر می گذارانید، جزیره سبز و خرم پر از درخت بود و آبهای روان داشت، فرشته ای بر او گذشت  و عرض کرد: پروردگارا مزد عبادت این بنده خود را به من بنما، خدا ثواب وی را به او نمود و فرشته آن را کم شمرد، خدا به او وحی کرد: همراه او باش، آن فرشته به صورت آدمیزاد نزد وی آمد، عابد از او پرسید: کیستی؟ گفت: من مردی خداپرستم که آوازه جا و خداپرستی تو راشنیدم و آمدم تا با تو عبادت کنم، آن روز را با او گذراند، فردا صبح فرشته تازه وارد به او گفت: اینجا بسیار پاکیزه و دلبند است و همان برای عبادت خوب است و بس، عابد گفت: اینجا یک عیب دارد، پرسید: چه عیبی؟ گفت: پروردگار ما حیوانی ندارد، اگر الاغی داشت برایش می چراندیم، به راستی این علف ها ضایع می شود ، آن فرشته به وی گفت: پروردگارت الاغی ندارد؟ گفت: اگر داشت این همه علف ضایع نمی شد. خدا به آن فرشته وحی کرد: همانا به اندازه عقلش به او ثواب می دهم

منبع : اصول کافی جلد 1، ص 37

38- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:اگر حسن حال مردی به گوش شما رسید در حسن عقلش ملاحظه کنید، همانا به اندازه عقلش پاداش دارد.

منبع : اصول کافی جلد 1، ص 39

39- عبدالله به سنان گوید: به حضرت امام صادق (علیه السّلام) مردی را یادآور شدم که نسبت به وضوء و نماز گرفتار وسواس بود و گفتم: او مرد عاقلی است، امام فرمودند: کدام عقل را دارد که فرمانبر شیطان است، به آن حضرت گفتم: چطور فرمانبر شیطان است؟ فرمودند: از او بپرس، این وسوسه که به او دست می دهد از چیست؟ مسلما به تو می گوید که از عمل شیطان است.

منبع : اصول کافی جلد 1،  ص39

40- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:هرگز رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) از عمق خرد خود با مردم سخن نگفتند، فرمودند که رسول خدا فرموده اند: ما گروه پیامبران دستور داریم که با مردم در خور عقلشان سخن بگوییم.

منبع : اصول کافی جلد 1، ص  65

41- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:دل های نادان به وسیله طمع از جا کنده می شوند و گرد آرزوها می روند و به نیرنگ و خدعه آویزان می شوند.

منبع : اصول کافی جلد 1، ص 65

42- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:عقلمندتر مردم خوش خلق تر آنهاست.

منبع : اصول کافی جلد 1، ص65

43- اسحق بن عمار گوید: به حضرت امام صادق (علیه السّلام) گفتم: قربانت، من همسایه ای دارم بسیار نماز می خواند و بسیار صدقه می دهد و بسیار هم به حج می رود و بد هم نیست، گوید فرمودند: ای اسحق، خردش چون است؟ گوید گفتم: قربانت ، خردی ندارد، گوید که فرمودند: این کارها مقامی از او بالا نبرند.

منبع : اصول کافی جلد 1، ص 67

44- حضرت امام محمّد باقر (علیه السّلام) فرموده اند:چون قائم ما قیام کند خدا دست رحمت بر سر بندگان نهد تا در تعقل هماهنگ شوند و آرمان های آنها کامل شوند.

منبع : اصول کافی جلد 1، ص 69

45- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: حجت خدا بر بندگانش پیغمبر است و حجت میان هر یک از بندگان و خدا خرد است.

منبع : اصول کافی جلد 1، ص69

46- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:عقل دلیل مومن است.

منبع : اصول کافی جلد 1، ص 71

47- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:ای علی، فقری سخت تر از نادانی نیست و مالی بهره دِه تر از عقل نباشد.

منبع : اصول کافی جلد 1، ص 71

48- اسحق بن عمار گوید: به حضرت امام صادق (علیه السّلام) گفتم: مردی است که نزد او می روم و سخنم را تمام نکردم همه ی مقصودم را می فهمد و یکی هست که سخنم را با او تمام می کنم و او همه را حفظ می کند و به من تحویل می دهد و با بعضی هم که سخن می کنم می گویند دوباره بگو، فرمودند: ای اسحق، می دانی چه سبب دارد؟ گفتم: نه، فرمودند: آنکه از یک جمله همه مقصود تو را می فهمد، عقل با نطفه او خمیر شده و آنکه پس از اتمام سخن همه را یاد می گیرد و به تو بر می گرداند در شکم مادر که بوده عقل با جسم او ترکیب شده و اما آنکه همه سخن خود را به او تحویل می دهی و می گوید دوباره بگو، او پس از آنکه بزرگ شده عقل با وی ترکیب شده است و از این رو می گوید دوباره بگو.

منبع : اصول کافی جلد 1، ص 71

49- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:به محض اینکه ببینید شخصی پر نماز و روزه است به او ننازید تا میزان عقلش را ملاحظه کنید.

منبع : اصول کافی جلد 1، ص 73

50- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:هر که یک خصلت خوب پابرجا هم به من تحویل دهد به خاطر آن او را بپذیرم و از نداشتن خصال دیگرش چشم پوشم ولی از نداشتن عقل و نداشتن دین گذشت نکنم، زیرا در بی دینی امنیت نیست و زندگی در هراس گوارا نباشد و نبودن عقل نبودن زندگانی است ، بی خرد جز مرده ای نیست.

منبع : اصول کافی جلد 1، ص 75

51- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:میان ایمان و کفر همان کم عقلی فاصله است. عرض شد: چطور یا ابن رسول الله؟ فرمودند: بنده خدا روی دل به مخلوقی کند و از او نیازی جوید و اگر با اخلاص روی دل به خدا کند، آنچه خواهد در نزدیکترین وقت به او بدهد.

منبع : اصول کافی جلد 1، ص 77

52- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: هر چیزی مرکبی دارد و مرکب آدمی عقل است.

منبع : بحار (ج١ص٢٣)

53- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: خداوند به بندگان چیزی  بهتر از عقل  تقسیم نکرد، پس خواب عاقل بهتر از شب زنده داری جاهل و افطار عاقل بهتر از روزه گرفتن جاهل و ماندن عاقل بهتر از مسافرت جاهل می باشد و خداوند، رسول و پیامبری را مبعوث نفرمود مگر آنکه عقل او کامل گردد.

منبع : البحار ١/٩۶

54- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: ما مأموریم که با مردم به اندازه ی فهم و خردهایشان سخن گوییم.

منبع : کنزالعمال ١٠/٢۴٢

55- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: پناه می برم به خداوند از اینکه شرایطی پیش آید که عقل به خواب فرو رود و از راهنمایی و هدایت بازماند و در نتیجه آدمی به زشت ترین لغزشها دچار گردد.

منبع: نهج البلاغه فیض،ص705

56- حضرت امام علی (علیه السّلام)فرمودند: کسی که عقلش بر هوای نفس غالب باشد بر رستگاری و سعادت نائل می شود، و آنکس که عقلش مغلوب تمایلات نفسانیش باشد، سرانجام رسوا و مفتضح می گردد.

منبع : غررالحکم ،ص657

57- حضرت امام صادق (علیه السّلام)به مفضل فرمودند: فکر کن در ساختمان میمون و اینکه بسیاری از اعضایش شباهت به انسان دارد، سر و صورت، کتف و سینه، جهاز هاضمه، به علاوه هوش مخصوصی دارد که اشارات مربی خود را درک می کند. آدمی از این حیوان عبرت بگیرد و بداند که بشر از طینت حیوان ساخته شده و از جنس او است به خصوص با همه ی شباهتی که بین او و میمون است و اگر خداوند از جهت هوش و عقل و نطق به انسان برتری نمی داد آدمی نیز مانند بعضی از حیوانات بود. چیزی که میمون را با تمام شباهتی که به انسان دارد از آدمی جدا می کند و او را در جهان پست حیوان نگاه می دارد در واقع همان نقض عقل و هوش و نطق است.

منبع : بحار جلد 2 ص301

58- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه عقل خود را بر هوای نفس خویش مقدّم بدارد اعمال و کوشش های او همواره نیکو و پسندیده خواهد بود.

منبع : غررالحکم ، ص645

59- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کبر، بدترین آفت خرد است.

منبع: غررالحکم، ص 448

60- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: در دل هیچ انسانی کبر وارد نمی شود مگر آنکه عقلش به همان اندازه ناقص می شود، خواه کم باشد یا زیاد.

منبع: معانی الاخبار،ص242

61- حضرت امام علی (علیه السّلام) در ضمن نامه خود به حضرت مجتبی (علیه السّلام) نوشته اند: عقل، حفظ تجربیات زندگی است.

منبع: نهج البلاغه فیض،ص922و 1073

62- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: خرد، راهنما و دلیل مردان با ایمان است.

منبع: کافی1،ص25

64- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: از عقل راهنمایی بخواهید تا شما را هدایت کند و از دستور عقل سرپیچی نکنید که سرانجام پشیمان خواهید شد.

منبع: مستدرک2،ص286

65- ابن سکیت از حضرت امام هادی (علیه السّلام) درباره ی معجزات موسی و عیسی و رسول اکرم سوالاتی کرد و حضرت جوابهایی داد. در پایان ابن سکیت از امام سوال کرد: امروز حجت قاطع و دلیل قوی بر نبوت پیغمبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چیست؟ حضرت فرمودند: عقل.

منبع: اثبات الهداة،ج1،ص80

66- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: عقل های مردم را می توان از سخنانی که فوری و فالبداها می گویند آزمایش نمود.

منبع: غررالحکم،ص490

67- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: پیوسته عقل و حماقت در مزاج نوجوانان تازه بالغ در جنگ و ستیزند تا بحران تکلیف را پشت سر بگذارند و به سن هجده سال برسند. در آن موقع اگر ساختمان فکری جوان، طبیعی و سالم باشد کم کم عقل پیروز می شود و حماقت شکست می خورد، و اگر اساسا احمق باشد حماقت بر عقل غالب خواهد شد.

منبع: بحار1،ص33

68- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: پیش از آزمایش به هرکس دل بستن و از وی در باطن، سکون و ایمنی داشتن ناشی از نارسایی عقل و کوتاهی خرد است.

منبع: غررالحکم، ص 86

69- در حدیث دیگر آمده است که پست ترین درجه ی انحطاط عمر در پیری آنستکه عقل آدمی آنقدر تنزّل نماید که به سر حدّ عقل کودک هفت ساله برسد.

منبع: بحار،ج15،جزء3،ص164

70- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:در دلهای بشر، خاطرات بد و خواهش های زشت پدید می آید، عقل است که از اعمال آن خاطرات جلوگیری می کند و بشر را از بدکاری و گناه محافظت می نماید.

منبع:غررالحکم،ص581

71- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: عقل های مردم بخشش های الهی است و با سعی و کوشش بدست نمی آید، ادب و اخلاق است که مردم می توانند از راه سعی و مجاهده بدست آورند.

منبع: بحار 1، ص 53

72- حضرت امام رضا (علیه السّلام) به ابوهاشم فرموده اند: عقل عطیه ی الهی است و ادب و تربیت نتیجه مشقّت. آنکس که در راه فرا گرفتن ادب به مشقّت و زحمت تن در دهد پیروز می شود و سرانجام مودّب می گردد، و آنکس که در راه ازدیاد عقل خداداد که جزء سرشت آدمی است سعی و مجاهده نماید جز بر نادانی خود نیفزوده است.

منبع: کافی1، ص 323

73- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: عقل که غریزه ی اختصاصی انسان و از سرمایه های طبیعی بشر است با علم آموزی و تجربه اندوزی افزایش می یابد.

منبع : غررالحکم ،ص67

74- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: که تحصیل علم و دانش مایه ی تقویت و تأیید عقل آدمی است.

منبع : مستدرک 2،ص287

75- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: مطالعه ی بسیار و پی گیر در مسائل علمی، باعث شگفتی عقل و تقویت نیروی فکر و فهم است.

منبع : بحارز 1،ص52

76- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هر آن علمی که مورد تأیید و امضاء عقل نباشد گمراهی و ضلالت است.

منبع : غررالحکم ،ص546

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 7 نظر / 984 بازدید
نسرین

ســلام وبلاگتون خیلی زییباست اگه به تبادل لینک راضی هستید بهم خبر بدید مرسی[گل]

313

عالی بود. یا نرجس ع

طناز

خیلی عالی بود.....بهره بردم....ممنون[لبخند]

سید علی

واقعا عالی بود تا حالا مجموعه ای به این جالبی از احادیث نخونده بودم. دست مریزاد سایتتونو bookmark کردم.

سارا

واقعا وبلاگ جالب و جذابی دارید..خیلی استفاده کردم...ممنون...موفق باشید.[لبخند]

حامد

[لبخند]عالی بود

سعیدروستا

احادیث زیبایی بود .لذت بردم .خدا قوت برادر