نیایش امام سجاد ع در کارهای مهم

 

نیایش آن حضرت در کارهای مهم

1 ای آنکه گرهِ کارهای فروبسته به سرانگشتان تو گشوده می شود، وای آن که سختی ِ دشواری ها با تو آسان می گردد، و ای آن که راه گریز به سوی رهایی وآسودگی را از تو باید خواست.

2 سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند وبه لطف تو اسباب کارها فراهم آیند. فرمان ِ الاهی به نیروی تو به انجام رسد، وچیزها، به اراده تو موجود شوند،

3 وخواستِ تو را بی آنکه بگویی، فرمان برند، واز آنچه خواستِ تو نیست، بی آنکه بگویی، روبرگردانند.

4 تویی آن که در کارهای مهم بخوانندش، ودر ناگواری ها بدو پناه برند. هیچ بلایی از ما برنگردد مگر تو آن بلا را بگردانی،وهیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی.

5 ای پروردگارمن، اینک بلایی برسرم فرود آمده که سنگینی اش مرا به زانو در آورده است، و به دردی گرفتارآمده ام که با آن مدارا نتوانم کرد.

6 این همه را تو به نیروی خویش برمن وارد آورده ای وبه سوی من روان کرده ای.

7 آنچه تو بر من وارد آورده ای، هیچ کس بازنَبَرد،وآنچه تو به سوی من روان کرده ای، هیچ کس بر نگرداند.دری  را که تو بسته باشی، کَس نگشاید، ودری را که تو گشوده باشی، کَس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی، هیچ کس آسان نکند، وآن کس را که تو خوار گردانی، کسی مدد نرساند.

8  پس بر محمد وخاندانش درود فرست. ای پروردگار من، به احسان ِخویش دَرِ آسایش به روی من بگشا، و به نیروی خود، سختی ِ اندوهم را در هم شکن، ودر آنچه زبان شکایت به آن گشوده ام، به نیکی بنگر، و مرا در آنچه از تو خواسته ام، شیرینی ِ استجابت بچشان، واز پیش ِ خود، رحمت و گشایشی دلخواه به من ده، و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نِه،

9 ومرا به سبب گرفتاری، از انجام دادن ِ واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.

10 ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده، دلتنگ و بی طاقتم و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده، آکنده است؛ و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان برداری وآنچه را بدان گرفتار آمده ام دور کنی. پس با من چنین کن، اگرچه شایسته ی آن نباشم، ای صاحب عرش بزرگ.

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 11 بازدید