نیایش امام سجاد ع هنگام یاد مرگ

 

نیایش آن حضرت هنگام یاد کرد مرگ

1 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست وما را از آرزوی دور و دراز نگه دار، و چنان کن که با درستکاری دست آرزوها از ما کوتاه شود، تا ما را امید آن نباشد که ساعتی را پس از ساعتی پایان بریم، و روزی را پس از روزی به سر آوریم، و نَفَسی را به نَفَسی پیوند زنیم، و از پس ِ یک گام، گام دیگری برداریم.

2 ما را از فریب آرزوها به سلامت دار و از بدی های آنها ایمن ساز، و مرگ را پیش روی ما مجسّم بدار و بر ما مپسند که لحظه ای از یاد ان تهی گردیم.

3 ما را آن گونه به انجام دادن کارهای شایسته موفّق کن که بازگشتمان به سوی تو را کُند پنداریم، ودر رسیدن به کوی تو حریص تر گردیم؛ بدان پایه که مرگ برای ما خانه ی آرامشی شود که در آن بیاساییم، و جایی دوست داشتنی که مشتاقانه بدان درآییم، و خویشاوندی که نزدیک شدن به او را دوست بداریم.

4پس چون مرگ را به ما نزدیک ساختی وما را به دامنش انداختی، به دیدار او ما را نیک بختی بخش، و آمدنش را سبب آرامش ما کن، و به میزبانی او شوربختمان مساز، و به دیدار او ما را به خواری میفکن، و او را دری از درهای بخشش، و کلیدی از کلیدهای رحمت خود گردان.

5 ما را در حالی بمیران که راه یافته ایم وگمراه نگردیده ایم، و طاعت تو را ناپسند نشمرده ایم، و روی از گناه برتافته ایم و دست از نافرمانی کشیده ایم. ای عهده دار پاداش نیکوکاران، و اصلاح کننده عمل تباهکاران.

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما


/ 0 نظر / 7 بازدید