نیایش امام سجاد ع در طلب خیر

 

نیایش آن حضرت در طلب خیر

1 خدایااز تو می خواهم که به سبب دانش بی حدّ خود، برای من خیر و نیکی را برگزینی.پس  بر محمّد وخاندانش درود فرست و از هرچیز برترین را نصیب من فرما.

2 به ما الهام کن که آنچه را نیک و درست است، بدانیم وعمل کنیم، و این را وسیله ای قرار داده تا به آنچه برایمان مقدّر فرموده ای خشنود شویم، و به حکمی که در حقّ ما کرده ای گردن نهیم. پس پریشانی ِ دودل بودن را از قلب ما بزدای و ما را به یقینی همانند  یقین بندگان مخلص خود یاری نمای.

3 و مخواه که در شناخت آنچه برای ما برگزیده ای، ناتوان مانیم، تا آن جا که حرمت تو در چشم ما اندک شود و آنچه مقدّر کرده ای پیش ما ناپسند آید وبه حالتی دچار شویم که از نیک فرجامی دورتر است و به غیر عافیت نزدیک تر.،

4 آنچه را قسمتمان کرده ی و برای ما ناخوشایند است، محبوب ما گردان، و آن حکم تو را که دشوار می پنداریم، آسان ساز،

5 و در دل ما انداز که در برابر آنچه در حقّ ما خواسته ای، تسلیم تو باشیم، و نخواهیم که آنچه به تاخیر انداخته ای، در پیش افتد و آنچه پیش انداخته ای، به تاخیر افتد، و آنچه را محبوب توست، ناپسند نداریم، و آنچه را خوش نمی داری، اختیار نکنیم.

6 کار ما را به آن سرانجام که نیک تر است و ان فرجام که پسندیده تر،پایان ده؛ زیرا تو نفیس ترین چیزها را می بخشی، و بخشش های بزرگ می دهی، و هر چه بخواهی همان می کنی، و بر هر کار توانایی.

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 9 بازدید