نیایش امام سجاد ع هنگام بیماری

نیایش آن حضرت هنگام بیماری

1 خدایا، ستایش برای توست به خاطرآن تندرستی که همچنان از آن برخوردارم، وستایش برای توست برای این بیماری که در تنم پدید آورده ای.

2 ای معبوود من ، نمی اند کدام یک از این دو حالت  به شکرگزاری سزاوارتر است وستایش در کدام یک از این دو هنگامه شایسته تر،

3 آیا هنگام تندرستی که روزهای پاکیزه خود را بر من گوارا ساخته بودی مرا در طلب خوشنودی و بخشش خود به نشاط آورده بودی و به فرمانبرداری خود توفیق می دادی و نیرو می بخشیدی،

4 یا هنگام بیماری که مرا به آن آزمودی و آن را همچون نعمتی به من ارزانی کردی تا بار سنگین گناه را برپشت من سبک گردانی و مرا از آلودگی ها ی نافرمانی پاکیزه سازی وهشدارم دهی که توبه کنم و به یادآوری که قدر نعمت پیشین را بدانم و زنگار گناه از دل بزدایم؟

5 ودر این میان، چه بسیار کارهای پسندیده را که فرشتگان در کارنامه من بر قلم آوردند، بی آنکه دلی در آن اندیشه کند و زبانی بدان سخن گوید و اندامی با آن به رنج افتد، بلکه هرچه بود،از فضل و بخشش واحسان ِ تو بود در حق ِمن.

6 خدایا، بر محمد وخاندانش درود فرست و آنچه را خود برای من می پسندی، محبوب من گردان، و آنچه را خود برسرمی آوری، بر من آسان ساز. مرا از پلیدی گناهان پیشین پاکیزه کن،واز گزند آنچه کرده ام، دور فرما.شیرینی تن درستی را در من پدید آور وگوارایی سلامت را به من بچشان، و چنان کن که چون از این بیماری به در روم، خود را به آمرزشت رسانم وبهبود حالم با گذشت ِ تو از گناهانم پیوند خورد، و چون از چنبر اندوه رهایی یابم، در گستره ی رحمتت پای نهم و تن درستی ام با گشایش وآسایش از سوی تو همراه شود.

7 تنها تویی که بی مزد ومنّت احسان می کنی، وبی شایستگی ِ ما نعمت می دهی. بسیار بخشنده واحسان کننده ای، ودارای  یزرگی وبزرگواری هستی.

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید