حدیث هایی در مورد دروغ گفتن

9- حضرت امام باقر(علیه السّلام) از حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حدیث کرده اند که فرمودند: کم نصیب ترین مردم از سجایای مردانگی و فضایل انسانی دروغگویان هستند.

منبع: مستدرک،ج2،ص100

10- حضرت امام رضا(علیه السّلام) فرموده اند، از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) پرسیدند: ممکن است مومن ترسو باشد؟ فرمودند: بلی. گفتند: ممکن است بخیل باشد؟ فرمودند: بلی. گفته شد: ممکن است کذاب باشد؟ فرمودند: نه.

منبع: وسائل، ج3ف ص 232

11- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هیچ عملی قبیحی به قبح دروغگویی نیست.

منبع: مستدرک، ج2،ص100

12- حضرت امام باقر(علیه السّلام) فرموده اند: دروغگویی مایه ی ویرانی ایمان است.

کافی،ج2،ص 339-340

13- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هیچکس لذت ایمان را درک نمی کند مگر وقتی که دروغ را به کلی ترک گوید خواه شوخی یا جدّی.

کافی،ج2،ص 339-340

14- عبدالرحمن بن حجاج از حضرت امام صادق (علیه السّلام) سوال می کند: کسی که در موردی دروغ بگوید کذاب است؟ فرمود: نه، هیچکس نیست که دچار این لغزش نشده باشد، مراد از کذاب کسی است که دروغگویی در طبیعت و سرشت او ریشه کرده است.

منبع:کافی،ج2،ص 340

15- ابی بصیر گفت: از حضرت امام صادق(علیه السّلام) شنیدم که می فرمودند: آدمی دروغ می گوید، آنقدر به دروغ ادامه می دهد و این مرض در مزاج جان او ریشه می کند تا نامش در ردیف کذابین ثبت گردد.

منبع: وسائل، ج 3، ص 232

16- حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) به هشام فرمودند: انسان عاقل دروغ نمی گوید اگرچه دروغ وسیله ی برآمدن خواهشهای نفسانی او باشد.

منبع: تحف العقول ص 391

17-  حضرت علی بن الحسین (علیه السّلام) بعضی از فرزندان خود را مخاطب ساخت و فرمودند: فرزند عزیز متوجه پنج گروه باش که با آنان مجالست نکنی، هم کلام نشوی، و در مسافرت با آنها رفاقت ننمایی. عرض کرد پدرجان آنان کیانند؟ حضرت سجاد(علیه السّلام) فرمودند: از مجالست دروغ ساز پرهیز کن چه او مانند سرابی است که مطالب را برخلاف واقع نشان می دهد. دور را در نظرت نزدیک و نزدیک را دور جلوه می دهد، از رفاقت با گناهکار و لاابالی اجتناب کن زیرا او تو را به بهای یک لقمه یا کمتر از آن می فروشد، از رفاقت بخیل پرهیزنما  که او در ضروری ترین مواقع احتیاج، تو را یاری نخواهد کرد، از رفاقت با احمق اجتناب کن که او نفعت را اراده می کند و از نادانی به تو ضرر می زند، از مصاحبت کسی که قطع رحم کرده است بپرهیز که در کتاب آسمانی مورد لعن و نفرین قرار گرفته است.

منبع: تحف العقول، ص 279

18- مردی به حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مومن زنا می کند؟ فرمودند: ممکن است. گفت: مومن دزدی می کند؟ فرمودند: ممکن است. گفت یا رسول الله: مومن دروغ می گوید؟ فرمودند: نه، خداوند در قرآن فرموده اند: کسی با دروغ افترا می بندد که ایمان نداشته باشد.

منبع:سفینه(کذب)ص 473

19- حضرت امام محمد باقر(علیه السّلام) فرمودند: خداوند برای شرور و بدیها، قفلهایی قرار داده که مردم از خطرات آنها برکنار باشند. شراب کلید قفلهای بسته ی شرور و ناپاکی است، ولی خطر دروغ از شراب بیشتر است.

منبع: وسائل،ج3،ص232

20- ابن مسعود گفت که حضرت رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) می فرمودند: آدمی دروغ می گوید و پیوسته به دروغگویی ادامه می دهد و در این راه کوشش می کند تا کذاب می شود و نامش در دیوان دروغگویان ثبت می گردد.

منبع: محجة البیضاء،ج5،ص239

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 3 نظر / 109 بازدید