نیایش امام سجاد ع در مقام ترس از خدا

 

نیایش آن حضرت در مقام خوف از خدای تعالی

1 خدایا، تو اندامم را موزون آفریدی، و مرا در خُردی پروریدی، و به اندازه روزی دادی.

2 خدایا، من در کتاب تو که فرو فرستاده ای و با آن بندگانت را بشارت داده ای، یافته ام که فرموده ای: (( ای بندگان من که بر خود ستم روا داشته اید، از رحمت خدا ناامید مشوید؛ زیرا خدا همه گناهان را می آمرزد.))(1) و پیش از این، کارهایی از من سر زده است که خود می دانی  و از من بدانها آگاه تری. پس وای بر من از این رسوایی، به سبب گناهانی که نامه ی عمل من در خود ثبت کرده است.

3 و اگر نبود که من به آمرزش فراگیر تو امیدوارم، خودم را به نابودی می افکندم، و اگر کسی را تووانایی آن می بود که از پروردگارش بگریزد، بی شک من به گریختن از تو سزاوارتربودم. هیچ رازی در آسمان و زمین از تو پوشیده نیست و آن را در قیامت آشکار می کنی، در حالی که هم جزادهنده ای وهم حسابگر امور.

4 خدایا، اگر بگریزم، مرا طلب کنی، و اگر فرار کنم، مرا دریابی. اینک این منم که  شکسته و خوار وزبون در برابرت ایستاده ام. اگر عذابم کنی، سزاوارم، و این  کار- ای پروردگار من- از سوی تو عدل است؛ و اگر بیامرزی، چه عجب که از گذشته ای دور مشمول آمرزش تو بوده ام و جامه عافیت بر من پوشانده ای.

5 حال- خدایا- از تو می خواهم که به نام های پنهانت، و آن زیبایی و جمال که در پَسِ پرده های عزّت و جلالت پوشیده مانده است، رحمت آوری بر این جان بی تاب و مشتی استخوان ِ سست و بی شکیب که تاب گرمای آفتابت را ندارد. پس گرمای آتش دوزخ را چگونه برتابد؟ و جانی که طاقت بانگ و رعد تو را ندارد. پس چگونه خشم تو را تاب آورَد؟

6 خدایا، بر من رحم کن که مردی حقیر و بی مقدارم، و قدر ومنزلت اندک است. عذاب کردن من به اندازه ی موری حتّی بر قلمرو فرمانروایی ات نیفزاید. و اگر چنین باشد، از تو می خواهم که مرا بر آن عذاب شکیبایی دهی، و خود، آن افزونی را برای تو می پسندم، ولی چه کنم- خدایا- که قلمرو فرمانروایی ات گسترده تر، و پادشاهی ات جاودانه تر از آن است که اطاعت ِ بندگان ِ فرمانبردار بر آن بیفزاید و نافرمانی گنهکاران از آن بکاهد.

7 پس ای مهربان ترینِ مهربانان، بر من رحمت آور و از من درگذر، ای صاحب بزرگی و بخشندگی، و توبه ام را بپذیر که تو توبه پذیر و مهربانی.

(1)   :زمر،53

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 6 بازدید