حدیث هایی در مورد ترس

9- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: هر کس از خدا ترسد، خدا هر چیز را از او بترساند ؛ و هر که از خدا نترسد، خدا او را از هر چیز بترساند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 211

10- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:هر که خدا را شناسد از او ترسد و هر که از خدا ترسد، دل از دنیا بر کند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 211

11- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: پدرم بارها می فرمودند: راست مطلب این است که هیچ بنده ی مومنی نیست جز اینکه در دلش دو نور است : نور ترس و نور امید، اگر این را بشکند بر آن افزون نیست و اگر آن را بشکند بر این افزون نیست.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 219

12- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: شایسته ی انسان است که در پنهان، خدا ترس باشد، خویشتن را از عیوب و نقائص محافظت نماید، و در ایام پیری بر اعمال خیر و خوب خود بیفزاید.

منبع: شرح ابن ابی الحدید،ج20،کلمه ی 205،ص278

13- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که در نهان از خدا نمی ترسد، در پیری مراعات اخلاق خود را نمی نماید، و از عیب خویش احساس شرمساری نمی کند، به خیر و خوبی او نمی توان امیدوار بود.

منبع: وسائل، کتاب جهاد، باب وجوب زیادة التحفظ،ص63

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 26 بازدید