حدیث هایی در مورد فرزند

 


 

فرزند

 

روابط فرزندی

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در حدیثی حقوق، پسران و دختران را به پدر خود، شرح داده و در ضمن فرموده اند: از حقوقی که پسر، به پدر خود دارد این است که مادر وی را احترام کند، برای کودک نام خوب انتخاب نماید، به کودک قرآن بیاموزد و او را به پاکی و پاک دلی پرورش دهد.

منبع:کافی جلد6 ص 49

 • حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: فرزندت در هفت سال اول، برگ خوشبویی بر ساقه درخت وجود شما است. و در هفت سال دوم، خدمتگزار مطیع و فرمانبردار شما است. و در هفت سال سوم، ممکن است دشمن و بدخواه شما یا دوست خیرخواه شما باشد.

منبع:شرح ابن ابی الحدید، جلد 20، کلمه ی 937، ص 343

 • حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: طفل هفت سال بازی کند، هفت سال خواندن و نوشتن بیاموزد، هفت سال مقررات زندگی و حلال و حرام قانونی را یاد گیرد.

منبع:کافی جلد 6 ص 47-46

 • اسحق بن عمار از امام صادق (علیه السّلام) شنیده است که فرموده اند: با فلاح و رستگاری مردان با ایمان، خدواند فرزندان و فرزند زادگان آنها را خوشبخت و رستگار می کند.

منبع: بحار جلد 10 ص 178

تادیب فرزند

 • مردی حضور حضرت ابالحسن (علیه السّلام) از فرزند خود شکایت کرد، حضرت فرمودند: فرزندت را نزن، و برای ادب کردنش، از او قهر کن، ولی مواظب باش، قهرت طول نکشد و هرچه زودتر اشتی کن.

منبع:بحار جلد 23 ص 114

مسئول تربیت فرزند

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: آگاه باشید که همه ی شما تا حدودی فرمانروا و نگهبان هستید و در مورد فرمانبرداران خویش مؤاخذ و مسئولید، زمامداران کشور فرمانروایان جامعه هستند و در برابر آن مسئول، مرد که رئیس خانواده است فرمانروای زن و فرزندان خویش است و در برابر آنان مسئول است، زن بر کودکان خود فرمانروا و حاکم است و در برابر آنان مسئولیت دارد. آگاه باشید همه ی شما فرمانروا و نگهبان هستید و همه ی شما در مورد فرمانبرداران خویشتن مؤاخذ و مسئولید.

منبع:مجموعه ی ورام جلد1 ص6

 • حضرت امام سجّاد (علیه السّلام) در ضمن حقوق فرزند فرموده اند: پدر، در حکومتی که به فرزند دارد مسئول است که طفل را مودّب و با اخلاق پسندیده پرورش دهد و او را به خدواند بزرگ راهنمایی کند.

منبع:تحف العقول ص 263

 • حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:فرزند بد، آبرو و شرف خانواده را از بین می برند و مایه ی ننگ و رسوایی پیشینیان خود می شوند.

منبع: غررالحکم ص 780

نیکی به فرزندان

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:رحمت الهی بر پدر و مادری باد که فرزند خویش را در انجام نیکی و خیر یاری نمایند.

منبع: بحار، جلد 1، ص 67

 • حضرت علی بن الحسین (علیه السّلام) در ضمن توضیح حقوق فرزند، به پدر دستور می دهد: با فرزندت آن چنان رفتار کن که اثر نیکویی تربیت تو مایه ی زیبایی و جمال اجتماعی او شود، او را چنان بار بیاور که بتواند در شئون مختلف دنیای خود با عزّت و آبرومندی زندگی کند و مایه ی زیبایی و جمال تو باشد.

منبع: تحف العقول ص 263

 • حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بهترین ارثی که پدران می توانند به فرزندان خویش بدهند ادب و تربیت صحیح است.

منبع: غررالحکم ص 393

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: خدای رحمت کند کسی را که در نیکی و نیکوکاری به فرزند خویش کمک کند. روای حدیث پرسید: چگونه فرزند خود را در نیکی یاری نماید؟ حضرت در جواب چهار دستور دادند: 1- آنچه را که کودک در قوه و قدرت داشته و انجام داده است از او قبول کند. 2- آنچه انجام آن برای کودک سنگین و طاقت فرسا است از او نخواهد. 3- او را به گناه و طغیان وادار نکند. 4- به او دروغ نگوید، و در برابر او مرتکب اعمال احمقانه نشود.

منبع: بحار 23، ص 114

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: فرزندان خود را احترام کنید و با آنان مودّب برخورد نمایید.

منبع: کافی جلد6 ص 50

حقوق فرزند

 • حضرت امام سجّاد (علیه السّلام) فرموده اند: حق فرزندت به تو این است که بدانی او از تو به وجود آمده و در نیک و بد زندگی وابسته به تو است، بدانی که در سرپرستی وی، مسئول ادب و تربیت صحیح او هستی، مسئولی که او را به خداوند بزرگ راهنمایی کنی و در اطاعت از اوامر حق یاریش نمایی، باید رفتار تو در تربیت فرزندت توأم با احساس مسئولیت باشد، رفتار کسی که بداند در حسن تربیت فرزند، مأجور و مثابست و در سوء رفتارش استحقاق عقاب و کیفر دارد.

منبع: مکارم الاخلاق،ص232

 • حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حق فرزند به پدرش این است که او را به اسم خوب نامگذاری کند و به خوبی ادب و تربیتش نماید و به وی قرآن مجید تعلیم دهد.

منبع: نهج البلاغه فیض ص 1264

 • حضرت علی بن الحسین (علیه السّلام) می فرمودند: اول نیکی پدر به فرزند خود این است که او را به اسم خوبی نامگذاری کند، البته مراقب باشید اسم خوبی روی فرزند خود بگذارید.

منبع: کافی جلد6 ص 18

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در وصایای خود به حضرت علی (علیه السّلام) فرمودند: انتخاب اسن خوب و ادب و تربیت، حقی است که هر فرزندی به پدر خود دارد.

منبع: وسائل جلد 5 ص 115

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: اولین عطا و بخشش هر یک از شما به فرزند خود، اسم خوبی است که برای او انتخاب می کنید.

منبع:بحار جلد 23 ص 122

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: سه حق از جمله حقوق اسلامی است که فرزند در عهده ی پدر دارد، اول آنکه نام خوبی برگزیند، دوم به وی نوشتن بیاموزد، سوم آنکه وقتی به حد بلوغ رسید وسائیل ازدواجش را فراهم آورد.

منبع: مکارم الاخلاق، ص 114

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: پدری که با چشم مهر و محبّت به فرزند خود می نگرد و با نگاه گرم و پر عطوفت خویش او را شاد و مسرور می نماید، خداوند به آن پدر در مقابل این عمل ، اجر یک بنده آزاد کردن خواهد داد.

منبع: مستدرک، جلد2، ص 626

فرزند صالح و نیکو

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: چهار چیز از سعادت مرد است: رفقای خوب و فرزند نیکو و زن مطیع و اینکه کسبش در بلدش باشد یعنی رفاه اقتصادی.

منبع: بحار جلد 23 ص 55

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: از سعادت مرد مسلمان شباهت فرزندش به او و زن خوشکل با ایمان و مرکب خوب و خانه ی وسیع است.

منبع: بحار جلد 23 ص 51

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: از سعادت مرد زن خوب و خانه ی وسیع و مرکب خوب و فرزند صالح است.

منبع:مکارم الاخلاق ص65

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:حضرت مسیح بر قبری گذر کرد که صاحب آن معذّب بود. سال بعد از کنار همان قبر گذشت و صاحب قبر را معذّب نیافت، از پیشگاه الهی درخواست نمود که او را از علت تغییر وضع آگاه سازد. خداوند به حضرت مسیح وحی فرستاد که صاحب قبر، فرزند صالحی از خود به جای گذارده بود او در این فاصله بالغ شد و به دو کار خیر دست زد یکی آنکه راهی را برای عبور مردم اصلاح نموده و آن دیگر یتیمی را مسکن و مأوی داد و من گناه این پدر را به احترام عمل فرزند نیکو کارش بخشیدم.

منبع:بحار جلد3، ص153

احترام و تکریم

 • از وصایای علی (علیه السّلام) نزدیک وفات، این بود که در خانواده ی خود به کودکان عطوف و مهربان باش و بزرگترها را احترام کن.

منبع: بحار جلد16 ص 154

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: فرزندان خود را احترام کنید و با آنان مودّب برخورد نمایید.

منبع: بحار 23، ص 114

ادب

 • حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بخشش و تفضل هیچ پدری به فرزندش بهتر از عطیه ی ادب و تربیت پسندیده نیست.

منبع: مستدرک الوسائل جلد 2 ص 625

 • حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هیچ ارثی برای فرزندان بهتر از ادب و تربیت نیست.

منبع: غررالحکم ص 831

 • حضرت امام سجاد زین العابدین (علیه السّلام) فرموده اند: حق فرزندت به تو این است که بدانی وجود او از تو است و نیک و بدهای او در این دنیا وابسته به تو است، بدانی که در حکومت پدری و سرپرستی او مؤاخذ و مسئولی، موظفی فرزندت را با آداب و اخلاق پسندیده پرورش دهی، او را به خداوند بزرگ راهنمایی کنی، و در اطاعت و بندگی پروردگار یاریش نمایی، به رفتار خود در تربیت فرزندت توجه کنی. پدری باشی که به مسئولیت خویش آگاه است، می داند اگر نسبت به فرزند خود نیکی نماید در پیشگاه خداوند اجر و پاداش دارد، و اگر درباره ی او بدی کند مستحق مجازات و کیفر خواهد بود.

منبع: مکارم الاخلاق ص 232

 • حضرت امام علی (علیه السّلام) در ضمن نامه ی خود به فرزندش حضرت امام حسن (علیه السّلام) فرموده اند: فرزند عزیز در راه ادب آموزی تو از فرصت استفاده کردم و قبل از آنکه دل کودکانه ات سخت شود و عقلت به اندیشه های دیگری مشغول گردد به تربیت مبادرت نمودم و وظیفه ی پدری خود را انجام دادم.

منبع: نهج البلاغه فیض، ص 903

 • حضرت امام علی (علیه السّلام) به فرزندش حضرت امام حسن (علیه السّلام) فرموده اند: برای امور واقع نشده به آنچه واقع شده است استدلال نما و با مطالعه قضایای تحقق یافته، حوادث یافت نشده را پیش بینی کن، زیرا امور جهان، همانند یکدیگرند، از آن اشخاص نباش که موعظه سودش ندهد، مگر توأم با آزار و رنج باشد زیرا انسان عاقل باید از راه آموزش و فکر، پند پذیرد، این بهائم هستند که جز با کتک، فرمان نمی برند.

منبع: نهج البلاغه فیض، ص 926

 • حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: بهترین ارثی که پدران برای فرزندان خود باقی می گذارند ادب و تربیت صحیح است نه ثروت و مال.

منبع: روضه ی کافی،ص 150

 • حضرت امام سجاد (علیه السّلام) در انجام وظیفه ی سنگین تربیت فرزند، از خداوند بزرگ استمداد می نمود و در ضمن دعاهای خود در پیشگاه الهی عرض می کرد: بار خدایا مرا در تربیت و ادب و نیکوکاری فرزندانم یاری و مدد بفرما.

منبع: صحیفه ی سجادیه،(دعاؤه لولده)

وفای به عهد

 • کلیب صیداوی از حضرت ابوالحسن (علیه السّلام) حدیث می کنند که فرمودند: چون با طفال وعده ای دادید وفا کنید و تخلف ننمایید زیرا کودکان گمان می کنند شما رازق آنها هستید. خداوند برای هیچ چیز، بقدر تجاوز به حقوق زنان و کودکان غضب نمی کند.

منبع: کافی جلد 6 ص 50

اهانت و تحقیر

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: هیچ یک از مسلمانان را کوچک و ناچیز نشمارید که خردسالان مسلمین هم در پیشگاه الهی بزرگند.

منبع: مجموعه ی ورام، ج1، ص 31

گناه و گناهکار

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به ابن مسعود توصیه فرمودند: مبادا مهر و محبت نسبت به زن و فرزند، تو را وادارد که در محیط گناه قدم بگذاری و دامن خویش را به حرام بیالایی.

منبع: بحار،ج17،ص32

اسلام

 • حضرت امام علی (علیه السّلام) فرمودند: ضمن نامه ی مفصلی، روش عالمانه و نظر صائب خود را در طرز تربیت حضرت مجتبی (علیه السّلام)، جوان نوخاسته ی خویش، توضیح داده و برنامه ی خود را با احیاء عواطف مذهبی آغاز فرموده اند: .... و اینکه تربیت تو را با تعلیم کتاب الهی و تأویل آن شروع نمایم، مقررات اسلامی را به تو یاد دهم و حلال و حرام آن را به تو بیاموزم.

منبع: نهج البلاغهفیض،ص905

نامگذاری

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: کسی که چهار فرزند بیاورد و هیچ یک را به اسم من نامگذاری نکند به من جفا کرده است.

منبع: کافی،ج6،ص19

 • حضور حضرت امام صادق (علیه السّلام) عرض شد که ما فرزندان خود را به اسماء شما و پدرانتان نامگذاری می کنیم، آیا این عمل برای ما در پیشگاه الهی اجر و فایده ای دارد؟ حضرت فرمودند: بلی به خدا قسم این عمل نفع معنوی دارد.

منبع: بحار،ج23،ص122

افراط و تفریط

 • حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: بدترین پدران کسانی هستند که در نیکی به فرزندان خود افراط می کنند و آنان را بیش از حد مصلحت مورد مهر و محبت خود قرار می دهند.

منبع: تاریخ یعقوبی،3،ص53

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: حق فرزند به پدرش این است که برای وی نام خوب انتخاب کند ، در ادب و تربیتش بکوشد و او را به کار شایسته ای بگمارد.

منبع: بحار17،ص18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: معلومات دوران کودکی همانند نقشی است که بر سنگی حجاری شده باشد.

منبع: بحار ،ج17،ص217

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به بعضی از کودکان نظر افکند و فرمودند وای به فرزندان آخر زمان از روش ناپسند پدرانشان. عرض شد یا رسول الله از پدران مشرک؟ فرمودند: نه، از پدران مسلمان که به فرزندان خود، هیچیک از فرائض دینی را نمی آموزند و به ناچیزی از امور مادی درباره ی آنان قانع هستند. من از این مردم بری و بیزارم و آنان نیز از من بیزار.

منبع: مستدرک،ج2،ص625

 • پدری با دو فرزند خود شرفیاب محضر رسول اکرم بود. یکی از فرزندان را بوسید و به فرزند دیگر اعتنا نکرد. پیغمبر که این رفتار نادرست را مشاهده کرد به او فرمود چرا با فرزندان خود به طور متساوی رفتار نمی کنی؟

منبع: مکارم الاخلاق،ص113

 • حضرت علی بن الحسین (علیه السّلام) در ضمن توضیح حقوق فرزند،به پدر دستور می دهد: با فرزندت آن چنان رفتار کن که اثر نیکوی تربیت تو مایه ی زیبایی و جمال اجتماعی او شود، او را چنان بار بیاور که بتواند در شئون مختلف دنیای خود با عزّت و آبرومندی زندگی کند و مایه ی زیبایی و جمال تو باشد.

منبع: تحف العقول،ص263

 • اسحق بن عمار از امام صادق (علیه السّلام) شنیده است که فرموده اند: با فلاح و رستگاری مردان با ایمان، خداوند فرزندان و فرزند زادگان آنها را خوشبخت و رستگار می کند.

منبع: بحار،ج15،ص178

 • مردی به رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عرض کرد: حق فرزند من چیست؟ فرمودند: او را به اسم خوبی نامگذاری کن، به درستی ادبش نما، و به کار خوب و مناسبی بگمارش.

منبع: وسائل،ج5،ص115

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: از حقوقی که فرزند به پدر خود دارد سه چیز است: اسم نیکو برای او انتخاب کند، نوشتن به وی بیاموزد، وقتی بالغ شد وسائل تزویجش را فراهم نماید.

منبع: مکارم الاخلاق،ص114

 • حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: بهترین ارثی که پدران برای فرزندان خود باقی می گذارند ادب و تربیت صحیح است نه ثروت ومال.

منبع: روضه ی کافی،ص150

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: لعنت خدای بر پدر و مادری که فرزند خویش را بد تربیت کنند و موجبات عاق خود را فراهم نمایند.

منبع: وسائل،ج5،ص115

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در وصایای خود به حضرت علی (علیه السّلام) فرموده اند: انتخاب اسم خوب و ادب و تربیت، حقی است که هر فرزندی به پدر خود دارد.

منبع: وسائل،ج5،ص115

هدیه

 • ابن عباس از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل کرده است که فرمودند : کسی که تحفه ای بخرد و برای خانواده ی خود بیاورد ،اجر او در پیشگاه الهی مانند کسی است که به مستمندان کمک کرده باشد . سپس در طرز تقسیم تحفه فرمودند : اول دختر بچه ها بدهید سپس پسرها، آنکس که دختر بچه ی خود را مسرور نماید اجر آزاد کردن بنده ای از فرزندان اسماعیل دارد و آنکس که دیده ی پسر بچه ی خود را روشن کند مانند کسی است که از خوف خداوند گریسته باشد و اجر گریه از خوف خداوند، جنات نعیم است.

منبع : مکارم الاخلاق ص114

 • اهل بیت (علیه السّلام)نیز به آرامش طبیعی و اطمینان خاطر پدر و مادر در ایجاد فرزند توجه داشته و حضرت امام حسن مجتبی (علیه السّلام)درباره ی شباهت و عدم شباهت طفل به پدر و مادر فرموده اند : اگر موقع آمیزش و لحظه ی انعقاد نطفه ، دل آرام ، دوران خون به وضع طبیعی و بدن خالی از اضطراب باشد علی القاعده بچه به پدر و مادر شبیه خواهد شد. طبیعی ترین شکل برای فرزند شباهت به پدر و مادر است و طبیعی ترین حالت پدرو مادرمی تواند منشأ پیدایش آن شکل طبیعی باشد.

منبع : بحار جلد 14 ص379

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 8 بازدید