نیایش امام سجاد (علیه السّلام) برای همسایگان و دوستانش

 

نیایش آن حضرت برای همسایگان و دوستانش

1 خدایا، بر محمد وخاندانش درود فرست و مرا به نیکوترین شیوه یاری فرما، تا حقگزار همسایگان و دوستان خود باشم که به حقّ ما آشنایند و با دشمنان ما در ستیز.

2 و توفیقشان ده که سنّت و آیین تو را برپادارند ورفتارهای نیکو را که تو فرموده ای، فراگیرند: ناتوانان ِ خود را مدد رسانند و نیازشان را برآورده سازند؛ از بیماران خود عیادت کنند؛ راهجویانشان را هدایت نمایند؛ مشورت کنندگان را اندرز دهند؛ به پیشواز مسافران خویش روند؛ رازهایشان را پنهان کنند؛ کاستی هایشان را بپوشانند؛ ستم دیدگان خود را یاری رسانند؛ آنان را در زندگی خود شریک کنند؛ دارایی وبخشش های خود را از دیگران دریغ نورزند؛ و آنچه را بایسته است، به ایشان ببخشند، پیش از آن که نیاز خواهند.

3 خدایا، مرا برآن دار که رفتار همسایگان و دوستان ِ بدکردار خود را به نیکی پاسخ دهم  واز ستمگرشان در گذرم، بی آنکه به ایشان ستم نمایم،  ودرباره همه شان گمان ِ نیک بَرَم و جملگی آنان را با مهربانی و نیکی مدد رسان. به خاطر پاک دامنی دیده از ناروای آنان بربندم، واز سَرِ فروتنی، با ایشان به نرمی رفتار کنم، ودسوز بلادیدگان باشم. در نبودشان مهر در قلبم نگه دارم واز سر خیر خواهی بقای نعمت را برای آنان دوست بدارم. هر چه را برای خویشان خود می خواهم، برای آنان نیز بخواهم، وهر حقّی را که برای نزدیکان ِ خود نگه می دارم، برای آنان هم نگه دارم.

4 خدایا، بر محمد وخاندانش درود فرست و چنان کن که آنچه من برای ایشان خواسته ام، آنان نیز همانند آن رابرای من خواستار شوند. از نیکوترین بهره ها که نزد ایشان است، مرا ارزانی کن، و بینش آنان را فزونی ده تا حقّ مرا به نیکی بگزارند وفضل مرا بیش تر بشناسند، تا ایشان به وسیله من به نیک بختی رسند ومن وسیله ایشان. دعایم را به اجابت رسان، ای پروردگار هستی ها.

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

 

www.ez12.persianblog.ir

 

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 8 بازدید